Architekti by neměli aplikovat některá ustanovení citovaná v § 23 odst. 6 písm. j) zákona o výkonu povolání.


„S přihlédnutím k požadavku opakovaně vznášenému Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (naposledy při jednání dne 9. 7. 2007 v Brně), s přihlédnutím k bodu 1.3 usnesení valné hromady České komory architektů konané dne 28. dubna 2007 a s přihlédnutím k probíhající legislativní změně ustanovení § 23 odst. 6 písm. j) zákona o výkonu povolání, jímž se dosavadní znění „vydávat ceníky a honorářové řády“ navrhuje nahradit zněním „vydávat standardy výkonů a dokumentace“ představenstvo sděluje všem autorizovaným osobám, aby ve své profesní praxi ustanovení shora citovaná neaplikovaly, a to až do doby novelizace citovaných ustanovení na nejbližší valné hromadě, která se bude konat v roce 2008.“

Usnesení představenstva č. IV/04/2007 ze dne 7. 8. 2007 k aplikaci ustanovení §17 odst. 2 a § 18 odst. 1 a 2 Profesního a etického řádu České komory architektů ze dne 16. dubna 1994, ve znění pozdějších předpisů, vzniklo po společném jednání zástupců ČKA s antimonopolním úřadem v Brně 9. července 2007, kde byly sděleny požadavky ÚOHS na znění Profesního a etického řádu ČKA a dokumentu Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže poté obdržel návrh ČKA schválený na VIII. zasedání představenstva 7. 8. 2007.