Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

ČKA bude pořádat cenu za architekturu, zveme k účasti hned v několika nových soutěžích a nabízíme volný vstup pro členy ČKA na FOR ARCH 2015.Newsletter ČKA, září 2015

Vážené architektky, vážení architekti,

léto je za námi, a my vám tak můžeme představit řadu novinek a událostí, které se na podzim připravují. Během letních měsíců právní oddělení Kanceláře ČKA společně se sekretářem Komory zpracovávalo obsáhlý soubor připomínek k těm nejzásadnějším zákonům spojenými s výkonem profese architekta. Léto tak bylo na Komoře opravdu horké… Do podzimních dnů i díky tomu vstoupíme připraveni a s o to větší chutí do práce!

Příjemné čtení přeje

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYKomoru navštívili zástupci indonéského parlamentu

24. srpna proběhlo neformální jednání s delegací zástupců parlamentní Komise V z Indonésie. Za ČKA se setkání zúčastnili členové Pracovní skupiny pro zahraničí Jaroslav Šafer, Pavel Martinek a Josef Smutný. Účelem návštěvy více než dvaceti členů asijské komise, jež má v gesci architekturu a urbanismus, bylo zejména neformální seznámení se s nejvyšší profesní organizací architektů v ČR, dále pak výměna informací zejména ve třech oblastech: vztahu ČKA k vládě ČR, charakteru a délce vzdělávání architektů v ČR a zkušenostech, jak členství v EU ovlivnilo možnosti a povinnosti českých architektů. Za indonéskou stranu se jednání zúčastnil velvyslanec Indonésie v České republice Aulia Aman Rachman, který bude prostředníkem pro další profesní kontakty mezi ČKA a skupinou poslanců z Indonésie.


Chystáme Českou cenu za architekturu

ČKA plánuje doplnit své stávající portfolio akcí (např. Přehlídka diplomových prací, Pocta ČKA či Architekti na jedné lodi) o kvalitní soutěž architektonických realizací. Aktuálně probíhají jednání s partnery a výběrové řízení na produkční společnost. Přesná koncepce ceny, její harmonogram či obsazení Grémia a Akademie budou dalšími kroky navazujícími na tato jednání. Specifikum České ceny za architekturu bude spočívat zejména v tom, že se bude jednat o nezávislou soutěž, která v ČR stále chybí. Znamená to, že díla do ČCA budou moci přihlásit architekti sami, avšak bez nákladných poplatků za registraci, které v praxi mnohdy znemožňují účast mladých ateliérů. Vedle toho zde bude odborná Akademie monitorovat nejzajímavější počiny za dané období, a tak se do výběru dostanou všechna díla, nikoliv pouze ta, která přihlásí autor či investor. Tímto cena zaručí komplexní pokrytí a odbornou reflexi architektonické produkce za konkrétní období.


Podpořili jsme Libeňský most

ČKA se připojila k celé řadě osobností a organizací, které se vyslovují pro zachování stávající podoby mostu formou citlivé rekonstrukce. Plánované rozšíření mostu by dle Komory přineslo nezvratný zásah do jeho podoby, navržené významným českým architektem Pavlem Janákem. V souvislosti se stavbou tunelu Blanka a jeho napojením na stávající dopravní infrastrukturu má TSK v plánu Libeňský most rozšířit. Tento záměr TSK vnímáme jako závažné ohrožení významné dopravní památky a z hlediska dopravy v dané lokalitě také jako strategicky velmi špatný krok. Rozšíření mostu svede dopravu do přetížených zón Holešovic a Libně. Otázkou je také „ekonomičnost“ tohoto kroku. Citlivou rekonstrukcí namísto plánovaného rozšíření, jehož následkem by byla demolice celého mostu, by bylo nepochybně docíleno nemalé úspory. Současný stav mostu přitom rozhodně nevyžaduje jeho zbourání. Více v tiskové zprávě ČKA.


Nový Bulletin o veřejných zakázkách

Právě pro vás připravujeme nový Bulletin s nanejvýš žhavým tématem veřejných zakázek. O novém ZVZ v něm promluví ministryně Karla Šlechtová, prostor dostane i nedávno uskutečněný workshop na Císařský ostrov a také architektonické soutěže, které probereme z pohledu ČKA, soutěžících, porotců, ale také zadavatelů. Nabitý Bulletin ČKA 03/2015 naleznete ve svých schránkách příští měsíc.Přehlídka diplomových prací

Na konci srpna zasedla porota k 16. ročníku Přehlídky diplomových prací. Jejím předsedou byl ustanoven historik architektury Jakub Potůček, dalšími členy poroty byli Petr Janda, Eva Wagnerová, Jan Magasanik a Jaromír Kročák. Vítěze i další umístěné již známe, ale vyzradíme je až 15. října. Na slavnostní vyhlášení jste srdečně zváni. Aktualizované informace o konání akce zveřejníme v průběhu září na našich webových stránkách.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO
Konec prázdnin tradičně přál vyhlášení několika významných architektonických soutěží. Představen byl také výsledek dlouho připravované dvoukolové soutěže o novostavbu Centra přírodovědných a technických oborů UJEP v Ústí nad Labem. Uděleno bylo celkem pět cen. Na nejvyšší z nich přitom dosáhl ateliér Pelčák a partner, který získal odměnu ve výši 1 mil. Kč (na obrázku). 2. cenu (700 tis. Kč) získali ABM architekti, 3. cenu (400 tis. Kč) si odnesl ateliér M1 architekti, 4. cena (200 tis. Kč) putuje do rukou týmu z MS plan a 5. cena míří do studia Ivana Kroupy.

Z nových soutěží bychom vás rádi upozornili např. na dvoukolovou veřejnou projektovou architektonickou soutěž o řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v historické a nové budově Národního muzea. Soutěžní návrh by v prvním kole měl doložit vizi autora komplexního řešení expozic, výstavních a veřejných prostor včetně organizace pohybu návštěvníků při akceptování nesporných hodnot obou budov. Druhé kolo bude zaměřeno na podrobnější názor na konkrétní řešení předmětu soutěže a jeho zadání bude upřesněno po ukončení 1. kola. Datum pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole je 19. října 2015.

Další dlouho chystanou soutěží, která byla nedávno vyhlášena, je dvoukolová soutěž o budovy Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov na pražském Novém Městě. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch. Termín pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole je 15. ledna 2016.

Daří se však i regionům – v Písku zvou k účasti na zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko-výtvarného řešení revitalizace prostoru historického centra města (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru). Zde je možné návrhy odevzdávat až do 16. listopadu 2015. Soutěžit můžete také o zpracování urbanisticko-architektonického návrhu revitalizace historického jádra obce Tetín (termín do 13. října 2015).

Vše o soutěžích najdete ne webu ČKA v sekci Soutěže.
TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu zuzana.hoskova@cka.cc. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.

 

AKCE A ZÁŠTITYInteraktivní výstava nejen pro děti

KDY? od 8. září do 9. října 2015
KDE? Galerie současného umění a architektury, Dům umění města České Budějovice

Architektka Marcela Steinbachová a lektorka Barbora Škaloudová připravily interaktivní výstavu Pokoje – možnosti prostoru, která představuje návštěvníkovi identické místnosti v různých architektonických souvislostech. Výstava nabízí návštěvníkům v jednotlivých pokojích řadu kreativních úkolů a umožňuje zažít prostory z pohledu architekta a zapojit svoji představivost i tvořivost. Projekt Pokoje má za cíl odkrýt „určité“ možnosti prostoru. V šesti částech nabízí situace a momenty, se kterými se lze běžně setkat.


Nespatřená Skopje

KDY? 10. a 11. září 2015
KDE? Galerie UM, UMPRUM

Výstava prezentuje vize pro město Skopje prostřednictvím čtyř fyzických modelů historických urbanistických plánů, znázorňujících základní ideové a koncepční změny v rozvoji města. Představené plány a modely umožňují porozumět touhám a obavám obyvatel města v historickém kontextu, konfrontovaným s výzvami 20. století a zachyceným ve vizi pro město, jež přináší novou a neobvyklou perspektivu pohledu na město. Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu Skopje – modely města a je dílem profesorů Fakulty architektury Univerzity sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje Ognena Mariny a Bojana Karanakova. Akce získala záštitu ČKA.


Proměny městské krajiny

KDY? 16.–18. září 2015
KDE? Lednice, Zahradnická fakulta MENDELU

Ve druhé polovině září se uskuteční Festival a Mezinárodní konference krajinářské architektury a zahradního umění s nosným tématem Proměny městské krajiny. Těšit se můžete na diskuse českých a zahraničních odborníků na dané téma, doplněné o bohatý kulturní program, jenž se bude odehrávat v centru Lednicko-valtického areálu, unikátní komponované krajině celosvětového významu (UNESCO). Hlavním cílem obou akcí je podpora zájmu o městskou krajinu cestou odborného dialogu, osvěty i zábavy.


Územní plánování v procesech plánování a projektování krajiny

KDY? 24.–25. září 2015
KDE? Lednice, Multifunkční centrum zámek Lednice

Ve dvou panelových diskusích se bude konference zabývat rolí, postavením a funkcemi územního plánování v procesech plánování krajiny (tj. na koncepční úrovni) a vazbou územního plánu na procesy projektování krajiny (na příkladu vztahu řešení územního plánu k řešení komplexních pozemkových úprav). V pilotních příspěvcích představí hlavní problémy v oborech plánování krajiny a projektování krajiny z hlediska jejich vazeb na územní plánování. V navazujících panelech se bude rovněž diskutovat o slabých a silných stránkách, rizicích a příležitostech územního plánování při řešení krajiny. Konferenci pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování a záštitu nad ní převzali ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, děkan Zahradnické fakulty MENDELU Robert Pokluda a Česká komora architektů. Konference je zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání architektů ČKA.

Všechny akce najdete na webu ČKA v sekci Svět architektury.NABÍDKA PRO ČLENY ČKA

Volný vstup pro architekty na FOR ARCH 2015ČKA se aktivně zúčastní semináře Revitalizace městských center a veřejného prostoru, který v rámci veletrhu FOR ARCH 2015 pořádá Svaz měst a obcí ČR (SMOČR). Na základě této spolupráce Svaz a pořadatel veletrhu poskytli členům ČKA na veletrh volný vstup. Budeme velmi rádi, když toto pozvání přijmete a přijdete diskutovat na seminář se zástupci samospráv a dalšími architekty a odborníky na územní plánování. Seminář proběhne ve čtvrtek 17. září 2015 od 10 h do 13.30 v Kongresovém sále 1 ve Vstupní hale I na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. V rámci letošního programu vystoupí místopředseda ČKA Pavel Hnilička, který svou přednášku doprovodí konkrétní ukázkou nedávno schváleného regulačního plánu města Dobřichovice. Vstupenku zdarma získáte ZDE.

Chcete prezentovat svoji práci v knize Czech Gardens?

Autoři připravované publikace Czech Gardens (pokračování publikace Czech Houses) vybízejí členy ČKA ke spolupráci. Jedná se o knihu zaměřenou na výběr kvalitních děl – rodinných zahrad 20. a 21. století, jež mají reprezentovat současnou českou, moravskou či slezskou zahradní architekturu. Pokud máte vhodné realizace a jste ochotni do tohoto projektu vstoupit, kontaktujte do 15. září Markétu Veličkovou (wmparch@gmail.com, 603 713 838).

Současná krajinářská architektura Visegrádu

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) byla letos opět vyzvána polským sdružením krajinářských architektů k účasti na společné putovní výstavě nejzajímavějších realizovaných projektů krajinářské architektury. Výstava byla finančně podpořena Visegrádským fondem a bude na ní zastoupeno 10 reprezentativních děl z každé zúčastněné země. Akce tedy svým formátem navazuje na úspěšnou výstavu krajinářské architektury visegrádských zemí z roku 2013. SZKT vyzývá členy ČKA k zasílání svých projektů. Cílem je představit kvalitní českou krajinářskou architekturu v co největší šíři. Termín pro odevzdání podkladů je do 15. září 2015. Více informací na webu ČKA.KOMERČNÍ PREZENTACE

ArchiCAD 19 míří do Česka

ArchiCAD 19 je rychlejší než kdykoli předtím. A teď rychle míří i k nám. Uvedení české verze je plánováno na 30. září 2015. Vývoj ArchiCADu se v posledních letech soustředí na schopnost pracovat rychle i s velkými BIM projekty. Po implementaci podpory více procesorových systémů a přechod na 64-bit architekturu přichází devatenáctá verze s predikovanými výpočty na pozadí. Tato revoluční novinka ve světě BIM a další vyladění využití OpenGL technologie dělají z ArchiCADu 19 rychlostního lídra mezi BIM aplikacemi. Významnými novinkami jsou rovněž schopnost pracovat s mračny bodů, resp. načítání zaměření ze 3D scanneru, Painter pro rychlejší vytváření vizualizací přímo z BIM projektu, zjednodušení a zefektivnění práce s programem a (nikdy nekončící) vyladění pracovních postupů v rámci OPEN BIM spolupráce. Více informací o ArchiCADu 19 najdete na www.cegra.cz.Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.