hledáme do našeho týmu na oddělení územního plánování na Krajském úřadu Pardubického kraje na dobu neurčitou

Nabízíme

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje
Platové zařazení: 11./12. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:
Na úseku stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek zajišťuje úkoly krajského úřadu v oblasti územního plánování, především:
• pořizuje, aktualizuje a zveřejňuje územně analytické podklady pro území
Pardubického kraje,
• pořizuje, aktualizuje, ukládá a zveřejňuje zásady územního rozvoje a v
zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory
nadmístního významu,
• pořizuje zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období,
• pořizuje územně plánovací podklady (územní studie a územně analytické
podklady),
• vydává závazné stanovisko u záměrů nacházejících se ve správních obvodech
několika obcí s rozšířenou působností,
• uplatňuje požadavky k zadání územních plánů, požadavky ke zprávám o
uplatňování územních plánů, stanoviska k návrhům územních plánů a jejich
změnám,

Požadujeme

• vysokoškolské vzdělání v oboru územní plánování, urbanismus, architektura,
geografie, geoinformatika, krajinné inženýrství, se stavebním nebo dopravním
zaměřením,
• znalost stavebního zákona, správního řádu a souvisejících předpisů výhodou,
• zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování výhodou,
• praxe v oblasti veřejné správy výhodou,
• výborná uživatelská znalost práce s PC (MS Office), znalost GIS výhodou,
• znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina) vítána,
• schopnost systémového, analytického a koncepčního myšlení,
• dobré komunikační schopnosti a tvůrčí přístup, schopnost řešení konfliktů,
samostatnost, iniciativa a flexibilita, odpovědnost,
• řidičský průkaz skupiny B.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb

Více informací

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• telefonní kontakt
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
        cizího státního občana
• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
        zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se
        výběrového řízení
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
        příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
        státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
        čestným prohlášením
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis


Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 6. 2021

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje
                                             oddělení personálních věcí a vzdělávání
                                                                           Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista

Region

Pardubický kraj - Pardubice

Kontakt

Zveřejněno

21.05.2021

Platnost Do

20.07.2021