V pátek 9. března 2012 proběhlo jednání Stavovského soudu ČKA ve věci disciplinárního řízení s autorizovanými architekty Jaroslavem Dokoupilem a Radoslavem Kobzou, ve kterém byla posuzována jejich činnost při zpracování územní studie "Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno".


Stavovský soud svým rozhodnutím architekty uznal vinnými z porušení ustanovení § 23 Profesního a etického řádu ČKA, v němž je mimo jiné uvedeno, že „architekt předchází vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti, zejména se vyvaruje situace, v níž by při výkonu odborné správní činnosti rozhodoval ve věci, v níž sám vypracoval pro klienta příslušné dokumenty nebo k níž vypracoval odborný posudek nezbytný jako podklad pro toto rozhodnutí“.

Kvůli střetu zájmů byli architekti uznáni vinnými a bylo jim uděleno disciplinární opatření - pokuta ve výši 50.000 Kč (dle § 20 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: „Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizované osoby Komora autorizované osobě uloží, nejde-li o trestný čin, některé z těchto disciplinárních opatření: - a) písemná důtka, b) pokuta až do výše 50 000 Kč, c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše tří let, d) odejmutí autorizace).

Jedná se o prvoinstanční rozhodnutí. Rozsudek Stavovského soudu z 9. 3. zatím nenabyl právní moci. V současné době se dokončuje odůvodnění rozhodnutí Stavovského soudu ČKA. Poté bude písemné vyhotovení rozsudku odesláno disciplinárně obviněným.

Pokud by se architekti odvolali, byl by postup následující:

Architekti se mohou proti rozsudku Stavovského soudu do 15 dnů od jeho doručení odvolat prostřednictvím předsedy Stavovského soudu k představenstvu ČKA. Pokud by tak obvinění učinili, předseda Stavovského soudu předloží odvolání spolu s disciplinárním spisem představenstvu České komory architektů do deseti dnů od doručení odvolání. Představenstvo ČKA rozhoduje o odvolání na základě zprávy tříčlenného odvolacího senátu, jmenovaného z členů představenstva. Představenstvo může rozhodnout o zrušení odsuzujícího rozsudku Stavovského soudu a disciplinárně obviněné zprostí obvinění, nebo může věc vrátit zpět svému senátu k dalšímu projednání, případně může vrátit věc zpět k projednání Stavovskému soudu. Čtvrtou variantou je potvrzení rozsudku představenstvem ČKA. Proti rozhodnutí představenstva není opravný prostředek.

Pokud by se stal rozsudek pravomocným:

Architekti by sice mohli samostatně projektovat, ale nemohli by se ucházet o veřejnou zakázku. Mezi kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, totiž kromě jiného patří také skutečnost, že architekt nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů. Pokud nabude rozsudek právní moci, nemohli by architekti prokázat tento kvalifikační předpoklad.

Markéta Pražanová

V Praze 16. 3. 2012

 

Reakce v České televizi - http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/168789-architekti-auparku-porusili-eticky-kodex-kdyz-posuzovali-vlastni-stavbu/

Reakce v Brněnském deníku - http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/mesto-o-auparku-problem-ma-archdesign-my-jsme-chybu-neudelali-20120319.html