ČKA poskytuje v rámci odpovědnosti za výkon profese architektů a propagace stavební kultury záštitu akcím a činnostem, které souvisejí s odborným vzděláváním, slouží k orientaci v odborných otázkách, dotýkají se problematiky legislativy, soutěží, památkové péče, péče o přírodu a krajinu, politiky architektury, spolupráce se zahraničím v oblasti architektury apod. O udělení či neudělení záštity nad akcí (výstavou, přednáškou, seminářem, workshopem, konferencí, publikací, soutěžní přehlídkou atd.) rozhoduje dle dodaných podkladů vždy představenstvo ČKA.


CO MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ ŽÁDOSTI

Dopis, v němž je stručně vysvětleno, o jakou akci se jedná, konkrétně:

a)  název

b)  termín

c)  pořadatel

d)  stručný popis

e)  společenský přínos akce

 

2. Vyplněný formulář >>

Podklady musí být zaslány nejpozději 1 týden před zasedáním představenstva ČKA paní Kateřině Slané,  případně poštou na adresu: ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1.

3. U soutěžních přehlídek nutno ještě doplnit soutěžní podmínky, v nichž musí být uveden: a) účel soutěže; b) okruh účastníků; c) předmět přehlídky; d) kritéria a způsob hodnocení; e) lhůty zahájení a ukončení; f) složení a jednací řád poroty (členem poroty by měl být zástupce ČKA). ČKA nabízí vyhlašovateli konzultaci podmínek a průběhu soutěžní přehlídky.

ČKA POSKYTUJE

-  své logo;

-  propagaci akce – například umístěním informací o akci na svých webových stránkách, v Newsletteru, v Bulletinu – dle uvážení ČKA;

ŽADATEL ZAJISTÍ

-  VIP vstupenky (min. 5 ks);

-  umístění loga ČKA na všechny tiskoviny a propagační materiály, web apod.;

-  dokladování záštity (sborník, katalog, CD...);

-  případnou možnost vystoupení zástupců ČKA (či předání ceny);

-  členství zástupce ČKA v porotě (v případě soutěžní přehlídky).

Žadatel poskytne po akci vyhodnocení.

Udělení záštity není automatické. ČKA neposkytuje záštitu akcím souvisejícím s propagací práce a činnosti svých autorizovaných architektů (monografickým výstavám apod.), komerčním aktivitám je záštita poskytována zcela výjimečně.