7 vyhlášek a 1 nařízení HMP.


Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Důvodová zpráva >>
Pozastavení účinnosti PSP >> 
PSP ve schválené verzi 10/2016 >>  

Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Znění účinné k 1. 3. 2020>>

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Znění účinné k 1. 3. 2020 >>

 

Čtěte také:

v sekci Stanoviska ČKA a komentáře
>> Pojem podkroví

v sekci Časté dotazy /FAQ/
>> Oprávnění vypracovávat územně-plánovací dokumentaci a podklady