ČKA realizuje od roku 2009 program celoživotního profesního vzdělávání (CPV). Cílem programu je poskytnout architektům možnost dalšího rozvoje a zajistit tak kvalitnější podmínky pro realizaci jejich profesního vzdělávání. Účast v systému je dobrovolná a je založena na individuální volbě vzdělávacích aktivit.


Jaký je průběh CPV?

Vzdělávací akce jsou pořádány Českou komorou architektů (bezplatné) nebo jinými subjekty (mohou být zpoplatněny). Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny body, které uděluje Certifikační rada.  Pokud autorizovaný architekt nasbírá minimální počet bodů, získá osvědčení o absolvování CPV i veškerá zvýhodnění, která budou dohodnuta s jinými subjekty.

 

Kolika bodů by měl architekt dosáhnout?

Cyklus CPV předpokládá splnění minimálního počtu 72 bodů, a to minimálně 40 bodů v předepsaných oblastech a zbylých 32 bodů může být zajištěno aktivitami v jiných oblastech CPV (tyto oblasti jsou uvedeny v programu I. běhu CPV, podrobné info jsou uvedeny též v "Návodu - ukončení I. běhu CPV - podrobné bodování). Za jiné oblasti CPV se považuje zejména studium na vysokých a dalších odborných školách, studium v zahraničí, studium jazyků, publikační činnost, účast na výstavách apod.

 

Jak se zapojit do CPV?

1. Z webových stránek stáhnout formulář pro záznam absolvovaných aktivit.

  2. Účastnit se vzdělávacích akcí.

  3. Nasbírat 72 bodů, a to minimálně 40 bodů v předepsaných oblastech a zbylých 32 bodů v jiných oblastech CPV.  

  4. Předat vyplněný formulář pro záznam absolvovaných aktivit Kanceláři ČKA v Brně.  

  5. Obdržet osvědčení o absolvování CPV (s platností dva roky).

    

   Systém CPV nabídne autorizovaným architektům množství vzdělávacích aktivit. Jejich odbornou úroveň schválí a zpětně ověří certifikační rada. Celoživotní profesní vzdělávání je mj. informací pro společnost, že architektonická profese dbá o udržování vysoké úrovně výkonu činností a podporuje odborné vzdělávání a šíření odborných informací, jak jí ukládá zákon.

    

   Více informací: Kateřina Slaná, katerina.slana@cka.cc, tel.: 542 211 809