Červen 2011

20. 06. 2011 Praha 3
17. 06. 2011 Úvaly u Prahy 3
15. 06. 2011 Brno 2
14. 06. 2011 Brno 2
09. 06. 2011 Praha 2
08. 06. 2011 Praha 2
02. 06. 2011 Brno 3
01. 06. 2011 Brno 3

Květen 2011

31. 05. 2011 Brno 3
26. 05. 2011 Praha 4
23. 05. 2011 Praha 3
19. 05. 2011 Brno 3
19. 05. 2011 Brno 4
19. 05. 2011 Praha 3
18. 05. 2011 Praha 2
18. 05. 2011 Brno 2
17. 05. 2011 Ostrava 3
12. 05. 2011 Praha 2
12. 05. 2011 Brno 5
12. 05. 2011 Brno 3
12. 05. 2011 Praha 8
11. 05. 2011 Praha 3
11. 05. 2011 Praha 3
10. 05. 2011 Praha 4