Protokol o dohledu nad výkonem odborné praxe českých architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v USA a amerických architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v České republice.


Česká komora architektů ("ČKA") a Národní rada Výborů pro registraci architektů ("NCARB")
vyjadřují souhlas s přijetím následujícího Protokolu o dohledu nad výkonem odborné praxe českých architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v USA a amerických architektů ucházejících se o výkon odborné praxe architekta v České republice.

Pro povolení výkonu odborné praxe architekta v souladu s jurisdikcí hostitelské země je nutno splnit následující podmínky1:

a) Zahraniční architekt musí poskytnout doklad o platné registraci, jež mu dovoluje užívat titul "autorizovaný / licencovaný / certifikovaný architekt" a zajišťuje mu právo vykonávat profesní praxi bez omezení a ucházet se v tomto rozsahu o zakázky v souladu s jurisdikcí hostitelské země.

b) Neomezenou architektonickou praxí se rozumí oprávnění architekta vykonávat samostatně odbornou praxi pro všechny typy staveb určených pro pobyt osob bez ohledu na jejich velikost a na výši investičních nákladů a v dosahu jurisdikce hostitelské země bez zeměpisného omezení.

c) Zahraniční architekt ucházející se o zakázku v souladu s tímto Protokolem musí vždy požádat hostitelský profesní/registrační orgán [NCARB anebo ČKA], aby byl zapsán a veden na seznamu architektů oprávněných konat odbornou profesní praxi v souladu s jurisdikcí hostitelské země a v souladu s tímto Protokolem.

d) Aby tento Protokol nabyl pro podepsané strany platnosti a účinnosti, musí být za CKA a NCARB podepsán a řádně ratifikován orgány k tomu oprávněnými.

e) Zahraniční architekt nesmí vyhledávat, žádat nebo nabízet své služby bez skutečné spoluúčasti domácího architekta. Bezprostředně po té, kdy bude zahraniční architekt vybrán pro určitý projekt, je domácí architekt povinen vyplnit prohlášení pro orgán, jehož profesní jurisdikci podléhá, s uvedením totožnosti zahraničního architekta, a popsat projekt, na němž bude se zahraničním architektem spolupracovat.

f) Domácí architekt přejímá odpovědnost za veškeré náležitosti výkonu profesní praxe a poskytovaných služeb.

g) Zahraniční architekt musí používat označení "zahraniční architekt spolupracující s domácím architektem".

h) Na žádost NCARB vydá ČKA potvrzení o rozsahu oprávnění autorizovaného architekta a na žádost ČKA vydá NCARB potvrzení o rozsahu oprávnění certifikovaného architekta.

i) Dohody o rozsahu poskytnutých výkonů/služeb, pojištění, soudní příslušnosti, autorských právech a dalších právech k duševnímu vlastnictví a ostatních obchodních otázkách budou předmětem ujednání mezi architektem a vlastníkem [klientem].

j) Tento protokol má stejnou platnost v českém tak anglickém jazyce.

k) Protokol nabude platnosti k datu, kdy bude ratifikován orgány, které jsou oprávněny učinit tento Protokol závazným pro každou z podepsaných stran, nejdříve však k datu 1. července 2001.Na důkaz výše uvedeného
sjednali tento Protokol níže podepsaní
v Praze v České republice 25. května 2001.

Dáno ve čtverém vyhotovení.ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ NÁRODNÍ RADA VÝBORŮ
PRO REGISTRACI ARCHITEKTŮ

1"Jurisdikcí hostitelské země" se rozumí jurisdikce vztahující se na území celého státu, kde se provádí projekt. "Domácím architektem" se rozumí architekt zapsaný na seznamu osob oprávněných vykonávat odbornou praxi v hostitelské zemi. "Zahraničním architektem" se rozumí architekt zapsaný na seznamu osob oprávněných vykonávat odbornou praxi pod zahraniční jurisdikcí. "Zahraniční jurisdikcí" se rozumí jurisdikce země, ve které je zahraniční architekt zapsán do seznamu osob oprávněných vykonávat odbornou praxi. Jelikož je tento Protokol vzájemný, může se "zahraniční" vztahovat jak na Spojené Státy, tak na Českou republiku, a rovněž "domácí" se může vztahovat jak na Spojené Státy, tak na Českou republiku.