Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) zřejmě bude muset zdarma zpřístupnit závazné technické normy.


Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně 28. května 2015 ve svém rozhodnutí předestřel, že závazné technické normy, které poskytuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), by měly být pro všechny zdarma přístupné. Zpoplatnění těchto norem je několik let terčem ostré kritiky ze strany architektů, inženýrů a dalších účastníků stavebního trhu. Ve stavebním zákoně je přitom od roku 2006 výslovně uvedeno, že přístup k závazným normám má být bezplatný.

Stavební zákon přímo říká: „Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“[1] Přesto však v praxi již téměř 10 let dochází k porušování tohoto ustanovení stavebního zákona.

Připomínáme, že přístup k závazným normám je pro výkon profese architekta zcela zásadní. Jeho zpoplatnění proto Česká komora architektů (ČKA) vnímá jako závažný problém, na nějž architekti opakovaně naráželi. Stavovská organizace sdružující zhruba 4 000 autorizovaných architektů rozhodnutí NSS, jenž vyhověl kasační stížnosti pražského zastupitele za Pirátskou stranu Jakuba Michálka, vítá.

Ačkoli je tento právní názor Nejvyššího správního soudu pro ostatní soudy a orgány veřejné moci závazný, soudní řízení dosud nebylo ukončeno a nezbývá než vyčkat na pravomocné rozhodnutí ve věci. Až poté bude k dispozici řádný podklad, na základě kterého bude možné činit další kroky směřující ke zpřístupnění závazných technických norem. Prozatím došlo jen ke zrušení původního rozhodnutí Městského soudu v Praze; tento soud bude zároveň o věci dále jednat.

Po pravomocném rozhodnutí hodlá ČKA podat oficiální žádost na ÚNMZ, ve které bude žádat o spolupráci – o zpřístupnění všech závazných norem na webových stránkách úřadu a jejich poskytnutí autorizovaným osobám. Komora bude současně žádat o zpřístupnění norem na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

DALŠÍ INFORMACE POSKYTNE

Zuzana Hošková, tisková mluvčí ČKA, [email protected], +420 608 427 516

SLEDUJTE ČKA

Na novém portálu www.cka.cz a na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Google+ a Twitter)

O ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ

ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR.

Všechny tiskové zprávy České komory architektů naleznete na www.cka.cz v sekci PRO MÉDIA.

 

 


[1] zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 196, odst. 2