...aneb Co se povedlo.HONORÁŘE: OBRANA PROTI NEJNIŽŠÍ CENĚ

ČKA vnímá jedinečnou příležitost a šanci pro úpravu pohledu Evropské komise na principy výkonu povolání architekta, jež se odvíjejí od současné politické situace v Evropě i v ČR. ČKA se snaží těchto příhodných podmínek maximálně využít pro znovu uvedení principu regulovaných honorářů. ČKA vnímá situaci tak, že nikdy během deseti let od pokuty 100 000 Euro, kterou udělila Evropská komise Belgii v roce 2004, nebyla lepší příležitost než nyní.

Připomínáme, že používání výkonových ceníků v ČR svým rozhodnutím zakázal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který byl zřejmě inspirován stanoviskem Evropské komise (EK) a sankcí, kterou EK udělila belgické komoře architektů za vydání honorářového řádu. Proto se dnes u nás tvoří cena podle nejrůznějších metodik, někdy podle ceníku UNIKA, vydaného soukromým subjektem.

Významná je také podpora Německa, které se v zájmu obrany svého honoráře HOAI před EK, snaží mobilizovat ostatní země EU v úsilí o zavedení vlastních regulovaných honorářů.  

Ve prospěch honorářů dále zafungovaly tyto skutečnosti:

 • 10 let negativních zkušeností od  zákazu regulovaných honorářů 2004 a zavedení kritéria výběru nejnižší ceny v ZVZ,
 • politické změny v ČR – nové ministryně pro místní rozvoj (nejprve Věra Jourová a poté Karla Šlechtová),
 • politické změny v EU – nová Evropská komise,
 • česká komisařka pro v ochranu spotřebitele, jíž se stala Věra Jourová
 • ochota českých profesních komor a komor z okruhu V4 (architektonické komory z oblasti Visegrádu) ke spolupráci.

Standardy na webu ČKA

Pracovní skupina pro standardy dokončila v říjnu 2014 aktualizaci standardů a redakci celého obsáhlého materiálu, který vznikal posledních několik let za spolupráce ČKA a ČKAIT. Jejich vydání bylo pozdrženo novelizací stavebního zákona a vyhlášek v roce 2013. Jelikož v této době došlo také k názorovému posunu na aplikaci standardů, bližšímu poznání zahraničních zkušeností a vůbec k postupné změně v nazírání na role jednotlivých výkonových fází, bude pracovní skupina nadále intenzivně pracovat na reflexi těchto skutečností. Slibujeme si od toho zoptimalizování a zjednodušení standardů pro jejich lepší použitelnost při uzavírání smluv a vůbec objasňování smyslu práce architekta. Předpokládáme, že zjednodušené přílohy smluv představíme našim členům během února 2015.

Paralelně se zjednodušující úpravou stávajících standardů pracovní skupina bude nadále rozvíjet model standardů podle ACE a snažit se výhledově prosazovat model širší nabídky služeb klientovi s větším důrazem na individualizaci projektu a oproštění se od obsažnosti stávajících požadavků vyhlášek. Na tomto dlouhodobém úkolu skupina úzce spolupracuje s Pracovní skupinou pro legislativu. Pracovní skupina dále ve spolupráci s MMR připravuje pro autorizované členy dotazník o praxi uplatňování stavebního zákona stavebními úřady, který by měl napomoci ministerstvu v osvětě některých úředníků.

Na základě specifičnosti tématu se představenstvo rozhodlo, že po organizační stránce budou honoráře řešeny i v rámci nově založené skupiny zástupců ČKA a ČKAIT.

Koordinace ČKA a ČKAIT

Na podzim 2014 se sešli zástupci obou komor s cílem koordinovat připomínky k novelám stavebního zákona, zákona č. 360/1992 Sb. a k novele ZVZ. 19. listopadu se poprvé sešla společná pracovní skupina ČKA a ČKAIT:

 • obě Komory se dohodly na spolupráci v oblasti regulovaných honorářů pro veřejné zakázky,
 • obě Komory budou dlouhodobě spolupracovat na obou variantách:
  • hodinové dotace,
  • procenta z nákladů (obdobně např. německý honorářový řád HOAI).

Výsledkem této spolupráce je uspořádání mimořádně úspěšné tiskové konference s titulem Nejnižší cena – trestní odpovědnost veřejného zadavatele. Na tiskové konferenci za ČKA vystoupil předseda Ivan Plicka a předseda dozorčí rady a člen PS Standardy Pavel Rada. Na straně ČKAIT k novinářům promluvil předseda Pavel Křeček a Robert Špalek. Zadavatele veřejných zakázek pak reprezentoval Zdeněk Mandík ze Svazu měst a obcí ČR. ČKA a ČKAIT veřejným zadavatelům, přímo pak MMR, nabízejí vytvoření manuálu, který by zohledňoval základní atributy zadávání zakázek, jako je cena a časová náročnost jednotlivých úkonů.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst ZDE. Výstupy z tiskové konference pak naleznete např. ZDE.


LOBUJEME ZA LEPŠÍ ZÁKONY

Ve srovnání s předchozím rokem je rok 2014 plný mnoha aktivit na poli legislativy. Česká komora architektů nezůstává stranou dění a aktivně se účastní probíhajících procesů. Základním argumentem pro ostatní strany v procesu přípravy předpisů, proč by nám měli naslouchat, je fakt, že zastupujeme výkonnou praxi a reálné zkušenosti při přípravě a realizaci staveb. Jedině ve spojení teorie a praxe mohou vzniknout dobrá a smysluplná pravidla. Zákony, za jejichž znění v současné době na jednáních s příslušnými orgány lobujeme, jsou např. stavební zákon, zákon o výkonu povolání, ZVZ, památkový zákon či EIA / zákon č.. 100/2001, Sb. ČKA se zároveň zúčastnila prací na nových Pražských stavebních předpisech, které byly Radou Hl. m. Prahy schváleny 15. 7. 2014.

Pozitivní výsledky jednotlivých jednání k příslušným zákonům si můžete přečíst ZDE.

 

POLITIKA ARCHITEKTURY

ČKA již několik let intenzivně spolupracuje s MMR na vytvoření znění a následného formálního schválení textu Politika architektury a stavební kultury vládou České Republiky. ČKA nejprve zformulovala dokument Politika architektury ČKA v roce 2011 a znovu v roce 2013. V nové politické situaci se v roce 2014 MMR rozhodlo dosavadní principy politik jednotlivých organizací (ČKA, ČKAIT a další) spojit v jeden finální text. Komora byla na jaře 2014 požádána, aby sepsala své připomínky k textu MMR.

Na jaře a v létě 2014 proběhlo více debatních schůzek mezi ČKA a MMR. Komora opakovaně písemně zformulovala připomínky a úpravy k jednotlivým paragrafům a přidala některé nové odstavce a principy. Dopis Ing. arch. Josefa Morkuse z MMR  ze 7. 10. 2014 dosavadní činnost ČKA oceňuje a informuje o dalších krocích vedoucích k formálnímu schválení textu Politiky architektury a stavební architektury vládou ČR. MMR do pracovní verze dokumentu na žádost ČKA doplnilo třetí oddíl týkající se vzdělávání a propagace architektury a kompletně pro něj přejala memorandum, jež vyplynulo ze setkání OTTA na toto téma pořádaného v Plzni v dubnu 2014.

 

SOUTĚŽE

Za poslední tři roky dochází k nárůstu počtu regulérních soutěží každý rok zhruba o desítku, takže již druhý rok po sobě můžeme oznámit nevyšší počet architektonických soutěží v historii ČKA. Architektonické soutěže jsou intenzivně propagovány v mediích týkajících se veřejných zadavatelů.

Třetím rokem probíhá zhodnocení soutěží z předchozího roku. V otázce soutěží ČKA rovněž kooperuje s evropskými kolegy v rámci ACE. Zástupci PS soutěže se v roce 2014 zúčastnili dvou setkání skupiny ACE.

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

24. 9. proběhlo v Bratislavě setkání předsedů české a slovenské Komory. PS Zahraniční aktivity dále iniciovala schůzku komor Slovenska, Polska a Maďarska (tzv. V4), která proběhne 16. ledna 2015 v Brně. Hlavním tématem bude výměna informací o ACE a diskuse o možnostech jednotného lobování ohledně honorářů. Se Slovenskou komorou ČKA poslední rok již úzce spolupracuje na vzájemném zastupování na akcích ACE a další výměně informací.

Pokračuje také spolupráce s Evropskou radou architektů (ACE). ČKA průběžně spolupracuje s několika pracovními skupinami ACE zúčastňuje se jejich setkání. Za konkrétní zmínku stojí účast na tzv. Transparence - Peers Review (30. 9. v Bruselu), kterou organizovala Evropská Komise a kde zástupci všech Komor členských států EU informovali a obhajovali svoji konkrétní historii profese a konkrétní argumenty pro způsob regulace v jednotlivých zemích. ČKA pro tuto klíčovou schůzku na půdě EU připravila vyčerpávající a rozsáhlé odpovědi na zaslaný dotazník.

Od roku 2013 konzultuje ČKA jednotlivá témata s dopisovateli – členy neformální skupiny Zahraniční zkušenosti, což jsou čeští architekti trvale žijící mimo republiku. Jejich komentáře budou do konce roku 2014 zveřejněny na webu ČKA.

 

WEB ČKA

V listopadu 2014 byl dokončen přechod ze starých webových stránek ČKA na nové webové stránky ČKA. Výsledná podoba webových stránek se po připomínkách členů Komory a odborníků k beta verzi, uvedené do provozu na počátku roku 2014, připravuje, dokončuje a měla by se stát veřejnou v lednu 2015. Našim úsilím je mít stránky uživatelsky příjemné a přehledné a odrážející vyváženě široké spektrum činností Komory, vyplývajících pro ni ze zákona.

Součástí webových stránek je intranet, který je využíván zatím zčásti. Po registraci a přihlášení budou členům Komory nabídnuty rozšířené možnosti intranetu webových stránek, zahrnující mj. nabídku služeb pro členy ČKA a také rubriku Diskuse, ve které jsou založena témata k rozpravě členů ČKA; téma, které je možno diskutovat, může založit kterýkoliv člen ČKA. Webové stránky budou provázány s Newsletterem a Bulletinem ČKA s cílem co nejvíce informovat o dění v Komoře, včetně zpráv z představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu, případně pracovních skupin; podobně budou zveřejňovány také dokumenty Komory k důležitým tématům oboru (politika architektury, veřejné zakázky, honoráře,…). V rámci webu jsou po vzoru zahraničních komor (např. RIBA) v rubrice Téma zveřejnovány texty k zásadním tématům oboru. Již zveřejněné jsou Povodně, Veřejné zakázky, Participace, Městský architekt.

 

ČKA A VEŘEJNOST

V roce 2014 ČKA posílila svoji pozici nejen ve vztahu k správě a samosprávě, která pro nás zůstává klíčovým partnerem, ale o Komoře bylo hodně slyšet i v masových médiích. Ztrojnásobili jsme počet tiskových zpráv vydávaných ročně, na což média reagují s patřičným zájmem. Díky podpoře, jíž jsme např. vyjádřili nádraží v Havířově, se architektura a architekti jakožto odborníci na danou problematiku dostali několikrát do hlavních vysílacích zpráv většiny televizních kanálů, a získali tak sympatie u veřejnosti, která je z drtivé většiny pro zachování nádraží. Na oblibu tohoto tématu u médií jsme v červnu zareagovali uspořádáním tiskové konference s podtitulem Ochrana památek 20. století, kde kromě zástupců ČKA vystoupili i odborníci z FA ČVUT, NPÚ či Národní rady pro památky ICOMOS. Česká komora architektů a zejména pak profese architekta jako taková, se tímto krokem více přiblížila laické veřejnosti.

Současně jsme poskytli několik vyjádření do médií a iniciovali články propagující architektonické soutěže jakožto spolehlivý nástroj, jak transparentní cestou získat kvalitní stavbu. Také se prohloubila spolupráce s nejzásadnějším kanálem v ČR – Českou tiskovou agenturou, která informuje o většině našich aktivit. Dalším významným partnerem je i Spolek posluchačů architektury, jenž o našich akcích dává vědět studentům, čímž jsme dosáhli zvýšené účasti na komorových akcích. Pro velký zájem studentů o spolupráci s ČKA rovněž plánujeme speciální diskusi OTTA nejen pro studenty s pracovním názvem Profese architekta a ČKA, která by měla částečně navázat na debaty o strategii Komory.

Zároveň jsme uzavřeli několik nových mediálních spoluprací. Po úspěšném partnerství s novým a progresivním časopisem Smart Cities, nyní spolupracujeme s časopisem ERA21. Komorové články o architektonických soutěžích, městském architektovi, politice architektury a dalších dokumentech ČKA nově najdou i zastupitelé a zaměstnanci samosprávy v časopise a na portálu Veřejná správa, který vydává MV. O našich tématech informujeme v dalších relevantních periodikách, která jsou zaměřena na státní správu a samosprávu (Veřejné zakázky v praxi, Výstavba měst a obcí či Moderní obec, newsletter Národní sítě zdravých měst a Svazu měst a obcí).

Na základě monitoringu médií a analýz nejdůležitějších zpráv kontaktujeme potenciální vyhlašovatele architektonických soutěží a nabízíme spolupráci i dalším organizacím s cílem zajistit profesi architekta adekvátní podmínky a českým sídlům další součinnost při tvorbě veřejného prostoru. Mediální aktivity jsou pečlivě rozvažovány s cílem zajistit Komoře potřebnou podporu v očích veřejnosti a dotčených orgánů. A právě ta nám následně pomáhá budovat respektované postavení a jméno ve společnosti, a tím zároveň usnadňuje jednání na vládní úrovni a prosazování cílů, které vyplývají ze zákona o výkonu povolání (např. správa profese, péče o kvalitu vystavěného prostředí, ČKA jako pomocný orgán správy a samosprávy ČR).

 

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Z pohledu krajinářské architektury jsme nastartovali novou éru a začínáme se zabývat aktuálními tématy, začleňujeme se do evropského dění. Zahájili jsme dobré pracovní vztahy s MŽP ve vztahu k zelené infrastruktuře, ÚSES, arboristickým výkonům, připravujeme jednání s MZE.

Ve spolupráci s IPR PS pro Krajinářskou architekturu zorganizovala cyklus přednášek na téma Zelená infrastruktura jako zahraniční inspirace, 11. prosince pak přínosy tohoto cyklu shrne OTTA, jehož výsledkem bude stanovení strategie, jak se zelenou infrastrukturou naložit u nás. Připravujeme rovněž Bulletin zaměřený přímo na zelenou infastrukturu.

Pracovní skupina pro krajinářskou architekturu víceméně nahrazuje nefungující národní složku IFLA  a toto ožívání má pozitivní dopad na náš obor. Skupina také plánuje společnou schůzku s PS Urbanismus a územní plánování na téma plánování krajiny a s Autorizační radou na téma rozsah Body týkající se krajiny a krajinářské architektury byly doplněny i do Politiky architektury a stavební kultury.

 

PŘIPRAVILI JSME METODIKY PRO MMR

V oblasti urbanismu a územního plánování byl v roce 2011 a 2012 Pracovní skupinou pro urbanismus zpracován Metodický pokyn pro výběr zhotovitele územního plánu s uplatněním soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění, jenž je určený zejména pořizovatelům ÚPD – úřadům územního plánování a obcím. Jeho cílem je poskytnout pomoc při výběru projektanta územního plánu tak, aby byl dosažen optimální poměr mezi cenou a kvalitou.

Dalším krokem, směřujícím k eliminaci současné neutěšené situace při výběru projektanta, kdy jediným kritériem je nejnižší cena (což vede zároveň k poklesu kvality s mnoha nevratnými dopady do území), je materiál, který byl naší PS zpracován na základě objednávky MMR v letošním roce pod názvem „Kritéria pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti pro výběr zhotovitele územního plánu a regulačního plánu“. Potřeba řešení této problematiky je v souladu s úkoly formulovanými v Politice architektury a stavební kultury ČR. Členové naší PS se také průběžně podíleli na zpracování standardů.

 

DISTANČNÍ VOLBY                                                                                                            

Pracovní skupina pro E-volby v této fázi doporučuje na základě níže uvedených odpovědí dopisovatelů neformální skupiny Zahraniční zkušenosti následující:

 • uspořádat korespondenční distanční volby pomocí dvou obálek (jako tomu je např. v Britské Kolumbii a Québecu),
 • využít distribuci Bulletinu pro distribuci obálek (vložit obálky do Bulletinu),
 • zajistit profesionální a společenský úspěch VH spojením VH např. s vyhlášením výsledků Národní ceny za Architekturu (vyhlášení ceny v předvečer VH) a dalšími společenskými akcemi,
 • zorganizovat vyhlášení Národní ceny za Architekturu jako společenskou a výrazně medializovanou událost,
 • udílet body pro celoživotní vzdělávání za účast na VH.

 

CHYSTÁME ČESKOU CENU ZA ARCHITEKTURU

Představenstvo ČKA na svém říjnovém zasedání rozhodlo o tom, že Komora bude vyhlašovat cenu za architekturu. Po několikaletých neúspěšných jednáních s vyhlašovatelem Grand Prix Obcí architektů se představenstvo rozhodlo cenu vyhlašovat samostatně. Cena bude zajišťována realizátorem, který vzejde z výběrového řízení. Podmínkou pořádání ceny přijatou na listopadovém zasedání představenstva je, aby ČKA nenesla žádné náklady, spojené s realizací, resp. aby pořádání ceny bylo pro ČKA ekonomickým přínosem. Představenstvo vyjádřilo svůj zájem vyhlásit cenu v roce 2015. Představenstvo pověřilo svého člena Radka Kolaříka zpracováním doposud připravených dokumentů z předchozích let a předložení postupu příprav ceny. Představenstvu byly předloženy koncepty základních dokumentů, spojených s přípravou a realizací ceny (popis projektu, statuty, harmonogram, rozpočet, návrh postupu přípravy). Byla zahájena jednání s potenciálním sponzorem.

 

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ČKA

Představenstvo ČKA vnímá zásadní důležitost hospodářské činnosti pod záštitou Komory pro rozpočet ČKA. Představenstvo proto schválilo zásady pořizování následující činnosti:

 • odborná stanoviska ČKA,
 • odborné kurzy – příkladem mohou být Komorou realizovaná výuka angličtiny, která v prostorách pražské kanceláře funguje od října 2014.

Vyjednáváním s poskytovatelem pojištění Marsh se do rozpočtu ČKA navíc podařilo získat příspěvek 400 000 Kč do rozpočtu ČKA. Oproti letům předcházejícím se jedná o nárůst 250 000 (meziročně pak 100 000 Kč).

Podařilo se zrealizovat výměnu PC techniky a serverového zajištění, jež přispělo k efektivnějšímu fungování obou kanceláří. Zároveň se stabilizovalo personální obsazení Kanceláří Praha a Brno. Po ročním výpadku se také podařilo zajistit spolupráci s externím spolupracovníkem na akvizici inzerce do tiskovin ČKA a na zajištění partnerství na akce Komory. Došlo ke změně zajištění dodavatele datových služeb a změny telefonního připojení. Bylo zajištěno vybraných akcí ČKA přes Skype. První online vysílanou akcí byl OTTA na téma Komunitní bydlení (27. 11. 2014).

 

EUROPAN 

ČKA poskytla základní zázemí pro činnost Europanu – opakovaných evropských soutěží pro architekty do 40 let.

 

PROJEKT CEC5 JDE DO FINÁLE

Česká komora architektů (ČKA) je společně s dalšími 11 evropskými partnery zapojena do projektu CEC5. Ten se zabývá demonstrací energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Podstatnou pomoc při sběru a vyhodnocování informací o trvalé udržitelnosti veřejných budov přestavuje nový evropský certifikační nástroj s názvem CESBA (Common European Sustainable Building Assessment). Čeští odborníci jej upravili a lokalizovali tak, aby vyhovoval kontextu českého prostředí. Může jej využít každý, kdo se v dané problematice orientuje a má o ni zájem, nikoliv pouze specializovaný „certifikátor“.

 

GRANTY PRO ARCHITEKTY

Od roku 2013 začala PS Granty spolupracovat s Institutem umění na přípravě strategického dokumentu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (část nazvanou Architektura zpracovává ČKA ve spolupráci s CCEA). Prezentace hotového dokumentu by měla proběhnout v prosinci 2014.

ČKA od března 2014 jako službu členům poskytuje grantový newsletter – informace o aktuálních grantech pro architekty, jež jsou zveřejňovány na webu ČKA. Pro tuto službu byl zároveň vypracován Manuál žadatele o grant, který by měl každému žadateli z řad architektů pomoci napsat kvalitní projektovou žádost.

 

AKCE ČKA

Architekti se letos ocitli na jedné lodi již počtvrté. Neformálnímu příjemně strávenému večeru na Farmářské lodi na pražské Náplavce předcházela tisková konference na téma Ochrany památek 20. století. Červnový večer pak svým moderováním zpříjemnil člen představenstva Radek Kolařík. Na akci proběhla výstava soutěže areálu bývalé Perly v Ústí nad Orlicí, kterou zahájil starosta Petr Hájek.

Mimořádně úspěšný byl i jubilejní 15. ročník tradiční akce pod hlavičkou Komory – Přehlídky diplomových prací. Zaznamenali jsme nejen velkou účast studentů všech oslovených vysokých škol zaměřených na architekturu, urbanismus a krajinářskou architekturu, ale i velkou účast hostů neformálního večera, na němž proběhlo vyhlášení výsledků a předání cen. Ty byly mimochodem velmi motivující. Kanceláři ČKA se pro oceněné kromě finančních darů v celkové výši 50 000 Kč podařilo získat i dva profesní zájezdy. Laureát Ceny Českých center Vojtěch zamíří do některé z evropských poboček této organizace a celkový vítěz kromě finančního ohodnocené převzal profesní zájezd do Chicaga na veletrh Neocon, který věnovala společnost ProInterier. Oceněné projekty si můžete prohlédnout ve virtuální galerii na www.diplomy.cz.

Obě zmiňované akce se zároveň podařilo plně zafinancovat ze strany partnerů.

Na začátku prosince se rovněž uskutečnilo slavnostní předání Pocty ČKA 2012 a 2013. První ocenění získal in memoriam David Kopecký. Cenu – diplom a šek v hodnotě 50 000 Kč převzala manželka Davida Kopeckého Bára s dcerou Sofií a maminka Davida Kopeckého. Laureátem Pocty ČKA 2013 se stal významný teoretik Rostislav Švácha. Vyjádření poroty k oběma ročníkům Pocty naleznete ZDE.

V roce 2014 jsme nejen architektům nabídli 12 debat z okruhu OTTA (Otevřený think tank architektů) a další se připravují. Závěry z nich jsou obecně přístupné a slouží pro rozhodování představenstva. Výsledkem z debat je například memorandum o vzdělávání, které je součástí Politiky architektury a stavební kultury připravovanou MMR. Ze společného networkingu architektů a politiků následně vznikl dokument Architektura pro komunální politiku, který za ČKA zformuloval architekt Petr Lešek. Materiál vznikl jako rozšíření Politiky architektury ČKA 2013 se zaměřením na problémy komunálních politiků. K textu se po jeho publikování přihlásilo více politiků a v některých případech se stane součástí koaličních dohod nových koalic. Na setkání jsme rovněž zaznamenali zvýšený zájem u zastupitelů o pozice městského architekta. Tento zájem jsme ještě více podpořili manuálem Městský architekt, který městům a obcím radí, jak tuto funkci jednoduše zavést a jaké výhody jsou s touto funkcí spojeny. OTTA na téma participace v neposlední řadě také inicioval vznik textu o participaci, který připravil Petr Klápště. ČKA jeho prostřednictvím informuje organizace věnující se participaci o pozici architekta v procesu a usiluje o nastavení pravidel.

 

NA ČEM PRACUJEME DO BUDOUCNA?

Kultivace prostředí směřující ke snížení počtu osobních vzájemných stížností a podání mezi architekty

Představenstvo se opakovaně věnovalo tomuto tématu. Je si vědomo negativního působení vzájemných podání mezi architekty na atmosféru a pověst celé Komory uvnitř i navenek.

Dále vnímá negativní dopad těchto podání na rozpočet ČKA (podání potenciálně prochází všemi orgány, některá projdou opakovaným procesem odvolání. Zatížení rozpočtu ČKA se pak výsledně pohybuje v řádech mnoha desítek tisíc korun. Platná legislativa přitom neumožňuje zavedení postihů členů, kteří podávají stížnost. Nezbývá, než využít všech prostředků osvěty k redukci těchto případů.

Pomoci by v tomto směru mohla:

 • kauce v okamžiku podání,
 • zpětné hrazení soudních výloh v případě neúspěchu podání.

 

Větší interaktivita ze strany členů

Stále je velká rezerva v zapojení členů do činnosti ČKA a v získávání zpětné vazby od nich. Přes možnost intranetových debat je zatím využití intranetu pro diskusi velmi omezené.

Velká rezerva je taktéž v kooperaci s OA, NČA a OOAS.

 -----------------------------------------------

Uvedené aktivity se odehrávají v gesci jednotlivých trvalých pracovních skupin a ad hoc pracovních skupin ČKA (tzv. tematických okruhů). Každá pracovní skupina je podporována pracovníkem Kanceláře ČKA v roli sekretáře PS:

Trvalé PS

PS KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Předsedkyně: Klára Salzmann
Členové: Radmila Fingerová, Igor Kovačevič, Jana Pyšková, Iva Škrovová, Štěpán Špoula

PS LEGISLATIVA
Předseda: Pavel Hnilička
Členové: Martin Peterka, Jiří Plos, Marie Špačková

PS SOUTĚŽE
Předseda: Petr Lešek
Členové: Michal Fišer, Martin Frei, Marek Janatka, Jana Janíková, Milan Svoboda, Maxim Turba, Petr Všetečka

PS STANDARDY
Do 5 / 2014 Předseda: Radim Václavík
Od 5 / 2014 Předseda: Pavel Martinek
Členové: Jakub Cigler, Petra Farářová Veselá, Gabriela Kaprálová, Vlasta Poláčková, Pavel Rada, Klára Salzmann, Jan Sapák, Jan Schindler, Jan Stáhala

PS URBANISMUS
Předseda: Milan Košař
Členové: Radek Kolařík, Vladimír Mackovič, Ivan Plicka, Vlasta Poláčková

PS VZDĚLÁVÁNÍ
Předseda: Ladislav Lábus
Členové: Barbara Potysz (do 10/2014), Regina Loukotová, Igor Kovačevič (do 9/2014), Radek Kolařík

PS ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
Předseda: Jaroslav Šafer
Členové: Dalibor Borák, Pavel Martinek, Josef Smutný

PS PROPAGACE ARCHITEKTURY do 7/2014 (nyní tematický okruh)
Předseda: Petr Janda
Členové: Marketa Smrčková, Lukáš Brom
Do roku 2013: Martin Tomáš, Milena Kubišová, Adam Gebrian, Roman Brychta


Tematické okruhy

PAMÁTKOVÁ PÉČE
Garant: Ladislav Kuba
Členové: Josef Smutný

E-VOLBY (do 11/2014)
Garant: Petr Franta
Členové: Jiří Gebert, Jaroslav Šafer

GRANTY (do 12/2014)
Garant: Michal Volf

KOMUNIKACE
Garant: Ivan Plicka