Pokud se Vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Skvělý rok pro architektonické soutěže, Česká cena za architekturu spěje do finále, PSP mají podporu v zákoně.Newsletter ČKA, září 2016

Vážené architektky, vážení architekti,

léto je minulostí a s jeho koncem přichází hektický podzim. Aby byl pro vás průchod tímto náročným obdobím o něco příjemnější, přinášíme vám řadu zajímavých zpráv. Do velkého finále spěje 1. ročník České ceny za architekturu. Výsledky soutěžní přehlídky, do níž se přihlásilo bezmála 500 děl, budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, který proběhne 7. listopadu. Zprávou, která nám v posledních týdnech udělala radost, je také bilance letošních architektonických soutěží – vypadá to na jejich mimořádnou úrodu. Zda se však dočkáme architektonické soutěže na tak významnou zakázku, jakou je podoba a technické řešení stanic nové linky metra D, však bohužel stále zůstává ve hvězdách… Nicméně skvělou tečkou dosavadního snažení ČKA ve věci Pražských stavebních předpisů jistě je, že mají právní oporu v novele stavebního zákona, která Praze ponechala právo vydávat svůj vlastní předpis.


Hodně sil do perného podzimu přeje

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORYArchitekti a starostové hodnotili kvalitu architektury ve městech

Na konci června proběhl již 6. ročník neformální akce Architekti na jedné lodi. Letošním tématem setkání na (A)VOID Floating Gallery na Rašínově nábřeží byla kvalita architektury ve městech. Tu na setkání hodnotili jak architekti, tak zástupci měst, která se mohou pyšnit kvalitní architekturou a urbanismem: Litomyšl, Líbeznice a Dolní Břežany. Na setkání se s námi o své zkušenosti podělila městská architektka Litomyšle Zdeňka Vydrová, starosta Líbeznic Martin Kupka, starosta Dolních Břežan Věslav Michalik, člen představenstva ČKA a starosta Tehova David Hlouch, Josef Morkus z MMR a architekt Jaroslav Zima.

Zápis z akce naleznete na webu ČKA.
Pražské stavební předpisy od srpna v účinnosti

Komora věří, že nově účinný předpis přispěje ke stabilitě a kvalitě výstavby v hlavním městě. V posledních letech v metropoli platily tři různé předpisy a stavebníci nevěděli, kterými pravidly se mají řídit. U PSP Komora vítá zejména upřesněná pravidla pro umísťování staveb. Předpisy také vyžadují, aby každá stavba byla posuzována vzhledem ke svému okolí. Pro svoji existenci nicméně PSP potřebují oporu ve stavebním zákoně. O svém stanovisku týkajícím se nutnosti ponechat Praze právo na vydávání vlastních předpisů jsme několikrát informovali prostřednictvím tiskových zpráv. Před projednáváním novely jsme také adresovali dopis předsedovi vlády a ministrům. Jsme velmi potěšeni, že tento apel ve vládě našel svoji odezvu a novela tak s právem Prahy na vydávání vlastních stavebních předpisů opět počítá.Architektura pro krajské volby

ČKA při příležitosti konání podzimních krajských voleb přichází s textem, který vyzdvihuje důležitost péče o vystavěné prostředí a apeluje na krajské kandidáty, aby zařadili architekturu do svých volebních programů. Dokument navazuje na další aktivity ČKA v tomto směru: Architekturu pro komunální politiku a Architekturu pro venkov. Nejnovější materiál ČKA se zaměřuje na specifika plánování vyšších regionálních celků a navrhuje např. zřízení funkce architekt kraje.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ČKA.
Apelujeme na otevřený dialog ohledně metra D

ČKA se domnívá se, že nedávná realizace nových stanic metra A, jež vznikly bez architektonické soutěže, a které sklidily četnou kritiku jak u odborníků, tak veřejnosti, jsou dostatečnou ukázkou toho, jak nemá takto významná veřejná investice vznikat. Komora apeluje na dodržení základních požadavků, jež mají být v případě zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví naprostým standardem: transparentnost celého procesu, výběr zhotovitele stavby na základě kvality nikoliv ceny, na nezávislé posouzení více návrhů odbornou porotou. Tyto požadavky Česká komora architektů doporučuje naplnit formou architektonické soutěže. O výhodách tohoto řešení přitom ČKA v minulosti informovala již několik pražských primátorů i vedení společnosti Metroprojekt, kterým nabídla svoji součinnost. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ČKA. Debatu Milana Svobody z PS soutěže a náměstka pro dopravu Petra Dolínka na Českém rozhlase si můžete pustit ZDE.Bulletin 03/2016

V těchto dnech jsme k vám poslali již třetí vydání Bulletinu ČKA v tomto roce. A jaké téma tentokrát přinese? Zaměřili jsme se na velmi aktuální diskusi o tzv. procentu na umění a na propojení architektury a umění. Těšit se můžete na anketu mezi zástupci našich měst, v které se dozvíte, jak pamatují na umění ve svém rozpočtu, na články mapující činnost Spolku Skutek či na aktuální situaci prosazení procent na umění v zákoně. Nechybí ani retrospektiva, která připomíná zejména zlatá šedesátá léta, kdy byla spolupráce architektů a umělců na vrcholu.Problematická studentská soutěž na Petynce

Česká komora architektů od počátku roku 2016 sleduje vývoj kolem investičního záměru MČ Praha 6 týkajícího se výstavby nové plavecké haly na Petynce. Aktuální stav této významné veřejné zakázky, kterou se městská část rozhodla realizovat ve spolupráci se studenty a s odkazem na Soutěžní řád ČKA, který však na řadě míst porušuje, vede Komoru k přesvědčení, že tato forma zadání veřejné zakázky nemůže přinést očekávanou kvalitu a ani hospodárný výsledek. Soutěžní podmínky obsahují řadu chyb, jsou v nich chybně použita ustanovení, která jsou pro studentskou soutěž bezpředmětná. Více informací naleznete v tiskové zprávě ČKA.DŮLEŽITÉ INFORMACE

Děčín chce městského architekta

Dalším městem, které zřizuje pozici městského architekta je severočeský Děčín, který již několik měsíců tuto funkci s ČKA konzultoval. Náplní pozice je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti. Lhůta pro podávání nabídek je do 31. října 2016. Více informací naleznete ZDE.Dotace územní studie

Na podzim roku 2015 vyhlásilo MMR tři výzvy na podporu zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z něhož lze získat finanční prostředky na pořízení územních plánů a jejich změn, regulačních plánů z vlastního podnětu obce nenahrazujících územní rozhodnutí či územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství a řešení krajiny. Žadatelem a příjemcem ve všech výzvách může být pouze obec s rozšířenou působností, přičemž územní plány a regulační plány lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností, avšak územní studie lze realizovat v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Více informací najdete na webu ČKA.Podpora budov s téměř nulovou spotřebou energie

29. července 2016 zveřejnila Evropská komise doporučení týkající se podpory budov s téměř nulovou spotřebou energie. Doporučení obsahuje postup k naplnění Směrnice o energetické náročnosti budov. Upozorňuje na to, že od roku 2020 by všechny nové budovy měly být navrženy s téměř nulovou spotřebou energie. Směrnice o energetické náročnosti budov je v současné době předmětem přezkumu. Zásady pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou jedním z pilířů současné směrnice a od roku 2020 se pravděpodobně stanou normou pro nové budovy. V rámci přezkumu se posuzuje, zda bude do roku 2030 potřeba dalších opatření. Více informací naleznete na webu ČKA.Podpořte Svatovícké varhany

V loňském roce vzniklo tzv. Společenství svatovítské katedrály. Záměrem projektu je pomyslné dokončení Svatovítské katedrály jako jednoho ze symbolů české státnosti do roku 2018, tedy roku, kdy Česká republika bude slavit sto let od svého vzniku. Z tohoto důvodu vznikl nadační fond, který schraňuje prostředky pro výrobu nových varhan pro katedrálu Svatého Víta na Pražském Hradě. Společenství se sestává z volených a uznávaných představitelů světa vědy a umění, politiky a věcí veřejných, hospodářství, kultury, profesních komor včetně ČKA. Více informací o tom, jak se do projektu zapojit, zjistíte ZDE.Jak na hluk?

Vláda schválila 15. června 2016 návrh nařízení z dílny Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato novela je svými dopady průlomová z hlediska možnosti výstavby ve městech. Dosud bylo v důsledku aplikace hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru velmi komplikované stavět stavby pro bydlení uvnitř měst zatížených hlukem z dopravy, což vytvářelo tlak na neefektivní rozpínání výstavby do krajiny a vznik sídelní kaše. ČKA vítá, že touto změnou se nařízení přiblížilo naplnění svého účelu, kterým není ochrana fasády, nýbrž prostoru a osob uvnitř.

Více informací naleznete na webu ČKA v sekci Legislativa.Finanční sbírka na pamětní desku Pavla Švandy

Pavel Švanda studoval na Fakultě architektury VUT v Brně v letech 1978-1981. Pro své liberální názory byl opakovaně vyslýchán StB, měl bohaté kontakty na tehdejší nezávislou scénu, včetně lidí okolo Charty 77. Jeho tragickou smrt na dně propasti Macocha se dosud nepodařilo objasnit. Účelem sbírky je pokrytí nákladů spojených s návrhem a realizací pamětní desky, která by měla být umístěna v budově sídla Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 5. Předpokládané datum odhalení je plánováno na 17. 11. 2016. Sbírka, pořádaná Studentskou obcí Fakulty architektury VUT – SOFA, je určena pro okruh přispěvatelů, který je vymezen členstvím v akademické obci Fakulty architektury VUT, včetně členů rodiny Pavla Švandy. Finanční prostředky je možné ukládat na účet SOFA:

číslo účtu: 2900058303/2010
variabilní symbol: 17112016
Více informací: Roman Antl, organizátor realizace, [email protected], tel.: 777 049 044.Buďte v obraze!

A odebírejte monitoring médií zaměřený na zprávy týkající se architektury, městského plánování, architektonických soutěží atd. Zaregistrujte se na e-mailu [email protected] a získejte pravidelný 14denní přehled o tom, co se děje u nás i ve světě. Monitoringy zveřejňujeme také na webu ČKA.

ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURUCena má předsedu poroty

Během léta naše porota rozhodně nezahálela a do svého čela si zvolila předsedu. Stal se jím Brit Joe Morris, který v roce 2004 v Londýně s architektkou Mary Duggan založil studio Duggan Morris Architects. Mezi jeho vysoce ceněné realizace patří plavecký bazén Alfriston School v Buckinghamshire, Komunitní centrum Richmond či pavilon ORTUS v Londýně. V České republice ateliér společně s dalšími britskými, českými a mezinárodními ateliéry podílí na projektu Oaks Prague – rezidenčním celku, který vzniká jihovýchodně od Prahy. Dalšími členy poroty jsou Boris Bežan, Kees Kaan, Ivan Koleček, Miriam Lišková, Martin Rein-Cano a Jan De Vylder. Medailonky všech porotců najdete ZDE.Galavečer a výstava

7. listopadu v Místu pro nové umění – Jatka 78 proběhne slavnostní galavečer, na němž odhalíme jména finalistů i vítěze hlavní ceny, výjimečného počinu a mimořádných cen. Během večera se můžete těšit na Davida Vávru, vystoupení členů Cirku La Putyka a chybět nebude ani neformální after party. Informaci o vstupu na akci získáte na e-mailu [email protected]. Na vyhlášení výsledků naváže výstava v DOX – Centru pro současné umění. Vernisáž proběhne 8. listopadu a výstava potrvá až 12. prosince.Web ceny

Všechny informace k 1. ročníku České ceny za architekturu naleznete na přehledném webu ceny. Mapa přihlášených projektů prozradí, kde se architektuře daří nejvíce, v sekci Aktualit se pak dozvíte, co se v souvislosti s cenou kde děje. Navštívit rovněž můžete Facebook a Twitter ceny.AKCE A ZÁŠTITY

Den architektury

KDY? 1. – 2. října 2016
KDE? Celá ČR

V tomto roce sdružení Kruh připravuje již 6. ročník oslav Mezinárodního dne architektury. Letošní festival Den architektury vychází přesně na první říjnový víkend a bude pokračovat filmovým festivalem Film a architektura. Opět se můžete těšit na světový unikát – komentované procházky s architekty, historiky a dalšími osobnostmi po architektonicky zajímavých místech a čtvrtích. Kromě procházek budou na programu cyklovyjížďky, workshopy pro rodiče s dětmi, četné diskuse a v neposlední řadě zpřístupněné objekty v rámci akce Hurá dovnitř!

Více na www.denarchitektury.czPřestavba a regenerace sídel a krajiny

KDY? 6. - 7. října 2016 v Litoměřicích
KDE? Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68

Akci pořádá Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Konference probíhá pod záštitou ČKA. Více informací a přihláška na webu asociace.

http://www.urbanismus.cz/prihlaskaArchitektky II: Liesbeth van der Pol

KDY? 6. října 2016
KDE? Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1

Po krátké odmlce je zde opět cyklus přednášek, který pořádá sdružení Kruh. Podzimní cyklus zahájí slavná nizozemská architektka Liesbeth van der Pol, která tvrdí, že by architektura měla mluvit sama za sebe. Přesto však Liesbeth o architektuře promluví. Dle jejího názoru má architektura být vitální, vzbuzovat vášeň, fascinovat, zanechávat v nás určité dojmy. Pouze taková architektura vytváří prostředí, které podporuje komunikaci, spokojenost a motivuje uživatele k dosahování lepších výsledků. Další informace naleznete ZDE.Seminář k PSP

KDY? 14. října 2016, 10 – 12 h
KDE? Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Od 1. srpna jsou v účinnosti Pražské stavební předpisy. Zajímá vás, jaké novinky do projektování v hlavním městě přinesou? Zúčastněte se semináře pořádaného Českou komorou architektů za účasti tvůrců nových předpisů. Problematiku uvedou Renata Pintová a Filip Tittl. Cena semináře pro autorizované osoby je 500 Kč, pro veřejnou správu 700 Kč, pro ostatní zájemce 1 000 Kč. Přihlašovat se můžete na e-mailu [email protected].Přehlídka diplomových prací vol. 17

KDY? 18. října 2016, 17 h
KDE? Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

ČKA v květnu vyhlásila další ročník své již tradiční akce, Přehlídky diplomových prací. Jejím cílem je zejména porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. V porotě letos usedli opět přední odborníci nejen z řad autorizovaných architektů. Jsou mezi nimi architekti Lucie Vogelová, designér Jan Pavézka, architekt a historik architektury Petr Klíma, krajinářský architekt Petr Velička a teoretik Hynek Látal. 18. října můžete být svědky vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší diplomku! Srdečně zveme všechny architekty, pedagogy i studenty vysokých škol. Účast potvrzujte na e-mailu [email protected]OTTA: Architektura a politika

KDY? 20. října 2016, 16 h
KDE? Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1

Hlavním tématem setkání bude kvalita architektury a vystavěného prostředí v našich městech a obcích. Zaměříme na vztah architektury a politiky s cílem založení aktivního networkingu mezi zástupci samospráv a architekty. To vše po uskutečnění krajských voleb a v "poločase" voleb komunálních. Podstatnými okruhy debaty budou např. pozice městského architekta, veřejné zakázky, architektonické soutěže a vzdělávání veřejnosti. Ke všem těmto otázkám ČKA vydala několik podpůrných dokumentů, které jsou volně k dispozici na webu Komory. Více informací na webu a Facebooku ČKA. Účast potvrzujte na e-mailu [email protected] .KOMERČNÍ PREZENTACE

BIM projektování - Allplan 2017 Tour

KDY? 25. 10. 16 v 14.00 hod.
KDE? Praha - Nadace ABF, Václavské n. 31

Srdečně Vás zveme: Přijďte se seznámit s portfoliem BIM řešení a seznamte se programem Allplan 2017 - nejlepším nástrojem pro každodenní práci v týmu! Během Allplan 2017 Tour Vám naši specialisté představí nejen nejdůležitější přednosti a novinky aktuální verze Allplanu, ale také naše ucelené portfolio BIM řešení. BIM systém Allplan Architecture je řešení s orientací na stavební prvky a je ideální pro metodiku práce v BIM s rozsáhlou CAD funkcionalitou. Dle potřeby můžete flexibilně pracovat ve 3D, 2D nebo také kombinovaně. Profitujete z mnohostranných konstrukčních pomůcek a absolutně precizního modelovacího nástroje. Allplan Architecture Vás spolehlivě podpoří ve všech fázích projektu. Vstup na Allplan 2017 Tour je bezplatný! Své místo si můžete zamluvit na: www.allplan.com/cz/2017tour.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Letošní rok vypadá na rekordní, co se týká počtu architektonických soutěží. K dnešnímu dni vydala ČKA téměř 40 regulérností a bezmála 20 dalších soutěží s vyhlašovateli konzultuje. A výsledky řady soutěží navíc dávají tušit, že se máme opravdu nač těšit!

Do soutěže o kampus Albertov se přihlásilo hned 33 týmů. První cenu získal ateliér Znamení čtyř, druhé místo poté náleží týmu M1 architekti. Plzeň se dále rozhodla dát šanci vnitrobloku na Borech. Soutěž vyhrál ateliér Rusina Frei architekti, druhé místo obsadil Sporadical a na třetím místě je ateliér LAND05. Vyhlášeny byly také výsledky soutěže o přestavbu autobusového nádraží v Kladně. Udělena byla dvě druhá místa (Cuboid architekti a architekt Kamil Zezula) a jedno místo třetí (architekt David Pavlišta).

Radost nám udělalo také několik nově vyhlášených soutěží. Velkou investicí Libereckého kraje je bezesporu modernizace krajské nemocnice. Odevzdání soutěžních návrhů je možné do 18. ledna 2017. Již 11. října však proběhne prohlídka lokality a speciální seminář pro zájemce o účast v soutěži.

Přehled všech vyhlášených i připravovaných soutěží naleznete na webu ČKA.

TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu [email protected]. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.

Newsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.