Březen 2012

06. 03. 2012 Praha 3
06. 03. 2012 Praha 4
05. 03. 2012 Praha 1
05. 03. 2012 Paha 3
02. 03. 2012 Praha 3
01. 03. 2012 Brno 4

Únor 2012

29. 02. 2012 Praha 3
29. 02. 2012 Praha 2
28. 02. 2012 Praha 3
28. 02. 2012 Praha 2
24. 02. 2012 Praha 3
23. 02. 2012 Ostrava 1
23. 02. 2012 Hradec Králové 2
23. 02. 2012 Praha 2
23. 02. 2012 Brno 2
23. 02. 2012 Olomouc 2
23. 02. 2012 Brno 5
22. 02. 2012 Ostrava 2
22. 02. 2012 Praha 3
22. 02. 2012 Ostrava 2
21. 02. 2012 Praha 3
21. 02. 2012 Praha 3
21. 02. 2012 Praha 3
21. 02. 2012 České Budějovice 2