Vážení a milí, kolegyně a kolegové,

na dvou minulých valných hromadách, byť poznamenaných pandemickými opatřeními, jsme vás neprodleně po jejich skončení mohli seznámit se závěrečným usnesením a poblahopřát nově zvoleným či znovuzvoleným kolegyním a kolegům.

Letos, 23. dubna, kdy jsme se sešli na XXIX. VH v krásné a přívětivě prosluněné Olomouci, se nám jednání VH tolik zalíbilo, že se 16. června sejdeme ještě jednou, abychom dokončili poslední bod – přijetí závěrečného usnesení. Důvodem přerušení VH v čase, který ještě umožnil všem přespolním nastoupit do posledních vlaků všemi směry z Olomouce, byla hypertrofovaná diskuse, neomezená jak je dle našich řádů běžné na cca dvouhodinový blok po splnění zákonem stanovených povinností, ale prolínající se všemi předkládanými zprávami o činnosti, volbami a dílčími hlasováními k jednotlivým bodům. Většina z přítomných odhlasovala tuto změnu programu, a tak jsme si fakticky zadělali na dokončení VH ve čtvrtek 16. června.

Když jsme se na společném jednání orgánů ČKA, minulé úterý, vraceli k jejímu průběhu, shodli jsme se, že jednání probíhalo korektně a respektovalo vůli většiny přítomných. Bohužel si ti, kteří byli pro tento návrh, neuvědomili rizika rozvleklého průběhu a nutnosti sál uvolnit po 18. hodině. V 19:30 jsme měli zahájit diskusi o 13 návrzích do závěrečného usnesení (11 z nich od jednoho účastníka, člena orgánu ČKA). Bylo jasné, že poslední spoje odjíždějící ve 20:18 nemůžeme stačit. Naštěstí řádně proběhly volby do orgánů komory, schválení rozpočtu i priorit ČKA na rok 2022.

Právní rozbor podmínek dokončení přerušené VH ji vyžaduje uspořádat na stejném místě, se zvoleným předsedajícím a návrhovou komisí v původním složení. Zbývá nám jen probrat návrhy na usnesení, z nichž většina je buďto obtížně hlasovatelná nebo zcela nevhodná k hlasování na VH, aniž byla věcně probrána v pracovních skupinách, představenstvu nebo dozorčí radě. Věřím, že možná dobrými úmysly vedený, ale v důsledku destruktivní postup malé skupiny kolegů je poučením pro nás všechny. Tolik k procesu, který dokončíme od 11 hodin, ve čtvrtek 16. června, v posluchárně právnické fakulty UPOL.

Děkuji za přípravu VH kanceláři i všem jejím účastníkům – bylo nás 111 odpovědných, což není ohromující účast, ale odpovídá obvyklému „standardu“. Musíme se zamyslet, jak jednání členům zatraktivnit nejen doprovodnými akcemi – jako byla páteční exkurze na ČCA oceněný Palác hradu Helfštýn a přátelské večerní posezení v Olomouci. Při společném jednání orgánů padl návrh na dvoudenní VH spojenou s konferencí na aktuální odborné téma či uspořádání OTTA před VH, jako přípravné diskusní fórum k navrženým bodům jednání… žádné, i již v minulosti realizované řešení, dosud nevedlo k zásadnímu zvýšení účasti členů. Návrh na korespondenční volby by řešil pouze volbu do orgánů a nevedl k tolik potřebné vnitřní diskusi a poznávání se. Jsme ale otevřeni vašim návrhům.

Děkuji za uplynulé roky aktivity všem členům orgánů komory, kteří již nemohli obhajovat své mandáty, zejména místopředsedovi Davidu Hlouchovi, a blahopřeji ke zvolení těm, kteří se uvolili pro ČKA pracovat příští tři roky. Blahopřeji ke znovuzvolení do čela Stavovského soudu Davidovi Mateáskovi a staronovému předsedovi dozorčí rady Mirkovi Holubcovi, stejně jako všem jejich místopředsedům. A děkuji za vyjádřenou důvěru mým novým kolegyním v představenstvu – Ladě Kolaříkové a Markétě Zdebské, stejně jako Petru Tejovi a Zdeňku Trefilovi, který jediný obhajoval mandát. Gratuluji k obhájení funkce 1. místopředsedy Petru Leškovi i „novému“ místopředsedovi, Stašku Žeravovi. A samozřejmě děkuji představenstvu, že mne zvolilo do svého čela na čtvrté období. Budu dělat maximum možného pro vás, pro komoru, naši profesi i architekturu v ČR.

Čeká nás tedy nejprve dokončení valné hromady – a protože po prodiskutování návrhů na usnesení je jasné, že zřejmě dokážeme program dokončit během hodiny či dvou, navrhl jsem v případě dobrého počasí uspořádat vlastivědnou procházku centrem Olomouce v doprovodu místních kolegů. Zvažte proto hodinu odjezdu z Olomouce.

Podstatně veselejší setkání nás čeká o týden poté, ve čtvrtek 23. června, na nominačním večeru 7. ročníku České ceny za architekturu, tentokrát ve Valdštejnské zahradě. Večer se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR pana Miloše Vystrčila, který zde předá cenu předsedy Senátu jedné z nominovaných realizací. Mezinárodní porota se brzy sejde online a vybere užší nominaci z 201 přihlášených realizací. Těšíme se na jejich nominace a také na každoroční vyhlášení Pocty ČKA 2022.

Přeji Vám dobré čtení newsletteru a hlavně pevné nervy a zdraví v této neklidné době s probíhající agresí Putinova Ruska na Ukrajině.

Sláva Ukrajině.

Váš předseda
Jan Kasl

 

Reakce Martina Klody na úvodník Jana Kasla

Dovoluji se ohradit proti výrokům, uvedeným v Newsletteru 5/2022 a Úvodníku k Newsletteru, namířeným proti průběhu Valné hromady 2022, vůči návrhům bodů závěrečného usnesení Valné hromady a nejmenovitě též vůči mé osobě.

Konkrétně jde o tato sdělení:

"Důvodem přerušení VH (...) byla hypertrofovaná diskuse, neomezená jak je dle našich řádů běžné na cca dvouhodinový blok po splnění zákonem stanovených povinností, ale prolínající se všemi předkládanými zprávami o činnosti, volbami a dílčími hlasováními k jednotlivým bodům."

a

"Bohužel si ti, kteří byli pro tento návrh, neuvědomili rizika rozvleklého průběhu a nutnosti sál uvolnit po 18. hodině. V 19:30 jsme měli zahájit diskusi o 13 návrzích do závěrečného usnesení (11 z nich od jednoho účastníka, člena orgánu ČKA)."

a

"Zbývá nám jen probrat návrhy na usnesení, z nichž většina je buďto obtížně hlasovatelná nebo zcela nevhodná k hlasování na VH, aniž byla věcně probrána v pracovních skupinách, představenstvu nebo dozorčí radě. Věřím, že možná dobrými úmysly vedený, ale v důsledku destruktivní postup malé skupiny kolegů je poučením pro nás všechny. Tolik k procesu, který dokončíme od 11 hodin, ve čtvrtek 16. června, v posluchárně právnické fakulty UPOL."

K obsahu těchto výroků si dovoluji poznamenat:

- Valná hromada ČKA je nejvyšším orgánem Komory, jedná autonomně a samostatně a v její kompetenci je mimo jiné projednávání a schvalování zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory (§ 25 odst. 4 písm. e) Zákona 360/1992 Sb.), ukládání úkolů Představenstvu na následující období a kontrola jejich plnění za období minulé

- Valná hromada jednala dne 23. 4. 2022 v souladu se Zákonem a Jednacím řádem Valné hromady

- Valná hromada nebyla předem upozorněna Představenstvem ani na limitovaný termín uvolnění sálu v 18:00, ani na termín odjezdu posledního vlaku do Prahy v 20:18; valné hromady končí obvykle po 19. hodině a obvykle přesáhnou předpokládaný harmonogram jednání, který je v rozporu s touto zkušeností neustále připravován bez časové rezervy

- za návrh Programu jednání Valné hromady je podle §3 odst. 1 JŘVH zodpovědné Představenstvo. Představenstvo nenavrhlo pevný termín ukončení VH 22 V 18 hodin a Valná hromada si časové omezení jednání neodhlasovala. Naopak, v návrhu programu VH 22 je výslovně uvedeno "Časový program je orientační a může být v průběhu valné hromady usnesením změněn."

- domnívám se, že výklad způsobu projednání obligatorního bodu e) projednání zpráv o činnosti orgánů Komory a zprávy o hospodaření Komory za uplynulé období (§3 odst. 2 JŘVH) bez rozpravy a formou pouhého vzetí na vědomí Valnou hromadou je v rozporu se Zákonem

- domnívám se, že výše uvedená vyjádření proti průběhu Valné hromady, návrhům bodů závěrečného usnesení a nejmenovitě vůči mé osobě překročila míru dobrých mravů, jednostranně vykládají přípravu a průběh Valné hromady a zaujatě informují o průběhu Společného jednání orgánů Komory v úterý 3. 5. 2022

- považuji za nepřijatelné poukazování na mé členství v Stavovském soudu ČKA v souvislosti s podanými návrhy pro závěrečné usnesení Valné hromady podle § 8 odst. 2 písmene d); jako člen Stavovského soudu se neúčastním ani jednání Představenstva, ani jednání Dozorčí rady, naopak si od těchto jednání vzhledem k postavení Stavovského soudu udržuji odstup. Uvedené vyjádření však umožňuje výklad, podle kterého bych mohl a měl možnost uplatnit návrhy pro závěrečné usnesení přednostně jako "člen orgánu ČKA".

Musím přiznat, že mě výše uvedené výroky velmi nemile překvapily a jsou mi osobně i profesně velice nepříjemné.

Martin Kloda