Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení 2 pozice pořizovatelů / pořizovatelek územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (kódy 3374, 3375). Pracovní pozice jsou vhodné také pro absolventy / absolventky. Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Stručná charakteristika práce •výkon úřadu územního plánování v působnosti hl. města Prahy včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro územní plán hl. m. Prahy •zajišťování činností souvisejících s pořizováním, projednáváním a schvalováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dle stavebního zákona) •zodpovědnost za formální správnost návrhů smluv o dílo a dodržování plnění smluv •konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování •vyjadřování se k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice s majetkem města •vypracovávání odborných posudků

Nabízíme

Co Vám nabízíme?

- pracovní poměr na dobu neurčitou
-plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
- zařazení do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), osobní ohodnocení po zkušební době
- benefitový systém Cafeteria, příspěvky na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), stravování (elektronická stravenková karta), penzijní připojištění a řadu dalších zaměstnaneckých výhod
- vlastní zařízení péče o děti zaměstnanců (dětské skupiny)
- pracoviště v centru Prahy

Požadujeme

Požadujeme

•VŠ vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a splnění kvalifikace pro výkon územně plánovací činnosti3
•v oboru územního plánování výhodou
•znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
•znalost práce na PC (MS Office, Internet)
•komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Výhodou

•dobrá orientace v oboru územního plánování
•znalost území hl. města Prahy
•zkušenosti s informačním systémem GIS
•znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
•úspěšně vykonaná zkouška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, pro výkon správní činnosti při územním plánování

Více informací

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 17. března 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

 

Region

Praha

Kontakt

Mgr. Andrea Živná

Zveřejněno

03.03.2021

Platnost Do

02.05.2021