Pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené činností autorizovaných architektů

Vybrané důležité body a pojmy k pojištění

Princip „Claims Made“

Tento princip je uplatňován při sjednávání pojištění profesní odpovědnosti za škodu a vyjadřuje zásadu, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k příčině škodní události (porušení právních povinností), k jejímu vzniku, uplatnění nároku na náhradu škody poškozeného vůči pojištěnému a k písemnému oznámení škodné události pojistiteli musí dojít v době trvání pojištění.

Je nutné si uvědomit, že chyby v projektech se projevují až po delší době, a proto je nutné toto pojištění mít nejen v době realizace projektu, ale po celou dobu, po kterou může být vůči architektovi vznesen nárok na náhradu škody. Pozor! Tento nárok zaniká uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem (tedy ne uplynutím smluvené záruční doby, pokud je kratší než zákonná promlčecí lhůta).

Retroaktivní krytí

Jedná se o zpětnou účinnost pojištění, t.j. pojištění se sjednává pro porušení právních povinností, ke kterému dojde přede dnem, který je stanoven jako počátek pojistného krytí. Retroaktivní krytí doporučujeme vždy, je-li pojištění sjednáno na bázi „claims made“, zejména v případech, kdy je původně sjednaná pojistná smlouva nahrazena novou pojistnou smlouvou anebo bylo-li z nějakého důvodu původní pojistné krytí přerušeno. Například, když měl architekt nebo jiná autorizovaná osoba sjednáno pojištění v minulosti a novou pojistnou smlouvu sjednává s určitým časovým odstupem, pak vzniká časová mezera. V takovýchto případech pak autorizované osoby bez zmíněného retroaktivního krytí ztrácejí výhodu původně sjednaného pojištění.

Zpětvzetí do pojištění

Pro autorizované osoby, které se odhlásily ze základního pojištění, je dána možnost zpětvzetí do tohoto pojištění. Pojištění je poté účinné ode dne nahlášení se do pojištění a na základě úhrady pojistného a jednorázového poplatku za zpětvzetí:

  • přerušení do 1 roku (včetně)........ 300 Kč
  • přerušení do 2 let (včetně)........... 550 Kč
  • přerušení nad 2 roky................. 1000 Kč


Včasná obnova pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti – PŘIPOJIŠTĚNÍ je nejčastěji sjednáváno na jeden pojistný rok, a to bez automatické prolongace (rámcová smlouva pro základní pojištění členů ČKA je výjimkou). Protože se zde uplatňuje princip „claims made“, je nutné mít pojištění sjednáno nepřetržitě, tedy bez časových mezer. Architekti, kteří již mají sjednáno své pojištění prostřednictvím společnosti MARSH, s.r.o., budou na datum obnovy upozorňováni automaticky před vypršením účinnosti jejich pojištění, ostatní však budou muset datum vypršení účinnosti hlídat sami.


Důsledky zmeškané obnovy nebo odhlášení se ze základního pojištění:

V případě přerušení kontinuity pojištění pojištěný ztrácí výhodu svého předchozího pojištění a nároky na náhradu škody, kdy k porušení právních povinností došlo před přerušením pojištění, nemohou být pojišťovnou uhrazeny. ČSOB Pojišťovna vychází v odůvodněných případech vstříc – tedy poskytne v zájmu nepřetržitosti pojištění krytí i v této časové mezeře, avšak formou individuální pojistné smlouvy a stanoví dodatečné pojistné.

Podrobné informace najdete na webových stránkách ČKA: http://www.cka.cz

Text v PDF >>