Na valné hromadě ČKA konané dne 22. dubna 2017 byly přijaty změny Organizačního, jednacího a volebního řádu týkající se členských příspěvků.
Tyto změny jsou vedeny snahou o zjednodušení a zpřehlednění struktury příspěvků, dochází tak k odstranění některých snížených sazeb, které jsou považovány za neopodstatněné. Základní členský příspěvek zůstává zachován ve výši 6.000,- Kč, stejně tak zůstává zachováno snížení ve výši 50% základního členského příspěvku pro architekty po dobu tří let od prvního udělení autorizace. Příspěvek nehradí členové, jejichž autorizace byla pozastavena z důvodu trvalé péče o dítě (nejdéle do čtyř let věku dítěte).

Novinkou je nulový členský příspěvek pro řádné členy starší 70 let, kteří požádají o pozastavení autorizace a doloží čestné prohlášení o ukončení činnosti. Smyslem této úpravy je umožnit již nepraktikujícím architektům, aby mohli zůstat nadále členy Komory, bez nutnosti platby členského příspěvku; navazuje se zde na rozhodnutí představenstva z června 2016, kterým bylo zrušeno pravidlo sníženého příspěvku ve výši 1.500,- Kč pro architektky nad 60 let a architekty na 65 let.

Dále je možné v individuálních případech na základě odůvodněné žádosti z důvodů mimořádného zřetele hodných požádat představenstvo o snížení či úplné prominutí členského příspěvku. Upozorňujeme, že je plně na uvážení představenstva, zda takové žádosti vyhoví. Dikce ustanovení OJVŘ směřuje k tomu, že by se mělo jednat skutečně o výjimečné případy.