Kalkulace investičních nákladů

Kategorie I. - provizorní a dočasné stavby

Pozemní stavby - objekty a zařízení pro údržbu zemědělských pozemků bez napojení na technickou infrastrukturu, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jedno podlažní zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah, typizovaných stavebně-konstrukčních systémů bez nároků na zateplení.

Krajinářské stavby – okolí průmyslových, zemědělských staveb, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, krajinářské úpravy.

Kategorie II.- jednoduché nízkopodlažní

Pozemní stavby - jednopodlažní administrativní a obytné budovy, garáže, skleníky a objekty s jednoduchým standardem technického vybavení a minimálními nároky na profese, jednopodlažní dílny bez jeřábových drah, jednopodlažní zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly z typizovaných stavebně-konstrukčních systémů, loděnice, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební pavilóny, více funkční zemědělské skladovací haly, venkovní bazény se standardním technickým vybavením, veřejná prostranství v nově zastavovaných územích bez nároků na řešení dopravní a technické infrastruktury.

Krajinářské stavby – okolí sportovních a rekreačních areálů, naučné stezky, části příměstských rekreačních zón, příměstské rekreační lesy a parky, lokální biocentra a lokální biokoridory.

Kategorie III. - středně náročné stavby

Pozemní stavby - objekty a zařízení administrativní, ubytovny, penziony, objekty pro bydlení a bytové domy se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska, polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných, jednopodlažní nákupní centra, obchodní pasáže, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské stavby pro chov a ustájení zvířat, veřejná prostranství sídel i v nově zastavovaných územích s průměrnými nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury.

Krajinářské stavby – veřejná prostranství sídel, areály obytných souborů a vnitrobloky se standardním vybavením, prostranství občanského vybavení, areály mateřských a základních škol, hřiště pro děti a mládež.

Kategorie IV. - vícepodlažní stavby s nadprůměrnými nároky

Pozemní stavby - vícepodlažní objekty a zařízení administrativy, objekty pro bydlení s nadprůměrnými požadavky, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými nároky, multifunkční obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky, správní budovy (banky spořitelny a podobně), kaple, stadióny a sportovní areály, zábavní a naučná centra, wellness centra, aquaparky, kryté bazény s vodními atrakcemi, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně a krematoria, oborová muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením, průmyslové a inženýrské budovy a stavby s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením, speciální vojenské objekty a podobně, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci.

Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými vybavením a požadavky, botanické a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu, lázeňské areály, vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.

Kategorie V. - stavby s nejvyšším standardem

Pozemní stavby - objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály a nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy (soudy parlamenty radnice a podobně), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy výzkumná vědecká a naučná centra, ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, letiště a dopravní terminály, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně), veřejná prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastukturou s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci.

Krajinářské stavby - obnova historických zahrad a parků (objektů), zahradnické výstavy, soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

Poznámka: Ostatní pozemní stavby a objekty se zařazují do jednotlivých kategorií srovnáním s výše uvedeným výčtem charakteristických staveb.