Možnost financování územních studií krajiny a územních studií veřejných prostranství, jako nástrojů pro komplexní plánování krajiny a tvorbu příjemného prostředí v našich městech a obcích.


Integrovaný regionální operační program 

Na podzim roku 2015 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „MMR“) tři výzvy na podporu zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“). V rámci jeho prioritní osy 3 je zahrnut specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje (dále též „SC 3.3“), z něhož lze získat finanční prostředky na pořízení:

 • územních plánů a jejich změn (výzva č. 2 IROP),
 • regulačních plánů z vlastního podnětu obce nenahrazujících územní rozhodnutí (výzva č. 3 IROP),
 • územních studií (výzva č. 9 IROP) zaměřených na:
  • veřejnou technickou infrastrukturu,
  • veřejnou dopravní infrastrukturu,
  • veřejná prostranství,
  • řešení krajiny.

Žadatelem a příjemcem ve všech třech výzvách ze SC 3.3 IROP může být pouze obec s rozšířenou působností, přičemž územní plány a regulační plány lze realizovat pouze na území obce s rozšířenou působností, avšak územní studie lze realizovat v rámci celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. Vybrané důležité informace pro žadatele o dotaci ze SC 3.3 IROP:

 • datum ukončení příjmu žádostí je 31. 3. 2017;
 • datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019;
 • 85 % celkových způsobilých nákladů je financováno z fondu Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu, zbývajících 10% je hrazeno příjemcem;
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů pro jeden projekt není stanovena;
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů pro jeden projekt je 200 000 Kč v případě územních studií a regulačních plánů a 300 000 Kč v případě územních plánů, resp. 250 000 Kč v případě změn územních plánů; jeden projekt může zahrnovat více regulačních plánů nebo územních studií.

Informace k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu poskytuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky na jednotlivých krajských pobočkách (www.crr.cz). Podrobnější informace k výzvám z IROP jsou zveřejněny také na www.dotaceEu.cz/irop.

Kromě podpory financované z IROP připravilo MMR národní program na podporu územně plánovacích činností obcí, z něhož jsou podporovány územní plány obcí, kromě obcí s rozšířenou působností, hl. města Prahy a mimo obce, které pořídily či pořizují územní plán z IROP nebo Programu rozvoje venkova. Tento program tak doplňuje oblast, která není pokryta výzvami ze SC 3.3 IROP. Více informací naleznete na stránkách www.mmr.cz v sekci Územní plánování a stavební řád.

Územní studie krajiny

Krajina je ucelený systém, propojující problematiku mnoha oborů, v němž na sebe působí přírodní a člověkem utvářené složky. Součástí krajiny jsou ekosystémy, které se navzájem ovlivňují na velkou vzdálenost. Dlouhodobě je známá řada problémů naší krajiny. Zemědělská půda je zasažena erozními vlivy, poklesla retenční schopnost půdy. Roste tlak na intenzivní využití okolí velkých sídel, hlavních dopravních tahů a rekreačních oblastí. Tvář krajiny mění i poptávka po obnovitelných zdrojích energie. Velké půdní bloky a fragmentace krajiny srůstáním sídel a liniovými stavbami působí proti biodiverzitě, ale i proti potřebě člověka pohybovat se v krajině pěšky či na kole.

Problematika krajiny vyžaduje komplexní přístup a zvážení všech souvislostí a vazeb při koordinaci řady odborných podkladů, záměrů a systémů v krajině. Platformou pro řešení krajiny je územní plánování, které je však zatím této své roli mnoho dlužno. Územní plán neumožňuje postihnout vazby přesahující území jedné obce. Zároveň ne všechny zpracované územní plány se věnují koncepci uspořádání krajiny v patřičné míře.

Územní studie krajiny slouží jako nezávazný, ale neopominutelný podklad pro územní plánování, zejména pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, ale i pro doplnění územně analytických podkladů či pro upřesnění řešení krajiny v zásadách územního rozvoje. Zároveň jsou podkladem pro plánovací a rozhodovací činnost dalších orgánů. Vždy musí být zpracovány pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravilo metodický pokyn „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“, který je k dispozici na stránkách www.mmr.cz nebo na stránce www.uur.cz v sekci Stanoviska a metodiky.

Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství

Metodický návod Zadání územní studie krajiny                                    Územní studie veřejných prostranství

Veřejná prostranství (dle zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru) jsou nejen základem prostorového uspořádání obce, pro většinu lidí jsou významná i z hlediska kulturního a společenského života, odpočinku, vzdělávání či her. Veřejná prostranství mají vliv na provětrávání území, na teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší i nakládání se srážkovými vodami. Ovlivňují též ekonomickou výkonnost sídla a jeho atraktivitu pro turisty. Úpravy ulic, návsí, náměstí či parků umožňují přímé zapojení obyvatel při plánování a realizaci, což přispívá k většímu zájmu o dobrou údržbu těchto prostranství a zabraňuje jejich devastaci. Dobrá péče o veřejná prostranství může znamenat i zvýšení podpory politické reprezentace, která se o jejich kvalitu zasloužila.

Přestože jsou veřejná prostranství důležitými místy každé obce, mnohdy jim není věnována potřebná pozornost. Pořízením územní studie veřejných prostranství bude zajištěn podklad pro vyváženou realizaci potřeb a požadavků v nejnavštěvovanějších místech jednotlivých obcí, a to zejména s ohledem na potřeby místních obyvatel a na zájmy obce. Územní studie jsou základem pro koncepční úpravy stávajících i návrh nových prostranství, slouží pro určení charakteru i náplně jednotlivých prostorů, mohou však být využity i pro řešení jejich systému v sídle. Mohou řešit vybraná prostranství v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností. Řešení musí být vždy v souladu s územním plánem a mělo by na něj být pohlíženo z více profesních pohledů.

Obdobně jako u územních studií na řešení krajiny připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů metodický návod, který je volně ke stažení např. na stránce www.uur.cz v sekci Stanoviska a metodiky.

Územní studie zaměřené na technickou a dopravní infrastrukturu

Dalším typem územních studií podporovaných ze SC 3.3 IROP jsou územní studie zaměřené na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. Tyto územní studie, pořizované pro vybrané území správního obvodu obce s rozšířenou působností, musí být ve vazbě na transevropské energetické či dopravní sítě (TEN‑E a TEN‑T), případně na záměry vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky.

Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ing. arch. Karel Wirth
I
ng. Ilona Kunešová
Ministerstvo pro místní rozvoj