Česká komora architektů (ČKA) podala loni v květnu na Ministerstvo kultury ČR podnět k prohlášení obchodního střediska Banco (dříve Uran) v České Lípě kulturní památkou. Po téměř roce ministerstvo zaslalo odmítavé stanovisko. Představenstvo ČKA se nyní rozhodlo proti závěru MK ČR protestovat. V současné době se diskutuje nejefektivnější forma postupu.


Mezi dvěma obchodními domy v centru České Lípy chce investor vystavět novou nákupní galerii. Projekt počítá jak s využitím plochy tohoto městského pozemku, tak se zbouráním stávajícího obchodního domu Banco, k čemuž byl již vydán demoliční výměr. Obchodní dům navrhl v 80. letech minulého století přední český architekt Emil Přikryl, který je nyní profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze.

Zbourání obchodního domu se snažila zabránit Česká komora architektů, která podala loni návrh na zapsání stavby na seznam kulturních památek. Ve svém stanovisku z května 2011 označila stavbu „za hodnotné architektonické dílo s typickými prvky neofunkcionalismu a postmodernismu, o něž vždy jevili zájem jak odborníci, tak zahraniční média. Uran obohatil architektonický fond České Lípy, který jinak mnoha hodnotnými stavbami z 20. století nedisponuje, a pomohl zpevnit okraj historického jádra města, těžce narušeného asanacemi.“ Názor ČKA byl podložený odborným posudkem zpracovaným významným teoretikem architektury profesorem Rostislavem Šváchou.

Proti demolici bojovala také veřejnost – architekti i občané města. V březnu 2012 se v anketě sestavené v Městských novinách v České Lípě většina z 2148 hlasujících shodla na tom, že s výstavbou nové nákupní galerie, potažmo prodejem městského parkoviště developerovi nesouhlasí. V papírové anketě bylo proti návrhu více než 80 % vhozených anketních lístků, na internetu pak více než 57 %. Podle zprávy ve výše uvedených novinách „je výsledek ankety pouze poradním hlasem pro rozhodování zastupitelů.“

Podle vyjádření odboru památkové péče Ministerstva kultury z 2. května 2012, které ČKA obdržela, stavba obchodního střediska Uran/Banco z konce 20. století „svým architektonickým ztvárněním ani užitím materiálů a konstrukcí podstatně nepřesahuje standardní stavební produkci doby svého vzniku. Nedá se považovat za významnou stavbu z hlediska historického vývoje.“ Ministerstvo proto nezahájilo ve věci prohlášení za kulturní památku správní řízení. Při svém rozhodování vycházelo ministerstvo ze stanovisek Krajského úřadu Libereckého kraje, Městského úřadu Česká Lípa a Národního památkového ústavu v Liberci.

Markéta Pražanová

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 16. května 2012

 

Reakce z 23. 5. 2012 na www.idnes.cz