Na konci roku 2013 ČKA rozpracovala dokument Politika architektury a rozeslala jej koaličním poslancům. Prakticky ihned po sestavení vlády pak zástupci ČKA zahájili jednání s nově zvolenými ministry a osobně navštívili i některé poslance.


Tisková zpráva ČKA, 19. března 2014

Vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím ze zákona, tedy především péči o vystavěné prostředí a stavební kulturu, Komora hodlá v aktivním oslovování politické a státní správy i nadále pokračovat. Cílem je zejména zvýšení informovanosti politiků a možnost ovlivnit jejich rozhodování v otázkách spojených s agendou Komory. Vhodným nástrojem ke komunikaci s volenými orgány je inovovaný text Politika architektury ČKA 2013. Dokument, který je pro většinu evropských států standardem, Česká republika prozatím oficiálně nepřijala. Komora si slibuje, že by díky svému aktivnímu přístupu mohla tuto skutečnost již brzy změnit.

Nová ministryně má zájem o kvalitní architekturu a urbanismus

Díky úzké vazbě na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) byla jedním ze zásadních jednání schůzka s novou ministryní Věrou Jourovou. Setkání se za ČKA zúčastnili předseda Petr Lešek, místopředseda Pavel Hnilička a předseda pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, územní plánování a krajinu Milan Košař. Kromě samotné ministryně byla za MMR na jednání přítomna i ředitelka odboru stavebního řádu Marcela Pavlová a náměstek ministryně pro veřejné investování a cestovní ruch Jiří Houdek.

Hlavním tématem byla rozprava nad Politikou architektury ČKA 2013. Dokument navazuje na text Analýza stavební kultury ČR, jejž Komora pro ministerstvo zpracovala, a navrhuje konkrétní kroky ke zlepšení kvality vystavěného prostředí. Diskuse probíhala zejména nad přípravou novely zákona o zadávání veřejných zakázek. MMR vítá spolupráci ČKA zejména v přípravě kvalitativních kritérií, což by mohlo eliminovat dosavadní praxi, kdy se veřejné zakázky zadávají často pouze na základě nejnižší ceny. MMR v tomto ohledu potřebuje od Komory konkrétní definice ekonomické výhodnosti nabídky s ohledem na kvalitu a životnost stavebního díla. Spolupráce bude dále pokračovat i na nedokončené práci na prováděcím předpisu k zákonu o veřejných zakázkách a tzv. soutěžní vyhlášce.

Dalšími diskutovanými tématy byla pozice městských architektů a propagace architektury v obecné rovině. Zástupci ČKA deklarovali zájem pokračovat v prosazování obecné politiky architektury na vládní úrovni. Vzhledem ke skutečnosti, že nová ministryně výrazně projevila zájem o otázky kvality v architektuře a urbanismu, výsledkem tohoto jednání by mohlo být prohloubení dosavadní spolupráce obou orgánů.

Kromě MMR Komora jednala rovněž s Antonínem Prachařem, ministrem dopravy. Jedním z bodů setkání byl logicky i osud vzácné nádražní budovy v Havířově, které ze strany jejího vlastníka, Českých drah, a. s., hrozí demolice. Více o této kauze se dozvíte v tiskové zprávě ČKA. Zástupci na schůzce s ministrem a ředitelem jeho sekretariátu uvedli, že péče o vystavěné prostředí je Komoře uložená zákonem. Ministr zdůraznil, že všechny kroky vlastníka budovy jsou v souladu se zákonem a odvolal se na rozhodnutí Ministerstva kultury, které havířovské nádraží neuznalo kulturní památkou.

Další debata byla věnována Zákonu o veřejných zakázkách a s ním souvisejícími soutěžemi o návrh. Ty ČKA považuje za nejtransparentnější a nejvhodnější cestu ke kultivaci vystavěného prostředí. Zástupci Ministerstva dopravy (MD) o tuto problematiku projevili velký zájem a bylo dohodnuto pořádání školících seminářů o architektonických soutěžích pro zaměstnance ministerstva. Součinnost mezi ČKA a MD bude pokračovat i v rámci plánovaného zřízení komise pro hodnocení veřejných investic spadajících pod agendu MD. Zároveň byla ministerstvem přislíbena i podpora principů uvedených v dokumentu Politiky architektury ČKA 2013.

 

Politika architektury zajímá i členy poslanecké sněmovny

Další setkání, které zástupci ČKA absolvovali, byla schůzka s jediným architektem ve sněmovně – poslancem za KDU-ČSL Jaroslavem Klaškou. Vzhledem k tomu, že ČKA cílí nejen na poslaneckou sněmovnu, ale i na regionální politiky, bylo pro průběh jednání stěžejní, že Jaroslav Klaška je zároveň starostou Šlapanic u Brna. Diskutovalo se tak například o architektonických soutěžích nebo možnosti postihu černých staveb. Předseda Petr Lešek a místopředseda Pavel Hnilička Jaroslavovi Klaškovi nabídli právní a legislativní podporu ČKA a nastínili možnost spolupráce při vyhlašování soutěží o návrh.

Neméně přínosnou pak byla schůzka s Miroslavou Němcovou z ODS, která o Politiku architektury ČKA 2013 projevila velký zájem a sama schůzku sama iniciovala. Kromě dokumentu samotného předseda ČKA Petr Lešek poslankyni představil i činnost Komory a nastínil její budoucí směřování. Výsledkem jednání byl příslib vzájemné spolupráce, kdy Miroslava Němcová navrhla, že s předloženými materiály seznámí i ostatní poslance ODS, a také uvedla možnost zařazení Politiky architektury na jednání výboru pro veřejnou správu, kulturního a hospodářského výboru. Poslankyně v neposlední řadě rovněž předestřela možnost podpory při prosazování legislativních změn týkajících se zadávání veřejných zakázek.

Záznamy ze všech uskutečněných jednání

Miroslava Němcová, poslankyně ODS, dne 23. ledna 2014 >>

Věra Jourová, ministryně MMR, dne 17. února 2014 >>

Jaroslav Klaška, poslanec KDU-ČSL, dne 19. února 2014 >>

Antonín Prachař, ministr dopravy, dne 7. března 2014 >>

V. Dolejský, MŽP, dne 11. dubna 2014 >>

Zuzana HOŠKOVÁ, tisková mluvčí České komory architektů
e-mail: , mobil: +420 608 427 516, +420 608 427 516

Tisková zpráva v PDF >>