Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování územního plánu dle velikosti a obtížnosti řešeného území.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace  v souladu s příslušnými právními předpisy.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace územního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Program stanovuje hodinovou dotaci pro územní plány o velikosti obce nebo řešeného území do 40.000 obyvatel. Stanovení hodinových dotací pro větší města je individuální.

Jméno obce / řešeného území:

Specifikace obce / řešeného území:

Rozloha řešeného území (ha):

Počet obyvatel obce / řešeného území:

Hustota osídlení / rozlehlost řešeného území: obyvatel / ha

Počet sídel v řešeném území:

Zvláštní podmínky v řešeném území:

  • památková ochrana (památková rezervace, památková zóna)
  • ochrana přírody (národní park, CHKO, národní přírodní rezervace)
  • lázeňské místo
  • významná rekreační funkce území
  • území s mimořádným rozvojovým potenciálem

Nabídková hodinová sazba projektové kanceláře:

Kč / hod (v hodinové sazbě není obsaženo DPH)

Zobrazit podklad pro tvorbu průměrné hodinové sazby projektové kanceláře

Zobrazit schéma výkonů projektanta územního plánu

Zobrazit standard výkonů projektových prací a součinnost při pořizování ÚP

Základní výkonové fáze územního plánu:

Výkonová fáze územního plánu
(VF ÚP)
% Počet hodin *a) Cena bez DPH *b)
1VF UP *c) Doplňující průzkumy a rozbory, spolupráce na zadání ÚP
2VF UP Návrh ÚP, účast na společném jednání, spolupráce při výsledků vyhodnocení společných jednání
3VF UP *d) Úprava návrhu ÚP po společném jednání, veřejné projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání
4VF UP Úprava návrhu ÚP po veřejném projednání a vydání ÚP
Celkem

*a) Podíly (%) jednotlivých výkonových fází (VF UP) jsou nastaveny podle běžné praxe při zpracování územně plánovací dokumentace. Kalkulačka umožňuje i individuálně nastavit jiný podíl procent jednotlivých výkonových fází, který bude odpovídat případnému specifickému zadání.
*b) Cena za zpracování územně plánovací dokumentace dle individuální nabídkové hodinové sazby uchazeče.
*c) Zpracovatele ÚP je vhodné vybrat ještě před přípravou zadání, proto jsou ve VF UP 1 zahrnuty doplňující průzkumy a rozbory, spolupráce na zadání ÚP. V případě, že je zpracovatel ÚP vybrán až po schváleném zadání ÚP, navyšuje se rozsah VF UP 2 odpovídajícím způsobem o doplňující průzkumy a rozbory.
*d) V případě zpracování upraveného návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání stanovuje se hodinová dotace a cena nového upraveného návrhu ÚP podle hodnoty VF UP 3 (s možností individuální úpravy podle specifických požadavků pořizovatele).

IDENTIFIKACE UCHAZEČE
Název:
Sídlo:
Autorizace:
Kontaktní údaje: