Dne 1. ledna 2014 nabude účinnosti zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.


Česká komora architektů zve své členy na seminář pořádaný Českou společností pro stavební právo na téma Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě, který se uskuteční dne 25. 11. 2013 od 9:00 do 13:00 v přízemí budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.

Program semináře zahrnuje obecné otázky uzavírání smluv, informace o smlouvě o dílo ve srovnání s dosavadní úpravou, otázky specifik smluv ve výstavbě a otázky týkající se vad stavby a odpovědnosti za ně.
Účast na semináři je bezplatná.

K dispozici je 10 volných míst. Prosím, registrujte se do 22. 11. do 12:00 hodin na emailu: recepce@cka.cc.

 

Nový občanský zákoník a smlouvy ve výstavbě

Termín konání: 25. 11. 2013

Seminář se uskuteční dne 25. 11. 2013 od 9:00 do 13:00 hodin v přízemí budovy Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1.

Přednášející: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.

Program:

1. Uzavírání smluv – obecné otázky, rozdíly oproti platné úpravě, informace poskytnuté v kontraktačním procesu, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky a jejich význam při uzavírání smluv ve výstavbě.

2. Smlouva o dílo – rozdíly oproti platné úpravě.

3. Specifika smluv ve výstavbě – stavba jako předmět díla, nebezpečí škody na díle, součinnost objednatele, převzetí díla.

4. Vady stavby – pojetí odpovědnosti za vady, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, odpovědnost subdodavatelů, zhotovitele stavební dokumentace a stavebního dozoru.

 

Další termíny seminářů budou 11. 12. 2013 a leden 2014. O podrobnostech Vás budeme informovat.