Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby.

Pomůcka pro vyhlašovatele veřejných zakázek, soukromé investory, p​r​ojektanty, architekty, stavební inženýry, dodavatele stavebních prací.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy, která je podmínkou pro optimalizaci celkových životních nákladů stavby.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace regulačního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Výpočet je vhodný jak pro veřejné zakázky tak pro privátní investice.

3 % projekt 17 % výstavba 80 % provoz, údržba, opravy, demolice...

Název stavby:

Odhad investičních nákladů na realizaci pozemní/krajinářské stavby

Chci zadat parametry stavby pro předběžný odhad investičních nákladů
Znám náklady stavby dle Investičního záměru nebo dle expertního posudku

Výše předpokládaných nákladů stavby: mil. Kč (bez DPH)

Budova

Chci si zadat vlastní jednotkovou cenu
Chci použít cenový ukazatel stavebnictví pro rok 2022

Zvolte obor pozemní stavby:

Zvolte skupinu objektu:

Zvolte konstrukčně materiálovou charakteristiku:

Orientační jednotková cena dle stavebních standardů společnosti RTS je Kč/m 3

Výše jednotkové sazby za m 3 obestavěného prostoru: Kč (bez DPH)

Zadejte velikost obestavěného prostoru: m 3

Rekonstrukce nebo dostavba navýšení o %

Pozemek

Náklady na vybudování infrastruktury a terénní úpravy (sítě, komunikace...) dle velikosti pozemku:

Znám výši investičních nákladů na úpravu pozemku a na vybudování infrastruktury
Chci si stanovit vlastním výpočtem výši investičních nákladů na úpravu pozemku a na vybudování infrastruktury

Zadejte velikost pozemku: m 2

Z toho zastavěná plocha: m 2

Procento zastavěnosti je 0 %

Jednotková cena za m 2 je 0 Kč/m 2

Výše nákladů na pozemek a infrastrukturu: mil. Kč (bez DPH)

Vedlejší náklady

Odhadovaná výše vedlejších a nadstandardních výdajů: mil Kč bez DPH

Souhrn předběžných investičních nákladů stavby dle výpočtu

Kč bez DPH

Budova

Rekonstrukce nebo dostavba

Pozemek

Vedlejší náklady

Celkem

Zařazení stavby do kategorie náročnosti dle typu stavby či objektu

Zvolte kategorii náročnosti (v rozmezí 1-5):

 • Kategorie I. - provizorní a dočasné stavby
  Pozemní stavby - objekty a zařízení pro údržbu zemědělských pozemků bez napojení na technickou infrastrukturu, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jedno podlažní zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah, typizovaných stavebně-konstrukčních systémů bez nároků na zateplení.
  Krajinářské stavby – okolí průmyslových, zemědělských staveb, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, krajinářské úpravy.
 • Kategorie II.- jednoduché nízkopodlažní
  Pozemní stavby - jednopodlažní administrativní a obytné budovy, garáže, skleníky a objekty s jednoduchým standardem technického vybavení a minimálními nároky na profese, jednopodlažní dílny bez jeřábových drah, jednopodlažní zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly z typizovaných stavebně-konstrukčních systémů, loděnice, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební pavilóny, více funkční zemědělské skladovací haly, venkovní bazény se standardním technickým vybavením, veřejná prostranství v nově zastavovaných územích bez nároků na řešení dopravní a technické infrastruktury.
  Krajinářské stavby – okolí sportovních a rekreačních areálů, naučné stezky, části příměstských rekreačních zón, příměstské rekreační lesy a parky, lokální biocentra a lokální biokoridory.
 • Kategorie III. - středně náročné stavby
  Pozemní stavby - objekty a zařízení administrativní, ubytovny, penziony, objekty pro bydlení a bytové domy se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska, polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných, jednopodlažní nákupní centra, obchodní pasáže, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské stavby pro chov a ustájení zvířat, veřejná prostranství sídel i v nově zastavovaných územích s průměrnými nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury.
  Krajinářské stavby – veřejná prostranství sídel, areály obytných souborů a vnitrobloky se standardním vybavením, prostranství občanského vybavení, areály mateřských a základních škol, hřiště pro děti a mládež.
 • Kategorie IV. - vícepodlažní stavby s nadprůměrnými nároky
  Pozemní stavby - vícepodlažní objekty a zařízení administrativy, objekty pro bydlení s nadprůměrnými požadavky, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými nároky, multifunkční obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky, správní budovy (banky spořitelny a podobně), kaple, stadióny a sportovní areály, zábavní a naučná centra, wellness centra, aquaparky, kryté bazény s vodními atrakcemi, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně a krematoria, oborová muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením, průmyslové a inženýrské budovy a stavby s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením, speciální vojenské objekty a podobně, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci.
  Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými vybavením a požadavky, botanické a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu, lázeňské areály, vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.
 • Kategorie V. - stavby s nejvyšším standardem
  Pozemní stavby - objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály a nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy (soudy parlamenty radnice a podobně), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy výzkumná vědecká a naučná centra, ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, letiště a dopravní terminály, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně), veřejná prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastukturou s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci.
  Krajinářské stavby - obnova historických zahrad a parků (objektů), zahradnické výstavy, soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

Poznámka: Ostatní pozemní stavby a objekty se zařazují do jednotlivých kategorií srovnáním s výše uvedeným výčtem charakteristických staveb.

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Chci si zadat vlastní výši průměrné hodinové sazby projektové kanceláře
Chci použít výpočet průměrné hodinové sazby projektové kanceláře

průměrná hrubá mzda zaměstance projektové kanceláře

Kč / měs.

fond pracovní doby pro daný rok

pro rok 2020

%

hod. / měs.

průměrná hodinová mzda

Kč / hod.

odvody z mezd

ve výši dané zákonem

34%

Kč / hod.

mzdy a odvody z mezd projektantů - průměrná hrubá mzda

součet průměrné hodinové mzdy a odvodů z mezd

Kč / hod.

režijní náklady

obvykle 80% z průměrné hodinové mzdy

%

Kč / hod.

základní nákladová hodinová sazba projektové kanceláře

součet průměrné hrubé mzdy a režijních nákladů

Kč / hod.

náklady na dovolenou a placené státní svátky

předpoklad je (20+11) dnů za 1 rok (252+9 prac. dnů vč. svátků)

%

Kč / hod.

náklady na odměny

obvykle 10 - 15% z průměrné hrubé mzdy a režijních nákladů

%

Kč / hod.

nákladová hodinová sazba projektové kanceláře

základní sazba navýšená o náklady na dovolenou a odměny

Kč / hod.

zisk

obvykle 10 - 15% z průměrné hrubé mzdy a režijních nákladů

%

Kč / hod.

výsledná průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

součet nákladové hodinové sazby a zisku

Kč / hod.

(v hodinové sazbě není obsažena DPH)

Kč/hod (v hodinové sazbě není obsažena DPH)

Zobrazit podklad pro tvorbu průměrné hodinové sazby projektové kanceláře

Základní fáze služby při projektové činnosti pozemní/krajinářské stavby

FS Název fáze služby architekta /inženýra % * a/n Počet hodin na FS Cena za FS
1FS Příprava projektu 1%
2FS Návrh stavby 13%
3FS Projekt pro umístění stavby %
4FS Projekt pro povolení stavby %
5FS Projekt pro provádění stavby %
6FS Soupis prací a dodávek %
7FS Autorský dozor %
Celkem 100 %

* z celkové hodinové dotace - ceny

Poznámka: Pokud nebyla objednána některá z fází - zpracoval ji jiný projekční tým, je nutné počítat s navýšením hodinové dotace o 1 až 10 % pro tu fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi. Navýšení je způsobeno časovou náročností nutnou k prostudování předchozího stupně již zpracované dokumentace a seznámení se s požadavky zadavatele. Navýšení se nastavuje individuálně navýšením procenta ve třetím sloupci tabulky. Hodinová dotace u ostatních fází služby se nemění.
Podrobný popis standardu jednotlivých fází služby se objeví po kliknutí na zkratku FS 1 až FS 7.

Generální projektant, Hlavní architekt, Hlavní inženýr projektu

Generální projektant je hlavní architekt - vedoucí projektu, který vede a koordinuje projektové práce, jak uvnitř káždé fáze služby, tak navazující činnosti mezi jednotlivýmí fázemi služeb. Zádává dílčí projektové práce a přebírá dokumentace od profesních specialistů a koordinuje obstarávatelskou činnost. Generální projektant je autorizovaná osoba zodpovědná za celistvost proveditelnost a bezpečnost projektové dokumentace jak dílčích fází služeb tak celku společně se služebami souvisejícími.
V případě, že Generální projektant je součástí plnění jiné smlouvy téhož projektu, z ceny příslušné poptávané fáze služby se odečte 10%.

Generální projektant

Rekonstrukce

Při rekonstrukcích, přístavbě, vytváření nového prostoru ve stávajícím objektu a při modernizaci se zvyšuje časová náročnost zpracování projektové dokumentace o 20 - 33 %

Rekonstrukce navýšení o %

Variantní řešení návrhů stavby ve 2. fázi služby

Zhotovení více variant návrhů ve smyslu 2. fáze služby je účtováno opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

Počet návrhů navíc: započítaných procenty (50%-100%): %

Změna projektu stavby

Zahrnuje změny jednotlivých fází projektu, resp. služeb architekta/inženýra, v průběhu projektové činnosti a rovněž Dokumentaci změny stavby před jejím dokončením. Při stanovení časové náročnosti se vychází z odhadu investičních nákladů jako součtu nákladů na vícepráce a méněpráce, které ze změn projektu stavby vyplývají.  Časová náročnost se stanoví zapojením všech jednotlivých fází služeb architekta/inženýra, potřebných k vyprojektování změny projektu stavby, i když výsledným projektem může být až výsledná jedna fáze projektu. Pokud se jedná o rekonstrukci, tak se započte % navýšení na Rekonstrukce.

Obstaravatelská činnost (inženýring)

Administrativně náročný souhrn činností směřujících k projednání a obstarání příslušných stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů státní správy, správců a majitelů technických sítí a účastníků řízení, případně obstarání dohod a stanovení podmínek.

Obstaravatelská činnost (inženýring) pro FS2 - navýšení o %, počet hodin 0 , cena 0 Kč bez DPH
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro FS3 - navýšení o %, počet hodin 0 , cena 0 Kč bez DPH
Obstaravatelská činnost (inženýring) pro FS4 - navýšení o %, počet hodin 0 , cena 0 Kč bez DPH

Předpokládaná cena za vypracování autorizované stavební projektové dokumentace dle potřebné časové náročnosti

PŘEHLED OBJEDNANÝCH SLUŽEB hodin Kč bez DPH

VYPRACOVÁNÍ ÚPLNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

NAVÝŠENÍ NÁROČNOSTI PŘI REKONSTRUKCI

NAVÝŠENÍ NÁROČNOSTI PŘI VARIANTNÍM ŘEŠENÍ NÁVRHŮ STAVBY (2.FS)

OBSTARAVATELSKÁ ČINNOST (INŽENÝRING)

CELKOVÁ ČASOVÁ NÁROČNOST A CENA ZA VÝKON PROFESE AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA ČI INŽENÝRA

IDENTIFIKACE UCHAZEČE
Název:
Sídlo:
Autorizace:
Kontaktní údaje: