Pokud se vám zpráva nezobrazuje správně, zkuste ji otevřít tady.

Pořádáme semináře pro veřejnou správu, známe vítěze letošních „diplomek“ a v přípravě je 18 nových soutěží!Newsletter ČKA, listopad 2015

Vážené architektky, vážení architekti,

před koncem roku máme v Kanceláři ČKA opravdu nabitý program. Vrcholí přípravy rozpočtu na rok 2016, chystáme hned několik konferencí a seminářů, ladíme smlouvu s produkční agenturou, která zajistí přípravu České ceny za architekturu. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem a platformou Respekt Madam budeme rovněž udílet Poctu ČKA Věře Machoninové. Panelová diskuse o tvorbě této význačné architektky a slavnostní předání Pocty proběhne 14. prosince v NTM a srdečně vás tuto akci zveme! Další informace najdete již brzy na našem webu a Facebooku. Intenzivně také s redakční radou a pracovní skupinou připravujeme poslední Bulletin v letošním roce na téma zahraniční spolupráce, dolaďujeme statistické údaje do Ročenky ČKA a přijímáme žádosti o autorizační zkoušky, které proběhnou v lednu. O ty poslední byl přitom mimořádný zájem, a tak se těšíme, že v České komoře architektů uvítáme další nové tváře.


Krásný listopad přeje

Zuzana Hošková

ZPRÁVY Z KOMORY16. ročník Přehlídky diplomových prací

Do prestižní soutěže se letos přihlásilo 84 studentů z celé republiky. První cenu a Hlavní cenu společnosti Goldbeck nakonec získala absolventka FA ČVUT v Praze Eva Rosenová za projekt Bydlení vyššího standardu v ulici Na Zatlance (vedoucí práce Michal Kuzemenský). V pořadí druhým oceněným projektem je Základní škola v Květnici z pera Kateřiny Šebestové, rovněž absolventky z ateliéru Michala Kuzemenského z FA ČVUT v Praze. Třetí příčka náleží Andree Šrolové (FA VUT v Brně, vedoucí práce Jan Mléčka) za projekt Být v krajině. Zvláštní cena společnosti Cegra putuje do rukou Ivy Matějovské z Fakulty stavební ČVUT v Praze (vedoucí práce Tomáš Šenberger) za aktuální téma Konverze železniční opravárenské haly nádraží Bubny v Praze. Zvláštní cenu Českých center získal student Vladimíra Sitty z FA ČVUT František Vorel za projekt Woody – Kondominium pro NY. Čestné uznání porota udělila Janu Drškovi za Cestu sedmi kostelů (UMPRUM, ateliér Jana Šépky).

Všechny oceněné projekty si můžete prohlédnout ve virtuální galerii na www.diplomy.cz.
Více informací v tiskové zprávě.Kalkulačka pro architekty a jejich klienty

Od letošního června je na webových stránkách ČKA umístěn program, který po dosazení údajů vypočítá předběžnou časovou náročnost projektových fází pozemní a krajinářské stavby a po dosazení průměrné hodinové sazby konkrétní projekční kanceláře je následně možné obdržet výpočet ceny za jednotlivé fáze projektu. Programovou aplikaci připravila PS Standardy a honoráře a vznikla ve spolupráci s ČKAIT jako součást Manuálu pro zadávání veřejných zakázek. „Kalkulačka je živý nástroj a podléhá správě Komory. Pracovní skupina očekává z řad odborné i laické veřejnosti připomínky a náměty na zlepšení tak, aby tento potřebný nástroj byl pro užití co možná nejpřitažlivější a přispěl ke kultivaci procesů a vztahů mezi klientem a architektem a k nastavení vyššího stupně odbornosti vstupních parametrů výkonu profese,“ uvádí za PS Standardy a honoráře Pavel Rada.

Program si můžete vyzkoušet zde.


Česká cena za architekturu – co je nového?

Na podzim proběhlo výběrové řízení na produkční agenturu, která by zajistila galavečer, produkci spojenou s chodem akademie a odborné mezinárodní poroty a všech doprovodných akcí. Na výzvu zveřejněnou v létě 2015 se ozvaly čtyři subjekty, resp. šest, neboť tři agentury spojily své síly a zaslaly společnou nabídku. Všechny čtyři subjekty byly pozvány na osobní pohovor, z něhož po diskusi a následném hlasování Grémia vzešlo toto pořadí: 1. PP Production. 2. Victoria Production, 3. Jana Kostelecká a Adam Gebrian, 4. C&B Events. V návaznosti na tyto výsledky Komora pokračuje v jednání o uzavření smlouvy v pořadí dle umístění účastníků. Vítězná agentura má přitom např. zkušenosti s pořádáním knižních cen Magnesia Litera či s hudebním festivalem United Islands. Po uzavření smlouvy s agenturou nás čeká soutěž na vizuální styl ceny a stanovení přesného harmonogramu tak, abychom mohli cenu uskutečnit v příštím roce.


Reagovali jsme na novelu stavebního zákona

Chystaná novela měla zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit povolování staveb, protože tyto procesy jsou v naší zemi ve srovnání se sousedy jedny z nejpomalejších. Předložený návrh novely však podle našeho názoru viditelné urychlení ani zjednodušení nepřinese. ČKA kritizuje zejm. zvýšení počtu typů řízení, jež způsobí nepřehlednost povolovacího procesu. Novela dále neřeší problém povolování staveb jedním stavebním úřadem a neřeší ani špatnou komunikaci mezi orgány státní správy – stavebník si i nadále musí sám pro stavební úřad opatřovat stanoviska jednotlivých dotčených orgánů. Nedojde ani k řešení problematiky povinností a práv projektanta – otázky autorského a technického dozoru či informovanost projektanta o řízení. Chybí rovněž možnost bezplatného přístupu k normám či výslovné uvedení práv Prahy na vydávání Pražských stavebních předpisů. Kompletní reakci ČKA najdete v tiskové zprávě.


Spolupracujeme s MMR na konferencích pro veřejnou správu

Opět se účastníme odborných konferencí zaměřených na veřejnou správu. Ve dnech 5.–6. listopadu to byla např. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu, kterou pořádalo MMR. Ve spolupráci s ministerstvem a AUÚP jsme 9. listopadu pořádali vlastní konferenci Územní plánování a dotační výzvy. Na obou akcích jsme za účasti starostů či zaměstnanců stavebních úřadů prezentovali Manuál pro zadávání veřejných zakázek a s ním související Program pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zkrátka nepřišly ani architektonické soutěže.

Chcete vědět o činnosti ČKA více? Nalistujte si na našem webu pravidelnou rubriku Tento týden v Komoře!


Výjezdní zasedání představenstva ČKA v Ostravě

6. října 2015 se uskutečnilo výjezdní zasedání představenstva v Ostravě na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Dopolední část programu byla interní a naplnila ji běžná agenda představenstva. Hlavním bodem jednání byl nadační fond Arcus a možnosti jeho transformace v aktivní součást komorových aktivit. Této části jednání se zúčastnil dlouholetý předseda správní rady fondu architekt Josef Kiszka, který členům představenstva poskytl informace o stávajícím fondu a možnostech jeho uplatnění. Setkání v Ostravě dále pokračovalo veřejnou diskusí se zástupci VŠB – TUO, místními architekty a studenty. Členové představenstva a pracovních skupin zabývající se profesní tematikou zde prezentovali okruh činností ČKA za rok 2015. Dostalo se tak na témata standardů, honorářů, nejnižší ceny či aktuálně chystané legislativy.

Zápis z akce najdete na webu ČKA.


Program Architektura pro venkov

Před komunálními volbami 2014 Česká komora architektů vydala program Architektura pro komunální politiku. V zásadě se jedná o soubor doporučení, „politiku architektury“, na komunální úrovni. Materiál u zástupců samospráv zaznamenal velký ohlas a řada z nich se k němu otevřeně přihlásila ve svém programovém prohlášení. Stále více politiků se tedy zajímá o to, co by jim mělo být vlastní – péči o naše bezprostřední prostředí, jež se přímo odráží na kvalitě našich životů. S cílem tento zájem ještě více posílit i u vedení menších měst a obcí, kde je situace vzhledem k napjatému rozpočtu mnohdy problematická, jsme vytvořili odvozený dokument zaměřený přímo na venkov.Materiál Architektura pro venkov je dispozici na webu ČKA.SOUTĚŽNÍ OKÉNKO

Chceme prezentovat realizace architektonických soutěží

Pracovní skupina pro soutěže má v zájmu posílit propagaci architektonických soutěží na základě ukázek realizovaných staveb. Jste autorem některé z nich a máte k realizaci odpovídající fotodokumentaci? Kontaktujte nás na
e-mailu [email protected].

Jak bude vypadat hala v Modřicích?

Z výsledků soutěží bychom vás rádi upozornili na Víceúčelovou sportovní halu v Modřicích. 1. cenu získal tým architekta Zdeňka Rothbauera (autoři: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda; spolupráce Karel Filsak). Druhou cenu získal ateliér GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN (autor Peter Sticzay – Gromskim, spolupráce Martin Dudaško) a 3. místo obsadil Atelier 38 (autoři: Tomáš Bindr, Zuzana Tomaňová, Petr Doležal a Jan Zelinka). Uděleny byly i dvě odměny ve výši 20 tis. Kč, které získali architekt Radoslav Novotný (spolupráce Michal Žák) a A.D.N.S. PRODUCTION (autoři: Martin Němec a Petr Dvořák; spolupráce: Filip Kotlář, Filip Kosek, Radka Dosedlová, Hana Liškutínová, David Zelenka a Bohuslav Šenk).

V listopadu konzultujeme 18 připravovaných soutěží

Namátkou např. otáčivé hlediště v českém Krumlově, rekonstrukce interiérů Nové scény Národního divadla v Praze, revitalizace Masarykova náměstí v Rokycanech, modernizace Krajské nemocnice v Liberci či územní plán v Mariánských Lázních. Z již vyhlášených soutěží, jež mají datum odevzdání návrhů v prosinci či lednu, vybíráme např. Novostavbu Mateřské školy Pod Vartou v Semilech (uzávěrka 7. 12. 2015), Budoucnost města Brna (dvoukolová soutěž o brněnské nádraží, uzávěrka 18. 12. 2015) či Památník Jana Palacha ve Všetatech (uzávěrka 15. 1. 2016).

Vše o soutěžích najdete ne webu ČKA v sekci Soutěže.

TIRÁŽ A ODHLÁŠENÍ

Elektronický Zpravodaj České komory architektů (ČKA)

Newsletter pro vás připravuje tisková mluvčí ČKA Zuzana Hošková, kontaktovat ji můžete například e-mailem. Kontakty na ostatní zaměstnance Kanceláře ČKA naleznete ZDE.

V případě, že nechcete newsletter dostávat, oznamte to prosím e-mailem na adresu [email protected]. Jakmile to bude možné, odhlásíme vás.

NABÍDKA PRO ČLENY ČKADotační tituly MMR na podporu územního

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci specifického cíle Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje byly vyhlášeny výzvy na územní plány, jejich změny, regulační plány a územní studie. Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí nezapomíná na malé obce. Dotační titul „územní plán“ je určen právě jim.

Podrobné informace o dotacích najdete na webu ČKA.


Pokračování 99 domů

Autorský tým Ján Stempel a Jan Jakub Tesař připravuje pokračování úspěšné a dnes již rozebrané knihy 99 domů, kterou v roce 2012 vydalo nakladatelství KANT. Autoři opět chtějí laické i odborné veřejnosti představit to nejlepší, co u nás bylo postaveno v segmentu individuálního bydlení, a žádají architekty o zaslání realizací, případně o upozornění na zajímavé práce jiných architektů a také o rozšíření této výzvy. Data ke každému domu se shromažďují prostřednictvím webového formuláře: www.stempel.cz/99domu. Termín pro odevzdání podkladů je do 31. prosince 2015.

Více informací na e-mailu [email protected].


Změny v profesním pojištění

S účinností od 1. 10. 2015 byly prostřednictvím pojišťovacího makléře, společnosti MARSH, s. r. o., sjednány nové pojistné smlouvy na pojištění profesní odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu činnosti autorizovaného architekta. Pojistné smlouvy byly opět uzavřeny se stávajícím pojistitelem ČSOB Pojišťovnou, a. s. Celkově přitom došlo ke zvýhodnění služeb a zvýšení možností pojištění či připojištění za zvýhodněné ceny. Jednou ze změn je např. možnost volby pojistného limitu u základního pojištění (200 či 500 tis. Kč). V základnímpojištění došlo k rozšíření územního rozsahu na území celého světa vyjma Spojených států a Kanady. V případě připojištěnízůstává územní rozsah Evropa, přičemž zde je nově možnost volby tohoto rozšíření.

Další informace zjistíte na webu ČKA.Potřebujete komentář k legislativě?

Pak nalistujte stejnojmennou rubriku v sekci Legislativa na komorových stránkách. Nejnovější článek se týká např. autorského práva, konkrétně licence ve smlouvách o dílo. Mezi další zde zveřejněné informace patří např. zprávy o aktuálně chystaných zákonech či pohled na zahraniční legislativu.Burza práce

Hledáte nové příležitosti nebo naopak nové kolegy do týmu? Navštivte Burzu práce na webu ČKA! Pro vložení inzerátu kontaktujte Ivetu Königsmarkovou ([email protected]). Standardní doba zveřejnění inzerátu je dva měsíce.ZAJÍMAVOSTI A UDÁLOSTICenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury získal Otakar Kuča

Architekt, urbanista a krajinářský architekt Otakar Kuča (* 1927 Ostrava) byl oceněn za celoživotní jedinečné dílo v krajinářské architektuře a citlivou kontextuální kultivaci veřejného prostoru. Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1947–1953), kde byl v roce 1965 jmenován kandidátem technických věd pro obor krajinářská architektura. Pracoval ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze (1957–1965), působil na Technické univerzitě v Berlíně (1968–1973) a v pražském Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů (1973–1992). Od roku 1992 se věnoval tvorbě na volné noze. Vyučoval na AVU, UMPRUM a ČVUT.

Více informací se dozvíte na webu MK ČR.


Inventura urbanismu

KDY? 27. listopadu 2015, 9–17 h
KDE? FA ČVUT v Praze

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavby sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současných tendencí a potřeb a jejich vazbám na reálné stavění a pozitivní rozvoj sídel. Letošní ročník je věnován výstupům ze zkoumání aktuálních témat týkajících se projektování a plánování na českém venkově. Smyslem celého projektu je hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských sídel. Akce proběhne pod záštitou ČKA.

Program konference je k dispozici na webových stánkách ČKA.


Dny zahradní a krajinářské tvorby

KDY? 2.–4. prosince 2015
KDE? Kulturní dům Elektra, Luhačovice

Letošním tématem je udržitelnost v oboru zahradní a krajinářská tvorba z různých úhlů pohledu. V prvním bloku se bude konference zabývat více filozofickými myšlenkami a nadnesením otázek a tématem dalšího směrování tvorby zahrad a krajiny. Druhý den konference bude praktičtěji zaměřen a jeho nosnými tématy budou reálné pohledy na udržitelnost, a to nejen v současných soukromých a veřejných prostorách, ale také v historických zahradách v průběhu času. Čtvrtý blok se jako již tradičně ponese v duchu novinek a aktuálních zajímavostí našeho oboru z poslední doby. Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, České komory architektů a Ministerstva životního prostředí.

Více informací na stránkách SZKT.


Město pod pokličkou

KDY? 8. prosince 2015, 9.30 h
KDE? Konferenční sál Otevřené zahrady, Nadace Partnerství Brno

Odborná mezinárodní konference Město pod pokličkou 2015 přinese tentokrát téma Veřejný prostor v plánování / veřejný prostor v proměně. Akce je určena pro zástupce veřejné správy, kteří mají v kompetenci plánování a realizaci veřejných prostranství, dále pro architekty, urbanisty a neziskový sektor. Konferenci bude možné sledovat také on-line přes webinář. Akce proběhne pod záštitou ČKA.

Více informací a registrace na www.prostranstvi.cz/konference.KOMERČNÍ PREZENTACE

TaHoma® – nová inteligentní domácnost


Společnost Somfy, světová jednička v oblasti automatizace venkovního i vnitřního stínění, vjezdových bran a garážových vrat, na náš trh uvedla inteligentní domácnost TaHoma® neboli domácnost, která se umí chovat podle preferencí a způsobu života svých obyvatel. Jak? Díky bezdrátovému systému, v rámci kterého spolu zařízení a spotřebiče domácnosti spolupracují a přáním a aktivitám obyvatel se přizpůsobují. TaHoma® je kompatibilní s řadou předních značek domácího vybavení a s více než stovkou vlastních produktů. Systém je navržen tak, aby ho rychle a jednoduše dokázal nastavit a ovládat skutečně každý, a to prostřednictvím graficky velmi zdařilé aplikace, kterou můžete mít v chytrém telefonu, tabletu i počítači. Užitečné jsou například tzv. Smart scénáře, díky kterým se domácnost samočinně přizpůsobuje aktuálnímu počasí či plánované spotřebě energie. TaHoma® nabízí i funkci zpětné vazby, to znamená, že o dění v domácnosti svého majitele informuje, aby měl jistotu, že je vše v pořádku, nebo aby naopak rychle zjistil, co se děje, a vzdáleně mohl problém vyřešit.
Více informací na www.somfy.cz

AGC uvádí nové povlaky ze škály Stopray


V AGC neustále rozvíjíme škálu výrobků tak, aby odpovídala současným trendům. Aktuálně vám představujeme čtyři nová skla s povlaky ze škály Stopray:
  • Stopray Vision-40 a Vision-40T
  • Stopray Vision-51 a Vision-51T
  • Stopray Vision-61 a Vision-61T
  • Stopray Ultraselect-50 on Clearvision

Hlavními přednostmi těchto nových povlaků Stopray jsou:

  • nízká vnější i vnitřní reflexe
  • vylepšené protisluneční vlastnosti – vysoká světelná prostupnost a nízký solární faktor při zachování maximální neutrality
  • kalitelnou a nekalitelnou verzi lze společně použít na jedné fasádě s vynikající estetickou shodou
  • široké možnosti opracování – skla lze ohýbat a vrstvit a mohou být opatřena potiskem
  • vynikající tepelná izolace
  • skla získala certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Silver

Naši konzultanti vám rádi pomohou, neváhejte se obrátit se svými projekty přímo na ně:
Ing. Marcela Antlová – 725 677 903 – [email protected]
Ing. David Kelich – 606 630 577 – [email protected]


Více informací o sklech od AGC najdete na www.YourGlass.comNewsletter je přednostně určen členům ČKA, dále pak spolupracujícím organizacím, studentům a veřejnosti.
Copyright © *|2015|* *|Česká komora architektů|*,
Všechna práva vyhrazena.
Naše adresa je:

Česká komora architektů
Josefská 34/6
118 00 Praha 1
Naše webové stránky jsou www.cka.cz.