Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování stavební projektové dokumentace dle typu, kategorie obtížnosti a velikosti pozemní nebo krajinářské stavby.

Pomůcka pro vyhlašovatele veřejných zakázek, soukromé investory, p​r​ojektanty, architekty, stavební inženýry, dodavatele stavebních prací.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby v souladu s příslušnými právními předpisy, která je podmínkou pro optimalizaci celkových životních nákladů stavby.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace regulačního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Výpočet je vhodný jak pro veřejné zakázky tak pro privátní investice.

3 % projekt 17 % výstavba 80 % provoz, údržba, opravy, demolice...

Název stavby:

Odhad investičních nákladů na realizaci pozemní/krajinářské stavby

Chci zadat parametry stavby pro předběžný odhad investičních nákladů
Znám náklady stavby dle Investičního záměru nebo dle expertního posudku

Výše předpokládaných nákladů stavby:mil. Kč (bez DPH)

Budova

Chci si zadat vlastní jednotkovou cenu
Chci použít cenový ukazatel stavebnictví pro rok 2016

Zvolte obor pozemní stavby:

Zvolte skupinu objektu:

Zvolte konstrukčně materiálovou charakteristiku:

Orientační jednotková cena dle stavebních standardů společnosti RTS je Kč/m3

Výše jednotkové sazby za m3 obestavěného prostoru:Kč (bez DPH)

Zadejte velikost obestavěného prostoru: m3

Rekonstrukce nebo dostavba  navýšení o %

Pozemek

Náklady na vybudování infrastruktury a terénní úpravy (sítě, komunikace...) dle velikosti pozemku:

Chci si zadat vlastní výši investičních nákladů na úpravy pozemku a vybudování infrastruktury
Chci použít cenový ukazatel stavebnictví pro rok 2016

Zadejte velikost pozemku: m2

Z toho zastavěná plocha: m2

Procento zastavěnosti je 0%

Jednotková cena za m2 je 0 Kč/m2

Výše nákladů na pozemek a infrastrukturu:mil. Kč (bez DPH)

Vedlejší náklady

Odhadovaná výše vedlejších a nadstandardních výdajů: mil Kč bez DPH

Souhrn předběžných investičních nákladů stavby dle výpočtu

Kč bez DPH

Budova

 

Rekonstrukce nebo dostavba

 

Pozemek

 

Vedlejší náklady

 

Celkem

 

Zařazení stavby do kategorie náročnosti dle typu stavby či objektu

Zvolte kategorii náročnosti (v rozmezí 1-5):

 • Kategorie I. - provizorní a dočasné stavby
  Pozemní stavby - objekty a zařízení pro dočasné použití provizorního charakteru bez sociálního a hygienického zařízení, oddechové haly a herny, kryté promenády a shromažďovací haly, přístavky, spojovací chodby, jednoduché tribuny, přístřešky, jednoduché zemědělské, průmyslové a skladové haly bez jeřábových drah.
  Krajinářské stavby – okolí průmyslových, zemědělských staveb, rekultivace těžebních, skládkových a jinak devastovaných ploch, cyklistické a turistické trasy včetně vybavení, krajinářské úpravy.
 • Kategorie II.- jednoduché nízkopodlažní
  Pozemní stavby - objekty a zařízení jednoduché, nízkopodlažní administrativní a obytné budovy se společným sanitárním zařízením a kuchyní, garáže, skleníky, jednoduché dílny bez jeřábových drah, jednoduché zemědělské, vodohospodářské, průmyslové a skladové haly, pokladny loděnice, prodejní sklady, vrátnice, šatny, ošetřovny, hudební pavilóny, více funkční zemědělské skladovací haly, veřejná prostranství v nově zastavovaných územích bez nároků na řešení dopravní a technické infrastruktury.
  Krajinářské stavby – okolí sportovních a rekreačních areálů, naučné stezky, části příměstských rekreačních zón, příměstské rekreační lesy a parky, lokální biocentra a lokální biokoridory.
 • Kategorie III. - středně náročné stavby
  Pozemní stavby - objekty a zařízení administrativní, ubytovny, penziony, objekty pro bydlení a bytové domy se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska, polikliniky a léčebny dlouhodobě nemocných, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské stavby pro chov a ustájení zvířat, veřejná prostranství sídel i v nově zastavovaných územích s průměrnými nároky na řešení dopravní a technické infrastruktury.
  Krajinářské stavby – veřejná prostranství sídel, areály obytných souborů a vnitrobloky se standardním vybavením, prostranství občanského vybavení, areály mateřských a základních škol, hřiště pro děti a mládež.
 • Kategorie IV. - vícepodlažní stavby s nadprůměrnými nároky
  Pozemní stavby- objekty a zařízení administrativní, objekty pro bydlení vícepodlažní s nadprůměrnými požadavky, s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a nadprůměrnými nároky, obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými nároky, správní budovy (banky spořitelny a podobně), kaple, stadióny a sportovní areály, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně a krematoria, oborová muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením, průmyslové a inženýrské budovy a stavby s náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a vybavením, speciální vojenské objekty a podobně, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci.
  Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými vybavením a požadavky, botanické a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu, lázeňské areály, vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.
 • Kategorie V. - stavby s nejvyšším standardem
  Pozemní stavby - objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály a nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy (soudy parlamenty radnice a podobně), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy výzkumné ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, letiště a dopravní terminály, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně), veřejná prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastukturou s velmi vysokými dopravně technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci.
  Krajinářské stavby - obnova historických zahrad a parků (objektů), zahradnické výstavy, soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

 

Poznámka: Ostatní pozemní stavby a objekty se zařazují do jednotlivých kategorií srovnáním s výše uvedeným výčtem charakteristických staveb.

 

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Kč/hod (v hodinové sazbě není obsažena DPH)

Zobrazit podklad pro tvorbu průměrné hodinové sazby projektové kanceláře

 

Základní výkonové fáze při projektové činnosti pozemní/krajinářské stavby

VF Název výkonu architekta/inženýra %* a/n Počet hodin na VF Cena za VF
1VF Příprava projektu 1%    
2VF Projekt pro návrh stavby /studie stavby %    
3VF Projekt pro umístění stavby (územní řízení)
dokumentace schvalovací
%    
4VF Projekt pro povolení stavby (stavební řízení)
dokumentace schvalovací
%    
5VF Projekt pro provádění stavby
dokumentace realizační
%    
6VF Projekt pro zadání stavby zhotoviteli 8%    
7VF Autorský dozor 13%    
Celkem 100%    

* z celkové hodinové dotace - ceny

Poznámka: Pokud nebyla objednána některá z fází VF 1 až VF 5, je nutné počítat s navýšením hodinové dotace o 1 až 10 % pro tu fázi, která jako první následuje po neobjednané fázi. Navýšení je způsobeno časovou náročností nutnou k prostudování předchozího stupně již zpracované dokumentace a seznámení se s požadavky zadavatele. Navýšení se nastavuje individuálně navýšením procenta ve třetím sloupci tabulky. Hodinová dotace u ostatních výkonových fází se nemění.
+ Podrobný popis standardu jednotlivých výkonových fází se objeví po kliknutí na zkratku VF 1 až VF 7.

Rekonstrukce

Při rekonstrukcích, přístavbě, vytváření nového prostoru ve stávajícím objektu a při modernizaci se zvyšuje časová náročnost zpracování projektové dokumentace o 20 - 33 %

Rekonstrukce  navýšení o %

Variantní řešení návrhů stavby ve 2. výkonové fázi

Zhotovení více variant návrhů ve smyslu 2. výkonové fáze je účtováno opakovaně v plné výši nebo nejméně 50 % z části, která na tuto fázi připadá.

Počet návrhů navíc:   započítaných procenty (50%-100%): %

Generální projektant, Hlavní architekt, Hlavní inženýr projektu

Výkony architekta/inženýra (technika) pověřeného koordinací při zpracování projektu a v průběhu realizace stavby navyšují hodinovou dotaci o 10 %

Generální projektant

Inženýring

Administrativně náročný souhrn činností směřujících k obstarání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení, případně obstarání dohod a stanovení podmínek.

Inženýring pro VF2 - počet hodin 0, cena 0Kč bez DPH
Inženýring pro VF3 - počet hodin 0, cena 0Kč bez DPH
Inženýring pro VF4 - počet hodin 0, cena 0Kč bez DPH

Předpokládaná cena za vypracování autorizované stavební projektové dokumentace dle potřebné časové náročnosti

PŘEHLED OBJEDNANÝCH VÝKONŮ hodin Kč bez DPH

VYPRACOVÁNÍ ÚPLNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY

   

NAVÝŠENÍ NÁROČNOSTI PŘI REKONSTRUKCI

   

NAVÝŠENÍ NÁROČNOSTI PŘI VARIANTNÍM ŘEŠENÍ NÁVRHŮ STAVBY (2.VF)

   

GENERÁLNÍ PROJEKTANT, HLAVNÍ ARCHITEKT, HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

   

INŽENÝRING

   

CELKOVÁ ČASOVÁ NÁROČNOST A CENA ZA VÝKON PROFESE AUTORIZOVANÉHO ARCHITEKTA ČI INŽENÝRA

   

Přehledná tabulka standardních profesních výkonů, které při navrhováním pozemních staveb vykonávají autorizované osoby oprávněné dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

IDENTIFIKACE UCHAZEČE
Název:
Sídlo:
Autorizace:
Kontaktní údaje: