Nejvíc vypsaných architektonických soutěží v historii České republiky, úzká spolupráce s ministerstvem pro místní rozvoj, práce na přípravě legislativních předpisů, podpora vzniku kvalitní architektury a zlepšení komunikace Komory dovnitř i navenek, to jsou hlavní body, kterých se České komoře architektů v roce 2012 podařilo dosáhnout a na které se zaměří i v příštím roce.


Rok 2012 byl pro českou architekturu průlomový: v jeho průběhu bylo vyhlášeno celkem 30 architektonických soutěží a 4 soutěžní přehlídky, jejichž pravidla a podmínky byly v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, tudíž jim byla ČKA udělena tzv. regulérnost. Jedná se o nejvyšší počet vypsaných architektonických soutěži od vzniku samostatné České republiky a také za dvacet let existence Komory. Tento fakt Česká komora architektů velmi vítá a věří, že nastavený trend bude v dalších letech pokračovat. Pokud se tak stane, může to být ukazatelem rozhodnutí investorů vybírat zpracovatele projektů především podle kvality a transparentněji než dosud a také příčinou vyššího počtu kvalitních staveb v České republice.

Letošní rok došlo v České komoře architektů k výměně předsedů. Po valné hromadě, konané dne 21. dubna 2012, se po Janu Vranovi stal novým předsedou ČKA Josef Panna. Pod jeho vedením se Česká komora architektů zaměřila na dvě témata: na zlepšení služeb pro své členy a na propagaci oblasti architektury a upevnění jejího místa v zorném poli veřejnosti. V současné době se proto dokončuje výběr grafického řešení nové vizuální identity Komory a na něj naváže vytvoření nových webových stránek, které budou důležitým architektonickým portálem. Posílit Komoru při naplňování nejen těchto dvou cílů, ale také rozvíjet a realizovat vytvořenou strategii komunikace ČKA, má také nově zřízená pozice manažera komunikace.

ČKA se také společně s oborovými kolegy zasazuje o propagaci termínu bezpečná cena, což je taková cena projektu, která je schopná přinést kvalitní stavbu. Za jeden z vážných profesních problémů současnosti považuji výběrová řízení probíhající dle zákona o veřejných zakázkách, respektive fakt, že zpracovatelé se vybírají pouze na základě nejnižší ceny, tedy nikoli ceny a kvality. Cílem výběrového řízení na projekt stavby či urbanistický plán má být nalezení kvalitního, optimálního návrhu řešení za odpovídající cenu. Cílem by nemělo být získání levného projektu za cenu, která se často pohybuje mezi 10 a 30 % adekvátní částky. Podstatnou část nákladů na stavbu tvoří její realizace a provoz, zatímco projekt stavby stojí jen zlomek všech investičních nákladů, takže případná úspora za projekt není pro zadavatele ve výsledku velká. Pokud však za velmi nízkou cenu investor získá nedostatečný projekt, hrozí realizace nekvalitní stavby a logicky prodražení výstavby i následného provozu,“ uvádí předseda České komory architektů Josef Panna.

Pro vznik kvalitních staveb a budování vlídného prostředí pro život je zapotřebí vytvářet konkrétní podmínky: od legislativních přes etické až po fyzické. Česká komora architektů se zasazuje právě o vytváření zázemí pro architekturu a budování její silnější pozice, neboť kvalita prostředí je otázkou zásadní pro lidský život a také věcí veřejnou; měla by tudíž být také prioritou. V legislativní oblasti byla v roce 2012 přijata rozsáhlá novela stavebního zákona, na které se ČKA podílela. ČKA také úzce spolupracovala s ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě prováděcí vyhlášky zákona o veřejných zakázkách, která je nyní v připomínkovém řízení. V oblasti památkové péče se zástupci Komory aktivně účastnili prací na přípravě nového zákona o památkové péči i novelizace toho stávajícího. Pozornost věnovala komora rovněž tématu udržitelného rozvoje a připomínkovala návrh vyhlášky k zákonu o hospodaření energií.

Příštích pár let bude důležitých pro řadu obcí a dalších územněsprávních celků, které mají povinnost mít do roku 2020 územní plán. V roce 2012 proto Komora vytvořila metodiku k výběru zhotovitele územního plánu, kterou chce zadavatelům pomoci zorientovat se v tématu a jeho úskalích. V příštím roce bude ČKA společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Svazem měst a obcí ČR v informování o tomto tématu pokračovat.

V oblasti soutěží se Česká komora architektů často vyjadřuje k jednotlivým kauzám. Mnohem raději však předcházíme problémům už při zadáváním projektové dokumentace, Česká komora architektů proto jedná s vypisovateli soutěží a snaží se najít cestu, jak vyřešit jejich problémy a přitom dodržet všechny náležitosti týkající se zákona o veřejných zakázkách i Soutěžního řádu ČKA, který je jeho naplněním v oblasti soutěže o návrh. Tyto konzultace v oblasti soutěží poskytuje ČKA bezplatně.

Snažíme se pomoci zadavatelům zakázek a zároveň podporovat vstup kvalitní architektury do menších projektů, pracujeme proto na vzoru soutěže pro zakázky malého rozsahu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jeho dokončení a distribuci připravujeme na jaro 2013.

Aktivity ČKA zaměřené na zlepšování prostředí však směřují také dovnitř architektonické obce. Jelikož oblast zadávání veřejných zakázek je poměrně komplikovaná, Komora pravidelně pořádá školení pro zájemce z řad autorizovaných architektů, díky kterým budou dobře připraveni na svou účast v porotě architektonické soutěže, tedy přesněji soutěže o návrh podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Aktuálně je proškoleno 346 našich členů. Poprvé jsme také letos vyškolili 45 organizátorů soutěží. Uskutečnilo se rovněž šest seminářů k novele stavebního zákona, platné od prvního ledna příštího roku.

Uspořádali jsme též sérii akcí určených odborné i laické veřejnosti: uskutečnil se 13. ročník Přehlídky diplomových prací, jehož vítěz Adam Wlazel, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, získal stáž v londýnském ateliéru architektky Evy Jiřičné, uskutečnila se akce Architekti na jednom dvorku a zahájen byl cyklus diskusních setkání OTTA (Otevřený think tank architektů). V rámci Mezinárodního dne architektury proběhl druhý ročník akce Architekti na jedné lodi spojený s tiskovým setkáním na téma architektonických soutěží, kterého se osobně účastnil 1. náměstek primátora hlavního města Prahy Tomáš Hudeček a vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fiedler.

V roce 2012 byli také oceněni dva významní členové České komory architektů – architekt Viktor Rudiš získal stříbrnou pamětní medaili Senátu, architekt Emil Přikryl dostal Cenu Ministerstva kultury ČR za architekturu. Do Barcelony putovaly naše nominace na prestižní mezinárodní cenu realizací Mies van der Rohe Award 2013. Poctu ČKA za rok 2012 získal architekt David Kopecký (in memoriam).

 

O České komoře architektů

ČKA je samosprávním profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

Nejvyšším výkonným orgánem České komory architektů je představenstvo, dalšími volenými ČKA orgány jsou Stavovský soud a dozorčí rada. Valná hromada na svém každoročním zasedání volbami obměňuje složení třetiny členů těchto orgánů. K činnosti Komory zřizuje představenstvo pracovní skupiny, kterých je v současné době 12. Podrobnější informace o jejich letošní práci najdete v příloze tiskové zprávy. K dnešnímu dni má Česká komora architektů 3462 členů.

Příloha k TZ ČKA - Hodnocení roku 2012 (PDF)

 

Kontakt pro média:

Simona Juračková, manažerka komunikace České komory architektů, e-mail: [email protected], tel.: +420 257 532 287, mobil: +420 702 035 234

 

Popisky k fotografiím:

01 – Architekti na jedné lodi, foto: Stanislav Zbyněk

02 – Architekti na jedné lodi, tiskové setkání, zleva 1. náměstek primátora hlavního města Prahy Tomá­š Hudeček, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek ministerstva pro místní rozvoj Vlastimil Fiedler a předseda České komory architektů Josef Panna, foto: Stanislav Zbyněk

03 – Přehlídka diplomových prací, první cena Adam Wlazel (AVU): Dostavba Staroměstské radnice a Staroměstského náměstí, foto: Stanislav Zbyněk

04 – Architekt Emil Přikryl dostal Cenu Ministerstva kultury ČR za architekturu

05 – Nominace na cenu Miese van den Roheho: Radek Kolařík architectural workshop / Bytový dům Na Zatlance, Praha, foto: archiv architektů

06 – Nominace na cenu Miese van den Roheho: Stanislav Fiala – FIALA + NĚMEC / Golf Klub Čertovo Břemeno, foto: archiv architektů

 

Obrázek 01 Obrázek 01

 

Obrázek 02 Obrázek 02

 

Obrázek 03 Obrázek 03

 

Obrázek 04 Obrázek 04

 

Obrázek 05 Obrázek 05

 

Obrázek 06 Obrázek 06