Hlavní priority z pohledu politiky České komory architektů v roce 2017.


 

Celková politika a činnost ČKA vychází ze zákona č. 360/1992 Sb. § 23 odst. 6:

(6) Do působnosti Komory náleží zejména

a)   pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,

b)   spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,

c)    udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,

d)   vést seznamy autorizovaných osob a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,

e)   vést seznamy osob registrovaných podle § 30l odst. 1 nebo 30n odst. 2 a tyto seznamy včetně jejich změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f)    pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,

g)   organizovat zkoušky odborné způsobilosti,

h)   vést disciplinární řízení,

i)     vydávat vnitřní předpisy Komory,

j)    vydávat standardy výkonů a dokumentace,

k)   podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,

l)     spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,

m)  posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností,

n)   spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru a mezi sebou navzájem,

o)   spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,

p)   hájit stavovské zájmy autorizovaných osob,

r)    podporovat sociální zájmy autorizovaných osob,

s)    spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení,

t)    spolupůsobit při pojišťování autorizovaných osob sdružovaných Komorou.

 

Hlavní priority politiky České komory architektů v roce 2017:

1)       Aktivně se podílet na přípravě, tvorbě a projednávání zákonů a předpisů, související s výkonem profese; jedná se zejména Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy a vyhlášky, Památkový zákon, Zákon EIA a další související legislativu.

2)       Propagovat architekturu a profesi architekta, zejména pomocí vydávání newsletteru, bulletinů a ročenky, pořádání konferencí, seminářů, a především pokračováním v programu celoročních aktivit, souvisejících s Českou cenou za architekturu.

3)       Propagovat zodpovědný přístup k vystavěnému prostředí a koncepční přístup k rozvoji sídel – zejména směrem k městům a obcím (metodika a osvěta): zadávání veřejných zakázek, soutěže, pozice městského architekta.

4)       Průběžně aktualizovat standardy výkonů, aktivně působit směrem k možnosti vydávání honorářových řádů.

 

Politika ČKA v činnosti pracovních skupin ČKA v roce 2017:

Standardy a honoráře

 • příprava a publikace nových standardů (v koordinaci s ČKAIT)
 • příprava a publikace metodiky zadávání veřejných zakázek na projektové práce
 • pokračování spolupráce s MMR ČR – metodika zadávání veřejných zakázek
 • příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – standardy, veřejné zakázky

Památková péče

 • sledování aktuální legislativy týkající se památkové péče
 • definování aktuálních problémů památkové péče a možností jejich řešení
 • pokračování spolupráce s NPÚ a MK
 • příprava akcí (pro členy ČKA / komerční) – aktuální problematika památkové péče

Legislativa

 • Sledování Plánu legislativních prací Vlády ČR
 • Aktivní účast v připomínkových řízeních v legislativním procesu
 • Definování hlavních priorit ČKA pro nový Stavební zákon – rekodifikace stavební legislativy
 • spolupráce na publikacích ČKA (Standardy, ZVZ)
 • pokračování spolupráce s resorty, PS, Senátem a dalšími účastníky legislativního procesu
 • příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – legislativa

Urbanismus

 • spolupráce na publikacích ČKA
 • téma Městský architekt – poradenství, konzultace, seznam MA
 • definování aktuálních problémů ÚP a možností jejich řešení
 • pokračování spolupráce s MMR a dalšími subjekty – problematika územního plánování
 • příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – Městský architekt, územní plánování

Krajinářská architektura

 • spolupráce na publikacích ČKA
 • aktivní osvěta v návaznosti na práci a kompetence autorizovaných osob pro obor krajinářská architektura v návaznosti na vypisování dotačních výzev a programů souvisejících s oborem – aktivní spolupráce se zainteresovanými stranami
 • definování aktuálních problémů KA a možností jejich řešení
 • pokračování spolupráce s MŽP, NPÚ a dalšími institucemi
 • příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – KA – celoroční koncept

Zahraniční aktivity

 • aktivní účast v ACE
 • aktivní sledování legislativy dalších evropských států a sledování evropské legislativy
 • pokračování v aktivní spolupráci s ostatními komorami střední Evropy
 • pokračování spolupráce s komorami v Evropě
 • předání informací a zkušeností z ACE dalším pracovním skupinám pro jejich práci

Soutěže

 • publikace ČKA – aktivní spolupráce
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti soutěží a ZVZ
 • pokračování spolupráce s MMR ČR – metodiky soutěže, ZVZ
 • příprava seminářů (pro členy ČKA / komerční) – soutěže, veřejné zakázky

Vzdělávání

 • sledování aktuální legislativy týkající se vzdělávání (ČR, EU)
 • definování aktuálních problémů vzdělávání a uznávání profese architekta a možností jejich řešení
 • celoživotní profesní vzdělávání
 • Intenzivní komunikace s MMR při zajištění kvalitního začlenění stavební kultury do vzdělávání zaměstnanců státní správy.
 • pokračování spolupráce s MŠMT a vysokými školami
 • navázání spolupráce s ostatními stupni škol ve spolupráci s MŠMT
 • příprava akcí (pro členy ČKA / komerční) – vzdělávání