Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo v prosinci 2013 tabulku shrnující působnost autorizovaných osob dle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektktů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Působnost autorizovaných osob, stav k 1. 1. 2013 (PDF) >>
Odkaz na stránky MMR>>

-------------------------------------------------------------

Stavební úřad je povinen ověřit v příslušném správním řízení oprávnění autorizovaných osob; toto oprávnění se prokazuje otiskem autorizačního razítka na dokumentaci touto osobou vypracovanou. Otiskem autorizačního razítka se tato dokumentace stává pro účely veřejnoprávního projednání v příslušném správním řízení veřejnou listinou. Má-li stavební úřad pochybnost, ověří oprávnění autorizované nebo registrované osoby nahlédnutím do seznamu autorizovaných osob nebo registrovaných osob usazených či hostujících vedeného Českou komorou architektů. V případě pochybností se stavební úřad dotáže správce seznamu, to jest České komory architektů.

Autorizované osoby, kterým byla pravomocně odňata autorizace, nejsou oprávněny k samostatnému výkonu profese. Některé z těchto osob v rozporu se zákonem neodevzdaly autorizační osvědčení a autorizační razítko a nadále označují dokumentaci pro účely veřejnoprávního projednání, čímž se dopouštějí vážného porušení zákona. Relevantní informaci o výkonu profese poskytuje správce seznamu, u něhož jsou tyto údaje dálkově přístupné na příslušných stránkách; v případě pochybností lze telefonicky vznést dotaz ke Kanceláři České komory architektů.

Seznam autorizovaných architektů ČKA >>
Správce databáze ČKA >>

Nesprávnou správní praxí, která je v rozporu s ustanovením § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 69/2007 Sb., v souběhu s ustanovením § 2 až 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je požadavek na prokázání profesního oprávnění doložením ověřené či neověřené kopie Osvědčení o autorizaci, neboť se jedná o doložení udělení autorizace v minulosti, neprokazující však její trvání v době podání dokumentace. Veškeré aktuální relevantní údaje o těchto osobách jsou uvedeny ve shora citovaném seznamu s dálkovým přístupem bez omezení.