Smyslem činnosti ČKA, včetně jejího přístupu k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (ZVZ), je podpora vytváření po všech stránkách kvalitního kulturního prostředí (tedy obcí i krajiny) v ČR.


Petr Lešek, Milan Svoboda, PS Soutěže, 29. 7. 2014

Architektura určuje kvalitu prostředí více jak 95% území ČR. Kvalitou se rozumí celkový souhrn hospodárnosti, udržitelnosti, trvanlivosti, užitnosti, příjemnosti, inspirativnosti, přínosu pro stávající prostředí a krásy.

Proto ČKA podporuje principy nové Evropské direktivy Public Procurenment – transparentnost, hospodárnost (včetně life cost), podpora malých a středních firem, inovace, přiměřenost a zejména důraz na celkovou kvalitu v její komplexnosti.

Nezbytné je z toho důvodu zdůraznění specifičnosti a významnosti projektové činnosti, neboť rozhoduje o řádově 10-100 násobné investici (investice i provoz). Zároveň je vždy atypickým produktem, který je obtížné opakovat. Takováto situace je v rámci veřejných zakázek výjimečná. ED si je této specifičnosti vědomá a proto razí termín intelektuálních služeb.

Je nutné zdůraznit, že smyslem zákona o veřejných zakázkách není co nejjednodušší zadávání zakázek. Smyslem je získat co nejkvalitnější plnění za co nejvýhodnější cenu. Hlavní důraz musí být na kvalitu a to tím spíše, že veřejné zadavatele musí zajímat celkový dlouhodobý dopad a přínos nikoliv krátkodobý zisk.

Proto je potřebné vybírat s ohledem na celkovou hodnotu a dopad akce, nikoliv jen samotný projekt. Zásadní roli v takovém výběru hraje důraz na celkovou kvalitu. Nejvhodnějším výběrem je výběr, kdy převážně odborná a nezávislá porota vybírá z předložených návrhů (tedy části poptávaného plnění), na nichž se dají zhodnotit právě kvalitativní i kvantitativní charakteristiky následné investice (tedy life cost) a dopady do prostředí = celková kvalita. Horší variantou je výběr podle kvality týmu, neboť se nehodnotí návrh budoucího díla, ale pouze zkušenosti zpracovatelů. Opět je zásadní, kdo je hodnotí a měla by to opět být převážně odborná nezávislá porota. Nevhodnou variantou je současný stav, kdy se hodnotí pouze ceny projektů, tedy bez jakéhokoliv zohlednění následných nákladů akce, dopadů do prostředí a kvality týmu. Následky těchto rozhodnutí s námi budou desetiletí a spíše století a často zůstanou v prostředí propsány natrvalo.

Do nového zákona ČKA doporučuje zahrnout:

 • zákaz výběru intelektuálních služeb jen podle nejnižší ceny
 • preference soutěže o návrh (v případě nepoužití tohoto nástroje nutnost zdůvodnění)
 • dopřesnění části zákona věnované soutěži o návrh, aby nejasnosti nebránily používání
 • zapojení odborné spolupráce ČKA a ČKAIT
 • transparentnost – zejména kvalitní informace o zakázkách a to i malého rozsahu a podporu nejvíce transparentních forem zadávání (SoN v případě projekčních prací ve stavebnictví)
 • možnost omezení soutěžících na základě hodnocení týmu, ale za podmínky hodnocení prováděného převážně odbornou nezávislou porotou při zachování podpory malých, středních a začínajících firem
 • zachovat možnost prokazování ekonomických kritérií pro intelektuální služby ve formě čestného prohlášení
 • upřesnění způsobu určení předpokládané hodnoty zakázky – určení musí být zdůvodněné průzkumem trhu nebo veřejně dostupným ceníkem dané služby
 • při zvýšení limitu pro vícepráce zajistit kontrolu zneužívání (povinnost přezkoumatelných zdůvodnění), aby nedošlo ke snížení kvality projektů – obava, že zadavatel nebude nucen k pořizování kvalitních projektů, které riziko víceprací sníží

 

Do podzákonných předpisů a metodik ČKA doporučuje zahrnout:

 • metodika výběru intelektuálních služeb, včetně upřednostnění zadání projektu jako celku (proti dělení zakázky)
 • metodika pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny
 • metodika pro určení life cost v koordinaci s metodikou EU
 • podpořit existující možnost odborné podpory ČKA pro zadavatele
 • spolupráce státní správy (ÚOHS, MMR) s ČKA jako znalostním centrem
 • podpora inovací a výzkumu
 • kvalitní zpětná vazba a prezentace výsledků
 • tým administrátora na výběr intelektuálních služeb musí být odborníka v dané oblasti intelektuálních služeb
 • doporučení kritérií do JŘBU v návaznosti na soutěž o návrh