Poziční dokument ČKA na posuzování vlivů na životní prostředí.


 EIA (Environmental Impact Assessment)

1.  ČKA se zasazuje o ochranu životního prostředí při povolování, realizaci a provozu staveb, neboť kvalitu prostředí považuje za jeden z hlavních faktorů přirozenosti, obyvatelnosti a dlouhodobé životaschopnosti sídel včetně všestranného využití přirozené i osídlené krajiny.

2.  Institut posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) považujeme za potřebný a důležitý nástroj, který ovšem nesmí být aplikován pouze formálně. Považujeme za nezbytné daleko více se soustředit na etapu screeningu, při níž je nutné analyzovat konkrétní situace v přirozeném i vyvíjejícím se životním prostředí lokality, v níž se bude budoucí záměr realizovat, včetně parametrů záměru samotného. Jen tak se lze vyhnout případným absurdním požadavkům na posuzování vlivů u záměrů, které jsou přirozenou a nedílnou součástí vývoje historicky urbanizovaného zastavěného území.

3.  Pokud bude zajištěna správná aplikace zjišťovacího řízení, není důvod ponechávat zákonné parametry, které jsou rozhodující pro povinné zpracování EIA, na současné úrovni. Ve srovnání se sousedními zeměmi jsou parametry stanovené naší právní úpravou řádově přísnější a to má za důsledek větší formálnost při aplikaci v praxi.

Domníváme se, že je potřebné nastavit parametry v souladu se směrnicí EU a současně najít správnou míru realizovatelnosti těchto parametrů v praxi, tak aby ochrana životního prostředí byla uplatňována skutečně účelně a efektivně.

Doporučujeme při nastavování principu využít již existující právní úpravy některých zemí EU např. SRN, které tyto principy mají již úspěšně  prakticky ověřené.

4.  Za zásadní považujeme odstranění paralelních procesů při umisťování a povolování staveb. Řízení EIA by měla být zahrnuto do jednoho komplexního řízení o povolení stavby nebo staveb, v němž by se příslušný orgán (krajský úřad nebo MŽP) stal dotčeným orgánem pro dané řízení, a který by v řízení předkládal závazné stanovisko, které tak bude neopomenutelným podkladem pro  vydání jednoho komplexního povolení stavby nebo staveb. Zároveň považujeme za důležité upravit způsob dokládání a uplatňování závazných stanovisek dotčených orgánů v procesu stavebního řízení a přenést tento prvek na úroveň komunikace mezi dotčeným orgánem a stavebním úřadem v rámci vlastního procesu vedení stavebního řízení, tak, aby se snížila výrazným způsobem administrativní zátěž dopadající na projektanty a stavebníky.

Dokument v PDF >>

Čtěte také:
Architektura a legislativa v roce 2014 >>