OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Městská část Praha 10 zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem vyhlašuje dne 3. 9. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice v oddělení koncepce a rozvoje MČ v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 sjednaný druh práce: referent/ka referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním v souvislosti s rekonstrukcí radnice s místem výkonu práce Praha, v platové třídě 9 Do našeho přátelského kolektivu hledáme posilu, která má zájem spolupodílet se na chystané rekonstrukci objektu radnice druhé největší městské části hlavního města – Prahy 10. Hledáme někoho, kdo se zaměří na realitní trh, nalezne vhodná místa a v rámci nich bude koordinovat veškeré činnosti související se stěhováním úřadu městské části v návaznosti na jeho rekonstrukci.

Nabízíme

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, benefity ve výši 13 200,- (kultura, sport, cestování apod.), příspěvky na stravování, pružná pracovní doba, atp.

Požadujeme

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.


Další požadavky:

požadované vzdělání
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

požadovaný obor, zaměření
zaměření na architekturu a urbanismus
požadované znalosti
portfolio prací, uživatelská znalost práce na PC AutoCAD, Adobe CS5 a vyšší, SketchUp MISYS apod.),

další dovednosti, schopnosti
organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, samostatnost

Více informací

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:
- jméno a příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- datum a podpis
    
    K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Další požadované přílohy:
- motivační dopis a stručné portfolio

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. 9. 2019 v podatelně ÚMČ Praha 10 - adresa :

Úřad městské části Praha 10
Oddělení personální
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – veřejné prostory, urbanismus v Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 – 2 pracovní pozice“


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Region

Praha

Kontakt

Trmalová Aneta
Telefon: 267093722

Zveřejněno

11.09.2019

Platnost Do

10.11.2019