Vážené a milé kolegyně, kolegové, čtenáři newsletteru ČKA,

dne 14. července byl schválen nový stavební zákon (NSZ). Co od něj lze očekávat?
Úvodem musím připomenout, že ČKA přijala již v září 2017 Deset tezí k NSZ v reakci na snahu tehdejší ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové, připravit věcný záměr stavebního zákona. Bohužel její neschopnost připravit zákon a ambice premiéra zapsat se jako Premiér budovatel, vedly k nestandardnímu postupu - outsourcingu NSZ prostřednictvím memoranda s Hospodářskou komorou ČR. Tím nový zákon získal nálepku zákona psaného developery pro developery, což rozhodně nebyl cíl nezbytné komplexní rekodifikace stavebního práva, souboru až 60 zákonů, které často zbytečně komplikují plánování a povolování staveb. HK ČR najala schopný tým právníků, který MMR předkládal návrhy věcného záměru a následně paragrafového znění. Bohužel výsledný text je hybridem, v němž zůstaly zachovány jen některé dobré myšlenky autorů.
České stavební právo za poslední tři desetiletí hypertrofovalo do málo srozumitelného bludiště paragrafů, kde to poslední, co úřad při rozhodování může zohlednit, je kvalita vystavěného prostředí, architektury či harmonický rozvoj krajiny a sídel. Zjednodušení procesů mělo být tedy jedním z cílů rekodifikace. Kladem NSZ je návrh jednoho povolení stavby v jednom řízení, na jednom úřadě, s redukcí závazných stanovisek, která se již tak zcela nepodařila. Zkrácení lhůt je nesporně pozitivní, chybí ale účinné mechanismy zajištění jejich dodržení. Přesto by mělo dojít k zjednodušení a zkrácení procesů povolování. Nakolik, ukáže až praxe.

Navzdory negativním připomínkám odborné veřejnosti, obou komor i dalších subjektů, byl zákon schválen v podobě „ministerského“ pozměňovacího návrhu, který většinu z těchto připomínek nezohlednil (komorou preferovaný komplexního pozměňovací návrhu poslance Kupky nenašel dostatečnou podporu). Senát, schvalující NSZ i změnový zákon, řešící dopady v dalších cca 60 zákonech, pak v časové tísni odmítl rekodifikaci jako celek. Jistě byl jedním z důvodů i přesun stavebních úřadů z modelu přenesené působnosti obecních a krajských úřadů do čisté státní stavební správy (SSS). Propagandistické označení SSS jako nový „megaúřad“ za desítky miliard, který bude z Ostravy rozhodovat o stavbě rodinného domu na Šumavě, jen dokládá kvalitu diskuse a je odrazem nešťastné politizace NSZ. Stavební právo přitom musí fungovat dlouhodobě, předvídavě a transparentně, aby změny v politickém směřování země nezpochybnily důvěru investorů a stavebníků investujících značné prostředky do území. Prosazení NSZ navzdory kritickým názorům a opozici může mít vliv i na podobu zákona ještě před jeho účinností od 1. 7. 2023.

Nejslabší částí nového zákona je územní plánování, tedy přesně ta část plánování a přípravy budoucí tváře našich sídel, kde by samosprávy - města a obce, měly mít tu nejsilnější roli, nikoli až při povolování jednotlivých staveb. Slibovaná reforma územního plánování se posouvá na rok 2030, což je zcela nepřijatelný odklad. ČKA v polovině letošního roku, proto v reakci na tento záměr, připravila Sedm tezí k územnímu plánování. V plánování rozvoje, a to včetně regulačních plánů zejména transformačních území, leží základní role samosprávy území. Stavební podnikatelé, kteří dnes především realizují výstavbu sídel, musí mít předem daná jasná pravidla, aby mohli své investice plánovat a zodpovědně podnikat. Nejasná pravidla a smlouvání až ve fázi povolování stavebního záměru nevyhovuje nikomu serióznímu.

Přijatému textu zákonu lze vyčítat mnohé - především málo obsažnou část řešící vlastní obsah - hmotné právo. Postupně byla redukována s odkazem na budoucí prováděcí vyhlášku. V procesech povolování dochází k zjednodušení, ale původní ambice s jedním řízením na jednom úřadu se také zcela nezdařila. Minimálně lze v jednotném systému stavební správy očekávat větší vymahatelnost lhůt a zastupitelnost úředníků - i redukce prvoinstančních úřadů je správná, stále jich bude dostatek na pokrytí území. Vítáme i vznik odvolacího a speciálního stavebního úřadu na povolování dálnic, železnic a dalších vybraných staveb. Budou zřejmě dva - pro Čechy a Moravu. A přínosem je i uplatnění principu plné apelace - odvolací stupeň, krajský úřad, bude muset rozhodnout, nikoli spis vracet k novému rozhodnutí.

Zásadní změnu po 1. 7. 2023 přinese digitalizace řízení, již založená zákonem přijatým díky poslanecké iniciativě. Zdánlivě dlouhá lhůta do jeho účinnosti je nutná pro přípravu a vybavení úřadů technikou. Stavební povolení online by tedy nemuselo být zas tak vzdálené. Aby fungoval celý systém, musíme také my v obou komorách toho ještě hodně udělat - vybavit členy digitálním autorizačním razítkem a spolupracovat na nových prováděcích vyhláškách, podle nichž se bude nově projektovat a povolovat výstavba. Osobně se nejvíc obávám personální nouze - nedostatku kvalifikovaných a změnám otevřených úředníků. Dnes jsou zahlcováni často zbytečnými agendami a administrativou. Zjednodušení a digitalizace všech procesů je podmínkou, bohužel však jen nutnou, nikoli postačující.

Váš Jan Kasl