V rámci své zákonné povinnosti spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování má ČKA povinnost poskytnout veřenosti informaci o metodách, které se v současné době při výpočtu honořáře uplatňují.


Přehled standardních profesních výkonů, dokumentace a oceňování při projektování pozemních staveb či zpracování územně-plánovacích podkladů a dokumentace je dostupný na webové adrese:

www.stavebnistandardy.cz

Na portálu Stavebních standardů je umístěn: 
1. program pro výpočet honoráře architekta/inženýra (technika) pro pozemní stavby;
2. standardy výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
– územní plánování,
– pozemní, inženýrské a technologické stavby,
– interiérová tvorba;
3. aktualizace hodinových sazeb.

Program prezentovaný na www.stavebnistandardy.cz byl po odborné stránce shledán Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků jako vyhovující mezinárodním profesním standardům výkonovým a dokumentačním, v souladu s právními předpisy stanovujícími požadavky na profesní standardy v České republice, zejména s ustanoveními § 158 a 160 stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek, zákona o výkonu povolání a vnitřních řádů a profesních dokumentů vydaných k jeho provedení způsobilý pro stanovení ceny dohodou.

S odlišným systémem kalkulace honoráře pracuje výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA 2013, který je dalším široce užívaným systémem kalkulace.
http://www.protech.cz/produkty/ostatni/vykonovy-honorarovy-rad-sazebnik-unika