architekt-urbanista/architektka-urbanistka- útvar hlavního architekta druh práce: výkon komplexních, koncepčních architektonických a urbanistických činností samosprávy statutárního města Olomouce - zařazených v odboru strategie a řízení – útvaru hlavního architekta Magistrátu města Olomouce místo výkonu: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc platová třída: 12. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.) pracovní poměr: na dobu určitou – zástup po dobu mateřské dovolené, dovolené a rodičovské dovolené 1. Zákonné předpoklady: - státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice, - dosažení věku 18 let, - plná svéprávnost (respektive způsobilost k právním úkonům), - bezúhonnost, - znalost jednacího jazyka.

Nabízíme

Přihlášku* s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. května 2021 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/294/298/295.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.
Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

5. Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

6. K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Požadujeme

2. Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
obor - architektura, urbanismus,
praxe - v oboru výhodou,
- ve veřejné správě výhodou,
znalosti a dovednosti - orientace v problematice územního plánování,
- znalosti tvorby strategií, metodických a koncepčních dokumentů města,
- orientace v problematice stavebního zákona,
- znalost problematiky pořizování územně plánovací dokumentace nebo jiné projektové přípravy,
- všeobecný přehled o principech a fungování veřejné správy,
- organizační schopnosti,
- schopnost samostatné práce,
- dobrá znalost práce na PC (MS Office, AutoCAD),
- dobré komunikační schopnosti, smysl pro týmovou práci,
- řidičský průkaz skupiny B,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Více informací

*výběrové řízení a tiskopisy jsou k dispozici na internetové adrese: http//edeska.olomouc.eu (kategorie: Výběrová řízení na zaměstnance statutárního města Olomouce; Vyhledat)

Region

Olomouc

Kontakt

Romana Aridzi, Michaela Dvořáková
Telefon: 585513204

Zveřejněno

04.05.2021

Platnost Do

03.07.2021