Česká komora architektů je stavovská profesní organizace zřízena zákonem.

Česká komora architektů (ČKA) byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro Českou republiku; reprezentuje profesi vůči zahraničí.

ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a za jejich integraci do evropských a jiných profesních struktur. Podle této právní úpravy sdružuje všechny autorizované architekty, jakož i autorizované urbanisty a autorizované krajinářské architekty.

ČKA provádí autorizace architektů z ČR a je uznávacím orgánem pro architekty z Evropské unie, Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří se rozhodnou působit v ČR jako hostující nebo usazené osoby; tyto osoby pro výkon povolání na území ČR registruje.

Smyslem ČKA je služba profesi, architektům, jejich klientům a veřejnosti. ČKA brání jakémukoliv zbytečnému a nepodloženému omezování práv kohokoliv z účastníků trhu, prosazuje korektní poměry na trhu s architektonickými službami.

ČKA usiluje prostřednictvím svých volených představitelů o legální a legitimní výkon všech funkcí jí svěřených. Demokratickou profesní samosprávu přitom vnímá jako významný atribut občanské společnosti i jako praktický nástroj ke správě profesí z oblasti tzv. svobodných či nezávislých povolání. Svou činností na mezinárodním poli se ČKA zasazuje zejména o rovnoprávné postavení českých architektů na světovém trhu (v porovnání s jejich zahraničními kolegy) a rovněž tak napomáhá svou poměrně vyspělou profesní legislativou ostatním středo- a východoevropským zemím při ustavování profesních organizací sdružujících architekty.

K datu 30. 3. 2022 eviduje ČKA celkem 4173 autorizovaných architektů a  93 registrovaných architektů – usazených (EU).

ČKA – OKRUH HLAVNÍCH ČINNOSTÍ

• ČKA uděluje a popřípadě pozastavuje či odnímá autorizace architektů a uznává kvalifikaci a provádí registraci architektů usazených a hostujících.

• ČKA vede seznam autorizovaných a registrovaných architektů.

• ČKA vydává profesní předpisy (vnitřní řády a profesní dokumenty) a provádí disciplinární dohled nad řádným výkonem povolání včetně případného disciplinárního řízení.

• ČKA usiluje společně s vyhlašovateli architektonických soutěží o kvalitní a regulérní podmínky, spolupracuje s vyhlašovateli při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, přezkušovatelů a auditorů soutěží. Dohlíží nad regulérností vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a urbanismu a k jejich regulérnosti se vyjadřuje.

• ČKA se spolupodílí na pojišťování architektů.

• ČKA spolupracuje s Parlamentem, vládou a s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem kultury, na přípravě některých obecně závazných předpisů. Spolupracuje s dalšími orgány státní správy na všech úrovních a spolupracuje s orgány územní samosprávy krajů a obcí.

• ČKA spolupracuje s ostatními profesními organizacemi, zejména s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a s Českým svazem stavebních inženýrů. Je členem SIA (Sdružení inženýrů a architektů – nevládní organizace ve výstavbě) a v jeho rámci spolupracuje s podnikatelskými svazy ve stavebnictví.

• ČKA spolupracuje s mezinárodními profesními institucemi, zejména s:
- Evropskou radou architektů (ACE), které je členem,
- Mezinárodní unií architektů (UIA),
- Národní radou výborů pro registraci architektů USA (NCARB), se kterou uzavřela bilaterální dohodu, 
- IFLA (organizací sdružující zahradní a krajinné architekty)
- dalšími zahraničními institucemi, za účelem získání informací a zkušeností.

• ČKA spolupracuje s vysokými školami architektury – mimo jiné též na sbližování tuzemských standardů vzdělávání se standardy EU. Účastní se činnosti ve vědeckých a uměleckých radách, v komisích pro státní závěrečné zkoušky a diplomní řízení a pro řízení habilitační a profesorská; spolupracuje s Akreditační komisí vlády ČR a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

• ČKA zajišťuje informační a tiskový servis pro architekty a veřejnost.

• ČKA zajišťuje akce v rámci celoživotního vzdělávání architektů.

• ČKA uděluje Poctu ČKA významným osobnostem v oboru architektury a urbanismu, pořádá Přehlídku diplomových prací studentů škol architektury a organizuje Českou cenu za architekturu

AUTORIZAČNÍ A UZNÁVACÍ A REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

K základním předpokladům autorizace patří občanství v ČR nebo státní příslušnost k některému státu EU, právní způsobilost, bezúhonnost, získání požadovaného architektonické vzdělání, nejméně tříletá odborná praxe a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti, která je zaměřena na ověření schopnosti samostatně praktikovat a obeznámenosti s příslušnými právními předpisy. Poté architekt složí předepsaný slib.

Nad rámec tohoto standardu je ČKA oprávněna ve zdůvodněných případech uznat vzdělání příbuzné, popřípadě ve zvláště zdůvodněných případech a po delší úspěšné odborné praxi vzdělání promíjet; rovněž je oprávněna promíjet podmínku občanství.

Zároveň je ČKA oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů obdobná tuzemské autorizaci. Tohoto práva dosud ČKA využila pouze v případě reciproční dohody s americkým NCARB o vzájemném uznávání oprávnění architektů mezi ČR a USA, a to za podmínky spolupráce s "domácím“ oprávněným architektem.

Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada také provádí registrační a uznávací řízení v případě občanů jiných členských států Evropské unie a Švýcarska.

ČKA nově uděluje autorizaci pro tyto obory: 

1) architektura (dříve pozemní stavby) 
2) územní plánování 
3) krajinářská architektura (dříve zahradní a krajinářská architektura).

DISCIPLINÁRNÍ A SMÍRČÍ ŘÍZENÍ

Standard profesní etiky autorizovaných architektů stanoví Profesní a etický řád ČKA, který schvaluje valná hromada. Návrh na zahájení disciplinárního řízení v souladu se zákonem a podle Disciplinárního a smírčího řádu ČKA podává dozorčí rada, a to tehdy, dozví-li se o závažném nebo opakovaném porušení povinností autorizovaného architekta. V disciplinárním řízení pak Stavovský soud rozhodne o nevině či vině, popřípadě trestu. Proti jeho výroku je přípustné odvolání k představenstvu ČKA a v další instanci pak k obecnému soudu.

Smírčí řízení provádí Stavovský soud podle Disciplinárního a smírčího řádu, a to na návrh znesvářených autorizovaných architektů, popřípadě autorizovaného architekta anebo jiné osoby, která je ovšem ochotna podrobit se dobrovolně smírčímu řízení u ČKA.

VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem ČKA je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA. Autorizovaní architekti jsou písemně pozváni na zasedání nejméně 21 dní před jeho termínem konání. Mají možnost vyjádřit se zde mj. k vnitrokomorovým právním předpisům, předkládat návrhy na jejich změny a společně o nich rozhodovat.

SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY ČKA

• představenstvo
• dozorčí rada
• Stavovský soud
• Autorizační rada

PRACOVNÍ SKUPINY ČKA

KANCELÁŘ ČKA

• Kancelář ČKA představuje administrativní zázemí a kontaktní místo pro všechny činnosti ČKA. 

• Vydává žadatelům informace o autorizačním řízení a přijímá jejich žádosti, připravuje podklady pro činnost zkušebních komisí a autorizační rady a fakticky vede seznam autorizovaných architektů.

• Vydává žadatelům informace o uznávání kvalifikace a provádění registrací a přijímá jejich žádosti, připravuje podklady pro činnost zkušebních komisí a autorizační rady a fakticky vede seznam registrovaných architektů usazených a hostujících.

• Přijímá veškeré podněty pro výkon disciplinárního dohledu nad profesní praxí dozorčí radou a připravuje podklady pro její činnost, stejně jako podklady pro Stavovský soud.

• Autorizovaným a registrovaným architektům, jakož i dalším zájemcům, poskytuje veškeré informace o profesních záležitostech, včetně právních konzultací a pomoci.

• Spolupůsobí při pojišťování autorizovaných osob v oblasti odpovědnosti za škody způsobené výkonem profese (profesní pojištění).

• Pro autorizované a registrované architekty vydává informační bulletin a další publikace a tisky, zejména obecné a profesní předpisy a podklady pro uzavírání smluvních vztahů a pro řádný výkon povolání.

• V rámci informačního servisu vede webové stránky ČKA www.cka.cz a rozesílá hromadně informace elektronickou formou; sdružuje, zpracovává a v rozsahu zákonného zmocnění zveřejňuje informace o autorizovaných a registrovaných osobách a o činnosti ČKA

• Při pořádání soutěží poskytují členové pracovní skupiny pro soutěže konzultace vyhlašovatelům architektonických a urbanistických soutěží a napomáhají jim při sestavování regulérních soutěžních podmínek.