Pro architekturu, ale i pro mnohé další oblasti našeho života, je důležité pochopit význam krásy a estetiky vnějšího prostředí pro rozvoj společnosti. Naše ideály se přitom až tolik nemění, mění se však naše schopnost a naše poznání, jak tyto ideály uvést do praxe.

Nabízíme

Pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu leden - duben 2020
Platová třída 13 dle platných právních předpisů

- perspektivní pracovní pozici a zázemí stabilní organizace,
- pestrou, tvůrčí, samostatnou i týmovou práci,
- prostor pro seberealizaci a podporu profesního i osobního růstu,
- možnost podílet se na změně v přístupu tvorby města i vnímání významu architektury pro rozvoj společnosti,
- zaměstnanecké benefity a výkonové odměny,
- výhledově možnost transformace útvaru městského architekta do jiné organizační formy,
- možnost bydlení v historickém centru Jihlavy.

Požadujeme

Předpoklady:
- vzdělání: vysokoškolské vzdělání min. v magisterském programu – obor architektura,
výhodou je platná autorizace v jednom z těchto oborů:
• autorizovaný architekt, který může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném písm. a) až l) § 17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č. 150/2004 Sb.),
• autorizovaný architekt pro pozemní stavby, který vykonává činnost v rozsahu vymezeném písm. b) a d) až l) § 17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č. 150/204 Sb.),
• autorizovaný urbanista, který je oprávněn vykonávat činnost dle písm. a), e), f), k) a l) §17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č. 150/2004 Sb.),
• autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, který vykonává činnost v rozsahu vymezeném písm. c), e), f) a h) až l) § 17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č. 150/2004 Sb.).
- státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, svéprávnost, bezúhonnost,
- možnost vysílání na pracovní cesty, pracovní úvazek 40 hod. týdně (možnost zkráceného úvazku min. 20 hod. týdně).

Požadavky:

Odborné
- znalost problematiky městského prostoru,
- znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, znalost vyhlášek č. 500 a 501/2006 Sb., znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) výhodou,
- zkušenosti s územním plánováním výhodou,
- osvědčení zvláštní odborné způsobilosti výhodou,
- velmi dobrá znalost práce na PC.

Ostatní
- velmi dobré komunikační, organizační a prezentační schopnosti,
- vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce,
- schopnost koncepčního a analytického myšlení,
- schopnosti orientace ve veřejné správě,
- týmová práce,
- kreativita, flexibilita,
- odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení,
- schopnost dalšího vzdělávání,

Více informací

K písemné přihlášce do výběrového řízení připojte:
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušnic/příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
V případě, že se hlásíte na obsazení pozice vedoucí úřednice/vedoucího úředníka, je třeba navíc přiložit:
 lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 čestné prohlášení o zažádání vydání lustračního osvědčení a jeho bezodkladného doložení po jeho obdržení.

- strukturovaný životopis,
- motivační dopis,
- reference vlastních projekčních, školících a konzultačních prací a aktivit (zejména v oborech architektura, urbanismus, územní plánování a zahradní a krajinná architektura),
- vizi rozvoje, architektury a urbanismu ve smyslu obecných principů,
- kritické zhodnocení platné ÚPD, ÚPP a strategických dokumentů města.

Doručte v obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ osobně nebo poštou na oddělení personalistiky
a mezd nebo podatelnu Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 97/1, PSČ 586 01 Jihlava nejpozději 21. 10. 2019 do 12:00 hod.

Informace o pracovní pozici podá Ing. Vít Zeman, náměstek primátorky města Jihlavy,
tel. č. 601 372 372, e-mail: vit.zeman@jihlava-city.cz

Region

Vysočina

Kontakt

Věra Častová
Telefon: 735196686

Zveřejněno

15.10.2019

Platnost Do

14.12.2019