Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného Českou komorou architektů)

Pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová
Mgr. Ing. Daniela Rybková

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.:273 167 481, , Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či emailem.

-------------------------------------------------------

DOTAZY

 • Je nutné měnit projekt kvůli změně územního plánu? Bránit se lze námitkou

  Úspěšně jsme změnili návrh územního plánu. Výstavba vznikne podle původního architektonického návrhu

 • K požadavkům na úpravy projektové dokumentace

  Jsem zpracovatelem komplexní projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR + DSP), součástí této dokumentace byla také část D.1.2 C) Statické posouzení, kde autorizovaný projektant této dílčí části navrhl statické řešení a doložil statickým výpočtem. Na tuto projektovou dokumentaci bylo vydáno společné povolení. Klient však nabyl dojmu,(který byl podpořen prováděcí firmou...) že je statika předimenzovaná a zajistil si svého statika, který navrhl úpravy. Vzhledem k tomu, že mé autorizační razítko na společné dokumentaci bylo podkladem pro vydání společného povolení, nesu celou stavbu zodpovědnost. V minulosti jsem tyto případy řešil tak, že jsem chtěl ,aby mi klient předložil tyto změny ke schválení a můj statik je odsouhlasil. Otázky ale zní - musím se změnami nimi souhlasit, resp. musí je můj statik odsouhlasit ? Mám nést zodpovědnost za statika, se kterým nemám žádný smluvní vztah? Mám informovat stavební úřad?

 • Veřejné projednání online

  Je možné v současné době provedení veřejného projednání návrhu územního plánu online? Není to protizákonné omezení práv dotčených osob, které nemají přístup k internetu?

 • K formám výkonu povolání autorizovaného architekta

  Je v souladu s autorizačním zákonem možné, aby autorizovaný architekt vykonával pozici jednatele a společníka ve svou různých s.r.o.?

 • Autorská práva původního autora stavby vs. požadavky stavebníka

  Co má přednost pří stanovení vnějšího vzhledu v rámci oprav bytového domu - výsledek hlasování Společenství vlastníků nebo stanovisko autora stavby, který bydlí v tomto domě a argumentuje původní schválenou projektovou dokumentací z roku asi 1980? V tomto případě se jedná o barvu zábradlí teras, nevhodné a zbytečné zvýšení zábradlí (původní vyhovuje i současným PSP).

 • Měření výšky okenního parapetu

  Mám dotaz na výklad §26 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb.: „Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm od úrovně podlahy nebo musí být doplněny zábradlím nejméně do této výšky.“ Trochu není jasné, jestli se věta "pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m" vztahuje k parapetům nebo místnostem a odkud se tedy výška 500mm počítá. Já se domnívám, že od úrovně podlahy k upravenému terénu, jak je uvedeno i v ČSN 73 4301, čl. 5.1.3.2.Referentka tvrdí, že se to měří od parapetu.

 • Odstoupení od smlouvy

  Klient mi nezaplatil žádnou z faktur a chci ukončit smluvní vztah. Ve smlouvě je uvedeno, že lze vypovědět ze zákonných důvodů – patří mezi ně i nezaplacení faktury? Nepřipravím se výpovědí o právo na odměnu?

 • Zvlášť stísněné územní podmínky

  Zajímalo by mě, zda existuje nějaký uznaný výklad pojmu „zvlášť stísněné územní podmínky“, který je užitý v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a je jím podmíněno snížení odstupů mezi rodinnými domy?

 • Regulativy k územnímu plánu

  Naše obec vydala územní plán. Na webu obce je dále "vložený" dokument s názvem "Regulativy k územnímu plánu" s poznámkou "Základní a zásadní dokument pro stavebníky", který ovšem dle mého soudu není součástí ÚP, patrně jde o samostatné usnesení zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že dokument zasahuje relativně tvrdě do práv stavebníků a vypadá to, že nikoli formou řádného regulačního plánu, ale jen schválením zastupitelstva, mám pochyby, zda je tento postup obhajitelný.

 • Odpovědnost za návrh územního plánu

  Pokud po dobu několika let pracuji na územním plánu a odevzdání poslední etapy (čistopis) spadne zrovna do období mojí mateřské dovolené, kdo tento ÚP razítkuje a podepisuje? Lze nahradit zodpovědného projektanta pro tento účel jinou osobou z projekční společnosti, která představuje pro obec smluvního partnera? Přebírá tato osoba následně plnou zodpovědnost za dílo a zároveň jeho autorství (byť se na něm nijak nepodílela)?