Město Šumperk vyhlašuje výběrové řízení na výkon funkce městský architekt a vyzývá zájemce k předložení přihlášky do výběrového řízení na obsazení této funkce.

Nabízíme

Hlavní náplní funkce je iniciace a dohled nad tvorbou a uplatňováním dlouhodobé koncepce rozvoje města a vzhledu městského interiéru a dále externí konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu na území města a jeho místních částí pro potřeby města i veřejnosti.

Výkon činnosti v rámci funkce bude prováděn externě na základě smlouvy. Místem výkonu činnosti městského architekta bude město Šumperk, tvořené katastrálními územími Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice.

Požadujeme

Požadavky na kvalifikaci, odbornost a schopnosti

• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru architektura a urbanismus
• praxe v oboru min. 3 roky
• výhodou autorizace v oboru architektura, urbanismus nebo autorizace se všeobecnou působností
• koncepční myšlení, flexibilita a kreativita v přístupu k veřejnému prostoru dobré komunikační a prezentační schopnosti, dobré analytické schopnosti, schopnost veřejně argumentovat a obhájit své názory, vytvářet konstruktivní atmosféru, iniciativa a motivace
• znalost problematiky zadávání projektové dokumentace a architektonických soutěží
• výborná znalost práce s PC včetně práce s geografickými daty
• znalost stavebního zákona, prováděcích a souvisejících předpisů a znalost zákona o památkové péči a zákona o obcích výhodou
• přehled o nejnovějším vývoji v oboru a schopnost rozvíjet svou odbornost

Více informací

Rozsah, smluvní ošetření a cena vykonávané činnosti

• předpokládaný rozsah činnosti městského architekta je odhadován na cca 60 hodin měsíčně (720 hodin ročně)
• smlouva na dobu neurčitou s oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou
• cena činnosti městského architekta je stanovena na 900,- Kč bez DPH/hod, cena zahrnuje veškeré náklady spojené s činností výkonu městského architekta včetně cestovních nákladů


Charakteristika činnosti městského architekta

1) Působení směrem k samosprávě
• spolupracuje s radou města a dalšími městskými orgány (především s odborem rozvoje města, odborem výstavby a životního prostředí, majetkovým odborem, odborem místního hospodářství a komisemi rady města) zejména v posuzování a konzultacích připravovaných záměrů na svěřeném území a poskytuje jim odbornou poradenskou činnost v oborech architektura a urbanismus
• je garantem a iniciátorem tvorby koncepce rozvoje města
• spolupracuje jako konzultant s pořizovatelem a zpracovatelem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích analytických podkladů pro území města
• jako autor zpracovává dílčí iniciační podněty, náměty a ověřovací skici na úpravy městského parteru jakožto podkladu pro zpracování zadání územních studií, soutěží a investičních záměrů, převážně ve veřejném prostoru
• předkládá podněty na zlepšení veřejného prostoru (malé městské zásahy včetně volby mobiliáře)
• podílí se na tvorbě zadávacích podmínek pro projekční práce architektů a projektantů na městských investicích
• dává vyjádření k návrhům řešení jednotlivých investičních akcí zadávaných odborem RÚI ve fázi návrhu z hlediska ochrany a rozvoje architektonických a urbanistických hodnot ve městě
• vyhledává a formuluje témata, spolupřipravuje zadání a podílí se na organizaci architektonických soutěží pořádaných městem
• působí jako odborný oponent významných projektů zpracovávaných pro město z hlediska urbanistického a architektonického řešení
• hájí zájmy města zpracováním písemných námitek a stanovisek pro potřeby územního a stavebního řízení, kde je město účastníkem či dotčeným orgánem

2) Působení směrem ke stavebníkům a soukromým investorům
• zajišťuje konzultace pro občany města, vlastníky nemovitostí, investory a developery a usměrňuje jejich záměry tak, aby nebyly v rozporu s urbanisticko-architektonickým rozvojem a koncepcemi města
• konzultace pro občany budou zajištěny cca 3 – 4 x měsíc dle dohody v budově Městského úřadu Šumperk

3) Působení směrem k veřejnosti
• působí jako iniciátor a moderátor veřejných projednání a besed pořádaných městem pro lepší zapojení občanů do procesu rozvoje města a formulace vizí a strategií rozvoje města
• podílí se na informovanosti občanů o urbanistických a architektonických projektech organizovaných městem
• zvyšuje povědomí obyvatel města o kvalitní architektuře
• přispívá ke smysluplné a srozumitelné komunikaci mezi občany, státní správou a samosprávou týkající se rozvoje svěřeného území

4) Další podmínky
• sleduje aktuální vývoj v oboru architektury a urbanismu i odbornou diskusi v otázce městský architekt a zohledňuje doporučení České komory architektů jako základní stavovské profesní organizace odpovědné za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR
• vybraný uchazeč se nebude smět zúčastnit případných architektonických soutěží vyhlašovaných městem ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území města, a to z důvodu střetu zájmů.


Požadované doklady

Požadované doklady budou zaslány v elektronické podobě nebo v písemné podobě:
• přihláška do výběrového řízení obsahující jméno a příjmení zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, emailový kontakt, datum a podpis zájemce
• profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• podepsaný motivační dopis - v rozsahu max. 4 x A4, jehož obsahem bude vlastní představa pojetí výkonu činnosti architekta města a jeho role v plánovacích procesech a přípravě projektů s ohledem na výše uvedenou charakteristiku činnosti a obecná vize rozvoje architektury a urbanismu města; min. 1 strana A4 bude věnována konkrétní situaci města Šumperka, měla by dokladovat obecnou znalost místních reálií a problematiky, rovněž názor na platnou územně plánovací dokumentaci města a představa potřebných změn
• portfolio vlastních projektů, které bude dokumentovat činnost uchazeče na poli architektonické a urbanistické praxe, v písemné podobě
• seznam, případně ukázka odborné i popularizační publikační činnosti
• reference v oblasti konzultačních, organizačních, školicích a projekčních prací s uvedením kontaktů na objednatele - prostá kopie
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřenou kopii předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)
• doložení platné autorizace, pokud ji uchazeč má - prostá kopie (ověřenou kopii předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)
• v případě autorizace čestné prohlášení, že uchazeč nebyl a není disciplinárně potrestán Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno kárné řízení

Další požadavky:
• státní občanství ČR
• starší 18 let
• občanská a morální bezúhonnost
• svéprávnost


Zahájení činnosti

• 1. 1. 2022 nebo dle dohody


Výběr uchazeče

Uchazeči budou posuzováni jednokolově formou ústního pohovoru. Účastníci budou o termínu a hodině konání ústního pohovoru písemně vyrozuměni. Hodnotící komise pak doporučí radě města pořadí uchazečů.

Složení hodnotící komise:
• Mgr. Tomáš Spurný - starosta města
• Ing. Marta Novotná – 1. místostarostka města
• Ing. Jakub Jirgl – 2. místostarosta města
• Ing. et Ing. arch. Abayomi Omishore, Ph.D. - předseda komise strategického rozvoje a výstavby
• Ing. Pavel Volf - vedoucí odboru RÚI –
• RNDr. Jaroslav Kotík - vedoucí oddělení územního plánování odboru RÚI
• Ing. arch. Martin Šťastný, Atelier Šumperk s.r.o.
• Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. - městský architekt města Chrudimi
• Ing. arch. Tomáš Pejpek - městský architekt města Jeseník


Dokumenty k prostudování

• územní plán


Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s povinnými přílohami je možné doručit v elektronické podobě:
• do datové schránky: 8bqb4gk
• na podatelnu: [email protected]
V předmětu datové zprávy nebo emailu bude uveden text: „Výběrové řízení – městský architekt“

Přihlášku je možné rovněž doručit poštou na adresu Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk v uzavřené obálce označené textem „Výběrové řízení – městský architekt – neotvírat“.
V takovémto případě bude v obálce přiložena také elektronická podoba přihlášky včetně povinných příloh na CD/DVD nosiči či flash disku.

Termín pro podání přihlášky - do neděle 24. 10. 2021 do 24:00.


Další informace

Případné doplňující informace na vyžádání poskytne:
• RNDr. Jaroslav Kotík, vedoucí oddělení územního plánování, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, MěÚ Šumperk, tel. 583 388 309, e-mail: [email protected]
• Ing. Pavel Volf, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, MěÚ Šumperk, tel: 583 388 304, 778 806 549, e-mail: [email protected]

Více informací: https://www.sumperk.cz/[…]/vyberove-rizeni-mestsky-architekt.html

Kontakt

RNDr. Jaroslav Kotík, vedoucí oddělení územního plánování, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, MěÚ Šumperk
Telefon: 583 388 309

Zveřejněno

30.09.2021

Platnost Do

29.11.2021