Dotazy od autorizovaných osob i veřejnosti a odpovědi právního oddělení ČKA.

Česká komora architektů nabízí svým členům, orgánům veřejné správy i veřejnosti konzultační služby týkající se projektování staveb a souvisejících oblastí (územní plánování, veřejné zakázky, postupy úřadů při povolování staveb, problematika autorství projektů a staveb...) formou osobních konzultací nebo zpracování odborných stanovisek či metodik. 

Pro členskou základnu ve výši 300 Kč/hod., nebo 900 Kč/hod. (Více v Metodice právního poradenství poskytovaného Českou komorou architektů)

Pro veřejnou správu ve výši 900 Kč/hod.

Pro ostatní subjekty ve výši 2500 Kč/hod.

Kontakt

Mgr. Eva Faltusová
Mgr. Ing. Daniela Rybková

Josefská 34/6, 118 00 Praha 1; tel.:273 167 481, , Osobní konzultaci prosím domluvte dopředu telefonicky či emailem.

-------------------------------------------------------

DOTAZY

 • Varianta vs alternativa

  Prosím o bližší specifikaci pojmů varianta a alternativa, které jsou uváděné v HŘ ČKA v souvislosti s návrhem/studií stavby, nebo o informaci, kde bych výklad těchto pojmů nalezl. Ve smlouvě s klientem mám uvedeno, že dodám studii v alternativách, on po mě požaduje něco, co považuji za variantu.

 • K ochraně autorství původního projektu při změně stavby před dokončením

  Máme vydané stavební povolení (výsledek spojeného územního a stavebního řízení) na stavbu rodinného domu. S autorem projektu jsme se rozešli a rozhodli se zcela změnit pojetí stavby. Zachovány budou pouze rozměry stavby – na základě tohoto nám stavební úřad umožnil nežádat o nové stavební povolení, nýbrž o změnu stavby před dokončením. Je tomuto potřeba souhlas autora původního projektu?

 • Působnost autorizovaného architekta

  Může autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby vypracovat dokumentaci pro stavební povolení na stavbu přípojky VN, včetně trafostanice a požárně bezpečnostní řešení?

 • Stavební povolení vydané před účinností nového stavebního zákona

  Kancelář ČKA obdržela opakovaně obdobný dotaz, proto zveřejňujeme odpověď.

 • Jednoduchá stavba

  Může vést autorizovaný architekt (se všeobecnou působností) jednoduchou stavbu stavěnou svépomocí jako stavbyvedoucí?

 • Užití slovenštiny v projektové dokumentaci v ČR

  Je přípustné používat slovenského jazyka v projektové dokumentaci v ČR? Jeden ze subdodavatelů projektové dokumentace je ze Slovenska, a proto je jeho dokumentace včetně technické zprávy ve slovenštině. Při projednávání dokumentace pro stavební povolení se v jednom z vyjádření objevilo, že není možno akceptovat dokumentaci v jiném než v českém jazyce.

 • Proč architekti nemusí mít živnostenské oprávnění

  Postavení autorizovaných architektů je uvedeno výslovně v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl novelizován (mimo mnohé jiné) též zákonem č. 224/2003 Sb., a to v ustanovení § 3, jímž se výslovně uvádí výčet činností, které nejsou živností.

 • Projektování na Slovensku

  Je nutné pro české architekty pro účast ve slovenských arch. soutěžích a následném projektování na Slovensku být členem také Slovenské komory architektů?

 • K archivování dokumentů označených autorizačním razítkem

  Zajímalo by mě, jak dlouho požaduje platná legislativa archivaci dokumentů ke stavebním projektům v rámci archivů firmy a jakými právními předpisy se archivace řídí.

 • Dotazy týkající se autorských práv a jejich ochrany

  V rubrice Právní servis vám budeme pravidelně přinášet opakující se dotazy, které autorizovaní architekti konzultují s Advokátní kanceláří Kadlec & Stránská.