FS 3 - verze tabulka

3. Projekt pro umístění stavby

Projekt pro umístění stavby vychází z odsouhlasené dokumentace návrhu stavby a poskytuje dostatečné informace o konkrétním umístění stavby v dané lokalitě, o souladu s územně plánovací dokumentací a dává přehled o zabezpečení veřejných zájmů v daném území. Z dokumentace jednoznačně vyplývá polohopisné a výškové umístění stavby, vazby na okolní zástavbu. Projekt pro umístění stavby (resp. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby) též stanoví koncepci napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu lokality a charakterizuje majetkoprávní vztahy budoucí výstavby. Na základě této dokumentace stavební úřad rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a vydává územní rozhodnutí. Je možné zpracovat i společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí vždy ve struktuře projektu obsahovat části A až D podle vyhlášky o dokumentaci staveb s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Služby architekta

Smluvní plnění fáze 3. dokumentace k územnímu řízení zpravidla obsahuje činnost:

a) standardní

b) nadstandardní

c) obstarávací

Součinnost klienta

Ke zdárnému výkonu služby je nutná součinnost klienta zejména v těchto oblastech:

Dokumentace se obvykle předává 7x v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu pdf. Pro účely obstarání stanovisek.


5 Zejména je nutné ověřit výškové a polohové uspořádání, které se vydáním rozhodnutí o umístění stavby fixuje.

6 Obsah a rozsah dokumentace je stanoven prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu - vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů příloha č. 1. Zpracování dokumentace pro územní řízení je vybranou činností ve výstavbě (§158 SZ) a od projektanta vyžaduje autorizaci ČKA nebo ČKAIT. Dokumentace obsahuje architektonicko - stavební část a projekty profesí podle typu a náročnosti stavby. V územním řízení se řeší umístění stavby, proto je nutné řešit zejména územní vztahy stavby k okolí včetně infrastruktury.

7 Případné odvolání může zdržet projekt stavby i o mnoho let a znamenat pro architektka další náklady, proto je užitečné si s klientem předem vyjasnit, jak se bude v případě odvolání postupovat.

8 Přestože se definice zařízení budov objeví až pozdějších fázích je vhodné, aby se architekt předem klient ptal, jaké např. preferuje stínění, protože to má vliv na návrh stavby, stejně jako způsob vytápění. Zcela zásadní je otázka energetické náročnosti stavby, která se propisuje do prvních skic a nejde ji úspěšně "naroubovat" později.

9 Při projednání dokumentace se řeší mimo jiné kapacitní potřeby plánované stavby a je zapotřebí obchodní jednání mezi klientem a poskytovatelem médií.

10 Zejména v jednání se sousedy je role klienta obtížně zastupitelná.