Česká komora architektů (ČKA) si velmi váží aktivit Společnosti Petra Parléře, které směřují ke kultivaci měst a obcí. Oceňuje úsilí Společnosti dostávat kvalitní architekturu a diskusi o prostředí i veřejném prostoru i k těm zadavatelům, kteří by k takovému kroku možná sami těžko hledali cestu. Vzhledem ke svému zákonnému pověření ČKA dohlížet nad architektonickými soutěžemi, po přezkoumání soutěžních podmínek Ceny Petra Parléře, však musí Komora konstatovat, že nejsou v souladu s platnými předpisy.


Pilířem činnosti Společnosti Petra Parléře je organizace Ceny Petra Parléře (CPP), urbanisticko-architektonické soutěže, jejímž prostřednictvím vybraná města získávají návrhy řešení svých stavebních záměrů. Česká komora architektů je ze zákona pověřena dohlížet mimo jiné právě nad zadáváním a průběhem urbanistických a architektonických soutěží v České republice. Hledání projektantů a kvalitních projektů prostřednictvím tohoto typu soutěží považuje ČKA za nejvhodnější způsob při zadávání veřejných zakázek – jsou transparentní, přinášejí konkrétní návrh řešení, lze vybírat z mnoha idejí, které posuzuje odborná porota atd. Proto také vyhlašování architektonických soutěží ČKA dlouhodobě podporuje, stejně jako by ráda podpořila CPP.

Architektonické soutěže na celém světě mají ale stejná, jasně stanovená pravidla. V České republice jsou zakotveny v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a dále v Soutěžním řádu České komory architektů. Úkolem Komory je sledovat soulad vypisovaných soutěží s výše uvedenými předpisy.

Cena Petra Parléře je specifickým druhem soutěže o návrh – jejím předmětem není řešení jedné úlohy (jedné stavby, lokality apod.), ale soutěžící architekti si mohou vybírat z více zadání. Proto je hledání souladu s předpisy složitější a mezi ČKA a Společností Petra Parléře dochází řadu let k diskusím, jak soutěžní podmínky nastavit ku spokojenosti oboru stran tak, aby byly v souladu s předpisy a zároveň nedošlo k porušení specifického systému vytvořeného organizátorem Ceny. Česká komora architektů se např. v loňském roce rozhodla vyjít Společnosti Petra Parléře vstříc a udělila výjimku při vydávání regulérnosti CPP, přestože soutěžní podmínky nesplňovaly náležitosti stanovené Soutěžním řádem ČKA. Pro letošní rok Společnost Petra Parléře přislíbila úpravu soutěžních podmínek tak, aby byly v souladu s předpisy. Bohužel se ale takové narovnání nepodařilo a soutěž opět vykazovala řadu nesrovnalostí, mezi hlavní patřily:

  •  v soutěžní porotě, která posuzuje architektonické návrhy, nebyli zástupci zúčastněných měst (zastoupení budoucích investorů vyplývá ze Soutěžního řádu ČKA; účast by měla být umožněna už proto, že účelem architektonické soutěže je v první řadě zajištění kvalitní realizace. Pokud od počátku nejsou rozhodování o budoucnosti města přítomni jeho zástupci, kteří pak budou plánovanou investici obhajovat, lze pochybovat nejen o jejich vážném zájmu o celou věc, ale také o reálnosti dosažení cíle - realizaci projektu a tedy i o smysluplnosti soutěže).
  • dle soutěžních podmínek by vítězové soutěže získali nedostatečné ceny a odměny za odvedenou práci. Ceny a odměny v každé soutěži se vypočítávají s celkových investičních nákladů budoucí stavby - mělo by se vždy jednat o 1-2 % nákladů. Částka odpovídá hodnotě jedné studie, kterou by tak nebo tak musel investor zaplatit (ať už studii získá prostřednictvím soutěže o návrh nebo jiným způsobem výběrového řízení). V případě CPP bohužel ceny a odměny dosahovaly jen třetinové výše. Neadekvátní ceny a odměny vedou ke snížení odborné úrovně návrhů i celé soutěže.

Česká komora architektů je přesvědčena, že pokud má jakákoliv soutěž o návrh (architektonická soutěž) přinést požadované kvalitní řešení, je nezbytné od samého počátku intenzivní zapojení veřejného zadavatele, který v souladu se všemi předpisy důkladně připraví celý stavební záměr, zadání i soutěžní podmínky. Zároveň je smysluplné zapojení co největšího množství soutěžících přinášejících své ideje, z nichž bude vybráno to nejvhodnější řešení (kvalitativní i cenové) a poté budou ti nejlepší adekvátně, s ohledem na odvedenou odbornou činnost, ohodnoceni.

Přestože je Česká komora architektů povinna dohlížet na soulad zadávání veřejných zakázek a soutěží o návrh se stanovenými předpisy a na nesoulad je nucena upozorňovat, uvědomuje si zároveň význam Ceny Petra Parléře jak pro města a obce, tak pro propagaci kvalitní architektury a naplňování veřejného zájmu. Proto i nadále jedná s vedením Společnosti a hledá další alternativní cesty k nastavení pravidel pro případné další ročníky. Co se týče účasti zástupců měst a obcí, tak již ke shodě došlo, rozdílné názory nadále panují ve výši cen a odměn za nejlepší odevzdané návrhy.

Markéta Pražanová

tisková mluvčí České komory architektů

 

Psáno pro časopis Moderní obec

 

V Praze 25. 7. 2012