Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného Českou komorou architektů)

Pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová
Mgr. Ing. Daniela Rybková

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.:273 167 481, , Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či emailem.

-------------------------------------------------------

DOTAZY

 • Prezentace projektu po opuštění ateliéru

  Přetiskujeme další dotaz, který kancelář ČKA opakovaně obdržela od autorizovaných osob.

 • Souhlas předchozího architekta k zásahu do jeho díla

  Žádost investora o zpracování projektové dokumentace na stupni pro provedení stavby pro účely výběrového řízení na dodavatele stavby.

 • Stavební povolení vydané před účinností nového stavebního zákona

  Kancelář ČKA obdržela opakovaně obdobný dotaz, proto zveřejňujeme odpověď.

 • Oprávnění vypracovávat územně-plánovací dokumentaci a podklady

  Jako pořizovatelé ÚP a jejich změn pro obce se v současné době potýkáme s nedostatkem zpracovatelů územních plánů a jejich změn a územních analytických podkladů. Může pracovník s VŠ vzděláním (fakulta stavební VÚT Brno, obor pozemní stavby, absolvent v roce 1981, praxe v úseku územního plánování, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování a stavebního řádu) vypracovat územně plánovací dokumentaci? Nebo je nutné složit autorizační zkoušky?

 • Výše odměny za návrh interiéru

  Ráda bych se informovala na výši odměny pro architekta – jednalo by se o vypracování návrhu interiéru a pomoc při jeho realizaci.

 • Oprávnění autorizovaného technika

  Může autorizovaný technik pro obor pozemní stavby předkládat dokumentaci pro stavební povolení, kterou sám zpracoval – např. průmyslové stavby, stavebnímu úřadu? Setkali jsme se s případem, kdy autorizovaný technik zpracovává celou projektovou dokumentaci pro územní řízení i stavební povolení. Tedy urbanismus, dopravní řešení i architekturu.

 • Oprávnění vypracovávat územněplánovací dokumentaci a podklady

  Jako pořizovatelé ÚP a jejich změn pro obce se v současné době potýkáme s nedostatkem zpracovatelů územních plánů a jejich změn a územních analytických podkladů. Může pracovník s VŠ vzděláním (fakulta stavební VÚT Brno, obor pozemní stavby, absolvent v roce 1981, praxe v úseku územního plánování, zkouška zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování a stavebního řádu) vypracovat územně plánovací dokumentaci? Nebo je nutné složit autorizační zkoušky?

 • Výše odměny za návrh interiéru

  Ráda bych se informovala na výši odměny pro architekta – jednalo by se o vypracování návrhu interiéru a pomoc při jeho realizaci.

 • Radon, hluková studie atd. nejsou součástí honoráře za projekční práce

  Je součástí projektové dokumentace pro stavební řízení také vyřízení odborných posudků (radon, hluková studie, studie osvětlení atd.), a měly by tedy být zahrnuty v ceně dle honorářového řádu pro projekční práce?

 • Stavební úřady nechtějí vydat kolaudační souhlas

  Stává se, že některé projekty jsou zablokovány kvůli faktu, že stavební úřady nechtějí vydat kolaudační souhlas. Odůvodňují to tím, že ve stavebním zákoně je ustanovení nejasné. Není zřetelné, zda je kolaudační rozhodnutí potřeba a každý si tím pádem ustanovení vykládá jinak. Banky pak například nejsou ochotny uvolnit finanční prostředky.