Jak postupovat při vzniku pojistné události z profesní odpovědnosti architektů.


V průběhu každého roku se na nás obrátí desítky architektů se žádostí o radu a pomoc při řešení pojistné události, která byla způsobena při činnosti autorizovaného architekta.

Z pojištění se dají uplatnit náklady, které poškozený vynaloží kvůli chybě architekta a které by nikdy nemusel vynaložit, kdyby k pochybení nedošlo. Dojde tak ke zmenšení majetku poškozeného vlivem chyby architekta, což zakládá nárok na náhradu vzniklé škody.

Pokud vás kontaktuje investor s požadavkem na náhradu způsobené škody, je třeba se na nás ihned obrátit a domluvit se na správném postupu. V žádném případě nedoporučujeme podepisovat písemné uznání závazku vůči poškozenému, nebo dokonce škodu uhradit. V tomto případě se vystavujete riziku, že pojišťovna může při svém šetření dojít k závěru, že za škodu neodpovídáte nebo že prokazatelná výše škody je nižší, než uvádí poškozený, a v takovém případě buď nezaplatí škodu vůbec, nebo poskytne pouze plnění částečné. Doporučujeme poškozenému sdělit, že jste pro případ vzniklého pochybení pojištěni a celou záležitost budete řešit prostřednictvím makléře s pojišťovnou. Ta posoudí správnost nároku poškozeného a následně – pokud je vše v pořádku – vyplatí poškozenému pojistné plnění. Na vás je pouze vyrovnání spoluúčasti. V případě, že se jedná o složitou škodu, může pojišťovna pověřit šetřením pojistné události najatého znalce, který vypracuje znalecký posudek, na jehož základě pojišťovna učiní konečné rozhodnutí.

Pokud se za vzniklou škodu necítíte být odpovědni, a poškozený se přesto domáhá uhrazení vzniklých nákladů a hrozí soudní spor, je nutné oznámit tuto záležitost pojišťovně jako potenciální škodu. Pojišťovna má možnost účastnit se případného soudního jednání jako vedlejší účastník. V tomto případě je nutné veškeré kroky konzultovat s právníky pojišťovny a postupovat v souladu s jejich radami.

Níže jsou uvedeny základní doklady, které pojišťovna vždy vyžaduje doložit při likvidaci pojistné události:

– vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ (zašleme na vyžádání e-mailem),

– písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody,

– doložení smluvního vztahu s poškozeným (smlouva o dílo, objednávka),

– vyčíslení vzniklé škody (položkový rozpočet na opravu, případně již faktury za opravu),

– fotodokumentace,

– písemné vyjádření architekta k odpovědnosti za škodu a k její výši,

– doklad o autorizaci architekta.

 

Petr Smrkovský, MARSH

Kontakty na MARSH >>