Příprava soutěže v šesti jednoduchých krocích, činnost odborné poroty, orientační harmonogram, náklady na soutěž a postup po skončení soutěže.

Konzultace ČKA k soutěžím

Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě architektonických, urbanistických, případně jiných soutěží!

Uvažujete-li nebo budete-li někdy uvažovat o uspořádání soutěže, což je pravděpodobně nejtransparentnější a zároveň ekonomicky výhodný a kvalitu zdůrazňující způsob zadání veřejné zakázky na architektonické či urbanistické dílo, nabízíme Vám naši plnou podporu a servis s přípravou soutěže. Pomůže Vám k tomu tým odborníků pracovní skupiny pro soutěže.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na brněnském tel. čísle: 513 039 101 nebo nám napište na email: .

Více informací o pracovní skupině Soutěže >>

ŠEST JEDNODUCHÝCH KROKŮ

1) Promyslet si předmět soutěže a zvolit vhodný druh (architektonická, urbanistická, konstrukční / veřejná, vyzvaná, kombinovaná /jednokolová, dvoukolová / ideová, projektová), případně jej konzultovat s Českou komorou architektů.

2) Zpracovat koncept soutěžních podmínek podle vzorových soutěžních podmínek ČKA (k dispozici na webu ČKA), a předat je ČKA k předběžnému posouzení, a to nejméně 15 dnů před ustavující schůzí poroty; konzultovat soutěžní podmínky s Kanceláří ČKA se doporučuje s větším časovým předstihem, nejlépe od počátku příprav.

3) Připravit soutěžní podklady (grafické, textové) včetně stavebního programu v papírové i digitální podobě, popřípadě rozhodnout, zda budou podklady předávány pouze digitálně, a projednat, případně doplnit jejich obsah a rozsah na ustavující schůzi s porotou.

4) Sestavit soutěžní porotu včetně jejích pomocných orgánů a pozvat ji na ustavující zasedání poroty k projednání a odsouhlasení soutěžních podmínek.

5) Definitivní znění soutěžních podmínek schválených vyhlašovatelem a porotou předat ČKA k vystavení regulérnosti soutěže.

6) Zajistit vyhlášení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek (v rámci tohoto systému lze zveřejnit soutěž také v Úředním věstníku EU)  a na webu vyhlašovatele nejpozději v den vyhlášení soutěže.

Vypisovatel soutěže rozhoduje sám o druhu soutěže, obsahu soutěžních podmínek, složení poroty, výši odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné porotě a za další konzultace. Česká komora architektů hraje při přípravě soutěže pouze roli poradní a konzultační a na závěr vystaví doložku regulérnosti.

JAKÁ JE ČINNOST ODBORNÉ POROTY

Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad kvalifikovaných odborníků, zejména architektů a urbanistů, případně jiných odborníků dle předmětu soutěže. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy. V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na vyhlašovateli. Porota má vždy lichý počet členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct (doporučený počet řádných členů poroty je 5 nebo 7).

Porota:

1) se skládá se z kvalifikovaných odborníků,
2) spolupracuje s vyhlašovateli při sestavování soutěžních podmínek včetně stavebního programu,
3) v průběhu soutěže zodpovídá dotazy soutěžících,
4) zprostředkovává rozpravu mezi klientem a architektem,
5) je zárukou objektivního výběru toho nejvhodnějšího řešení.

JAK DLOUHO TRVÁ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE - ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM

1) Příprava soutěže (stanovení záměru, příprava soutěžních podmínek, stavebního programu, podkladů pro soutěžící): 1–2 měsíce; podmínky předložit nejméně 15 dnů před ustavující schůzí poroty Kanceláři ČKA v Brně. Úprava soutěžních podmínek a dalších podkladů plus přibližně další 2 týdny.

2) Ustavující schůze poroty (konzultace podmínek, stavebního programu atd.): termín by měl být konzultován již při přípravě konceptu soutěžních podmínek s porotci, nejméně týden před ustavující schůzí musí dostat porotci soutěžní podmínky, aby měli čas na jejich prostudování

3) Vyhlášení soutěže: 2 týdny po ustavující schůzi poroty, v den vyhlášení soutěže musí být k dispozici soutěžní podmínky i všechny podklady.

4) Zpracování soutěžních návrhů architekty a odevzdání vyhlašovateli: minimálně 6 týdnů, ideálně asi 2 měsíce; v případě dvoukolových soutěží musí soutěžní lhůta činit nejméně 8 týdnů na obě kola; termín podání dotazů soutěžících a odpovědi na ně by neměl překročit polovinu soutěžní lhůty.

5) Přezkoušení návrhů: do 2 týdnů po odevzdání návrhů, aby mohl přezkušovatel podat porotě písemnou zprávu o kontrole úplnosti a souladu soutěžních návrhů s podmínkami soutěže.

6) Posouzení (vyhodnocení) návrhů porotou, zpracování protokolu: do 1 měsíce od odevzdání soutěžních návrhů; hodnoticí zasedání poroty by mělo proběhnout 2 týdny po odevzdání návrhů. Zasedání samotné trvá 1 – 3 dny, podle počtu návrhů.

7) Oznámení výsledku soutěže: do 7 dnů od konečného rozhodnutí poroty.

8) Výstava, katalog: co nejdříve.

9) Vyplacení cen, odměn, honorářů; do 50 dnů od rozhodnutí poroty.

10) Zadání zakázky dle zákona o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění. Zákon nestanovuje lhůtu, ve které musí dojít k zadání navazujícího výběrového řízení, nicméně by měl být brán ohled na případné řešení rozporů (např. že účastníci mohou podat do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku soutěže zdůvodněné námitky). Některé lhůty může vyhlašovatel soutěže upravit dle svých požadavků a přípravu soutěže tak i výrazně urychlit.

Navržený harmonogram soutěže vychází ze Soutěžního řádu ČKA.

KOLIK SOUTĚŽ STOJÍ - PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA SOUTĚŽ

Předpokládané náklady na soutěž činí 2 – 2,5 % z celkových investičních nákladů na stavbu:

1) Příprava soutěže – zpracování soutěžních podmínek a podkladů, zajištění vyhlášení soutěže v tisku, zajištění podkladů pro soutěžící apod.

2) Ceny a odměny – obvykle přibližně 1–2 % předpokládaných celkových investičních nákladů. Podrobněji viz§ 12 Soutěžního řádu ČKA.

3) Jednání poroty – činnost nezávislých členů poroty je honorována jako činnost vysoce až velmi vysoce kvalifikovaná (asi 800 Kč/h). Ustavující schůze trvá obvykle 4 hodiny, hodnoticí jednání asi jeden až tři dny podle počtu odevzdaných návrhů.

4) Činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele. Sekretář – asi 50 až 100 hodin (asi 400 Kč/h), přezkušovatel – 15 až 80 hodin (asi 800 Kč/h), dle počtu návrhů.

5) Výstava, případně vydání katalogu či jiných propagačních materiálů – souvisí s celkovým počtem hodnocených soutěžních návrhů, dále s místem a způsobem vystavení soutěžních návrhů, s kvalitou katalogu.

Doporučené ceny jsou orientační a schvaluje je vždy vyhlašovatel.

JAK POSTUPOVAT PO SKONČENÍ SOUTĚŽE – ZADAT ZAKÁZKU V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Pořízení návrhu stavby formou architektonické soutěže je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (soutěž o návrh č. 134/2016 Sb.) a vyhlašovatel může vítězi (tedy budoucímu projektantovi stavby) zadat ke zpracování všechny fáze přípravy a realizace stavby: dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci – projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby, tendrovou dokumentaci a autorský dozor.

Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu zejména v oblasti územního plánování, architektury či stavitelství. Na základě takto získaného plánu, projektu nebo návrhu poté zadavatel zadá vybranému účastníkovi (obvykle jednomu z oceněných týmů architektonické soutěže) veřejnou zakázku na služby, pro jejíž zadání použije jednací řízení bez uveřejnění (dle § 23 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách). Cílem soutěže o návrh je nalezení určitého návrhu (projektu), cílem následného jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření konkrétní smlouvy o dílo jednodušším a efektivnějším postupem.

KDO PORADÍ - PS PRO SOUTĚŽE PŘI ČKA

Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům bezplatnou odbornou spolupráci při přípravě architektonických, urbanistických, případně jiných soutěží. Činnost pracovní skupiny ČKA sestává ze čtyř okruhů – spolupráce s vyhlašovateli, navrhování porotců, propagace soutěží a dohled nad regulérností soutěží a výběrových řízení. Spolupráce ČKA s vyhlašovateli probíhá během celého procesu, začíná již před vyhlášením soutěže a končí dlouho po ukončení soutěže. 

Kontakt, tel.: 513 039 101, kancelář ČKA v Brně.