Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pořizovatel / pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací v odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3375). Pracovní pozice jsou vhodné také pro absolventy / absolventky. Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Stručná charakteristika práce výkon úřadu územního plánování v působnosti hl. města Prahy včetně zajišťování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro územní plán hl. m. Prahy zajišťování činností souvisejících s pořizováním, projednáváním a schvalováním územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace (dle stavebního zákona) zodpovědnost za formální správnost návrhů smluv o dílo a dodržování plnění smluv konzultační a poradenská činnost v oblasti územního plánování vyjadřování se k záměrům investorů z hlediska územního plánování a k návrhům na dispozice s majetkem města vypracovávání odborných posudků Výhodou znalost území hl. města Prahy zkušenosti s informačním systémem GIS znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při územním plánování

Nabízíme

Nabízíme

pracoviště v centru Prahy
pružnou pracovní dobu
osobní příplatek po zkušební době
podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
systém Cafeteria
příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením,
… a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Požadujeme

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe pro výkon územně plánovací činnosti

autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru, nebo
VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo
VŠ vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo
VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě
(Seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním je zveřejněn na stránkách České komory architektů www.cka.cz.)

Požadované znalosti
znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
znalost práce na PC (MS Office, Internet
komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, samostatnost, odpovědnost, pečlivost

Více informací

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 22. dubna 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.
Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.

Region

Praha

Kontakt

Jitka Steinbachová

Zveřejněno

12.04.2021

Platnost Do

11.06.2021