V polovině roku 2006 začal pracovat tým Univerzity Karlovy v Praze na přípravě výstavby center excelence přírodních a lékařských věd v prostoru minikampusu Albertov. Do projektu jsou zapojeny tři fakulty – Přírodovědecká, Matematicko-fyzikální a 1. lékařská fakulta. Jednání jejich zástupců, za podpory rektorátu, vyústila v dubnu roku 2008 ve zpracování zátěžové studie, která řeší dobudování univerzitního centra na Albertově výstavbou dvou objektů – Biocentra a Globcentra, v nichž vznikne centrum pro biologický, biomedicínský a biochemický výzkum a centrum studia globálních změn. Tato společná vědecko-pedagogická centra tří významných fakult budou představovat seskupení přírodovědných disciplín s mimořádným potenciálem v oblasti badatelského výzkumu i transferu poznatků do aplikační a výukové oblasti.


 

V zátěžové studii jsou mimo jiné řešeny dotčené pozemky včetně stávajících objektů, posouzení z hlediska památkové ochrany a územního plánu, dopravní řešení a veřejné sítě, a především objemové návrhy obou objektů, které vycházely z požadavků fakult na jednotlivá pracoviště. K plánované výstavbě a zátěžové studii minikampusu vydal konečné příznivé stanovisko odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy.

 

VYPSÁNÍ SOUTĚŽE O NÁVRH (ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE)

Příprava této investiční akce vstupuje nyní do další fáze a univerzita požádala Českou komoru architektů o spolupráci při přípravě vypsání soutěže o návrh. Česká komora architektů velmi vítá snahu univerzity o využití tohoto nástroje, o jehož prospěšnosti a transparentnosti se dlouhodobě snaží představitelé komory přesvědčit politické špičky, řadové poslance i vedení jednotlivých institucí, které hospodaří s veřejnými zdroji.

Před rokem oslovili předseda ČKA Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana a místopředseda akad. arch. Jan Sapák Radu vysokých škol a Českou konferenci rektorů, kde nástroj architektonických soutěží představili a prezentovali před oběma reprezentacemi vysokých škol.

Rada vysokých škol přijala usnesení, že „podporuje plné využívání veřejných soutěží při projekci stavebních investic na vysokých školách s cílem maximalizovat kvalitu pořizovaných investic vzhledem k nákladům na ně“.

Předseda České komory architektů proto vyjadřuje velké uznání  nad příkladným přístupem vedení Univerzity Karlovy a vedení Přírodovědecké fakulty, která má uvedenou akci na starost.

Doporučuje vzhledem k objemu plánovaných investic i dislokaci objektů soutěž o návrh vypsat jako dvoukolovou. Tento typ soutěže je vhodné volit tehdy, kdy předmět je značného rozsahu a jeho součástí je obvykle též zpřesňování jeho vlastního vymezení. Soutěžní lhůta druhého kola musí skončit nejpozději šest měsíců po vyhlášení výsledků prvního kola. Obě kola musí vyhodnotit včetně udělení cen a odměn stejná porota. ČKA doporučuje na oba objekty vypsat jednu soutěž s dvěma předměty vedle sebe a stavební program připravit pro každý z výše uvedených objektů zvlášť.

Tamara Čuříková

 

Tisková zpráva České komory architektů

V Praze 19. 9. 2011

 

Další informace o projektu na webových stránkách Univerzity Karlovy - http://www.cuni.cz/UK-3192.html

 

Kontakt: Česká komora architektů, tel.: 257 532 287, [email protected]