Co si představit pod pojmem architektonická soutěž a jaké jsou její výhody.

Co je architektonická soutěž?

K realizaci jakékoliv stavby potřebuje investor nejdříve ze všeho projekt. Tedy i projektanta, který jej provede všemi úskalími přípravy i stavbou samotnou. Nezáleží, zda hodlá postavit nový objekt, rekonstruovat stávající budovu či veřejné prostranství, zpracovat územní plán nebo uvažuje o zahradních a krajinářských úpravách.

Podle zákona o veřejných zakázkách lze projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhodnější je zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh (architektonická soutěž). Vítězi architektonické soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může investor bez problémů zadat zpracování všech fází projektu.

Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.

Proč je soutěž výhodná?

 • Vyhlašovatel získává množství konkrétních architektonických, urbanistických nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.
 • Výběr nejkvalitnějšího návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.
 • Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.
 • Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji, než jiné způsoby zadání veřejné zakázky. Zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.
 • Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.
 • Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce.
 • Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.
 • Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.
 • Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící.
 • Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese architektů


 • Jak připravit soutěž?

  Příprava soutěže v šesti jednoduchých krocích, činnost odborné poroty, orientační harmonogram, náklady na soutěž a postup po skončení soutěže.

 • Odborná porota

  Důležitost odborné poroty při posuzování návrhů a role porotce v průběhu celé soutěže

 • Vzory a pravidla soutěží

  Základní právní předpisy, výkladové a vzorové dokumenty potřebné pro konání architektonických a urbanistických soutěží.

 • Jak vypočítat ceny a odměny?

  Výpočet cen a odměn v soutěžích na pozemní a krajinářské stavby.

 • Doporučení ČKA k povinné elektronizaci v soutěži o návrh

  Od 18. 10. 2018 nastává plná účinnost § 211 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, který požaduje, aby veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení i při zvláštních postupech, kam se řadí soutěž o návrh, probíhala elektronicky. Pro soutěže o návrh se všemi jejich specifiky to znamená určité změny v procesu odevzdávání soutěžních návrhů respektive všech souvisejících dokladů. ČKA zveřejní upravené vzorové soutěžní podmínky, které budou všechny změny reflektovat.