Přehled hlavních zákonů.

 • STAVEBNÍ ZÁKON

  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 • ZÁKON O VÝKONU POVOLÁNÍ

  Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1.1.2017 NABYLA ÚČINNOSTI NOVELA ZÁKONA č.360/1992 Sb.

 • AUTORSKÝ ZÁKON

  Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 • ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 • SPRÁVNÍ ŘÁD

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 • ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byl účinný do 30. 9. 2016 a nyní je ZRUŠEN a nahrazen novým zákonem o zadávání veřejných zakázek.

 • PAMÁTKOVÝ ZÁKON

  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 • ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – účinný od 1. 10. 2016

 • VODNÍ ZÁKON

  Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).