Vyjádření pracovní skupiny pro soutěže Představenstva ČKA k požadavku na autorizaci fyzických osob v archtektonických projektových soutěžích


Smyslem a účelem projektových soutěží je nalézt nejen nejlepší řešení úkolu, ale rovněž i zpracovatele projektové dokumentace. Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, upravuje, kdo může tuto autorizovanou činnost vykonávat a být tedy nositelem zakázky vzešlé z architektonické soutěže a v plném rozsahu za ni odpovídat ve smyslu ustanovení § 159 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Vyhlašovatel soutěže tudíž může okruh účastníků vymezit tak, aby oceněné návrhy – autorská díla – byly kryty nejen nositeli práva autorského, ale i práva a odpovědnosti projekt v celé komplexnosti a úplnosti vypracovat, projednat a provést.

Pokud jde o situaci architekta, je z tohoto pohledu podstatné, zda splňuje ustanovení § 14 – 15c zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání. Zákon č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále ZVZ), ve znění pozdějších předpisů, totiž neřeší situaci, kdy by se jednacího řízení bez uveřejnění, které dle zákona následuje po architektonické soutěži o návrh (buď s vítězem, nebo s oceněnými účastníky) účastnily jiné subjekty, než ty, které byly v architektonické soutěži oceněny. Tedy např. v případě, že zvítězí v architektonické soutěži fyzická osoba, a poté by se jednacího řízení za ni účastnila jiná fyzická osoba (autorizovaná), či osoba právnická, může nastat situace, kterou současná podoba ZVZ nereflektuje. Pro jistotu vyhlašovatele je tedy podstatné, aby se architektonické soutěže účastnily subjekty, schopné zakázku v její komplexnosti a úplnosti realizovat. V tomto smyslu je podmínkou sine qua non splnění podmínek a požadavků uvedených v zákonu o výkonu povolání. Jen na okraj připomínáme požadavky uvedené pro podnikání v podnikatelských formách v tomto zákonu uvedených, jakož i obecnou odpovědnost uvedenou v ustanovení § 35 písm. b) a § 56 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro obchodní společnosti: „Činnost uvedenou v § 35 písm. b) může společnost vykonávat pouze pomocí osob tam uvedených. Odpovědnost těchto osob podle zvláštních předpisů není dotčena.“

Z výše uvedeného plyne, že pokud je umožněna účast v architektonické projektové soutěži o návrh i neautorizovaným architektům, nemusí být výsledek této soutěže pro vypisovatele jednoznačně použitelný k zadání zakázky, neboť nositeli zakázky mohou být podle zákona č. 360/1992 Sb, pouze autorizované osoby. Neautorizované osoby se mohou účastnit takových soutěží, na které autorizovaná činnost nenavazuje (tedy např. ideových). Mohou se účastnit i soutěží projektových (architektonických soutěží o návrh), a to jako autoři ve smluvním vztahu k autorizovanému účastníku soutěže (tento vztah může být zaměstnanecký i jiný).

Pracovní skupina pro soutěže vydává toto vyjádření poté, co si vyžádala právní rozbor vztahu soutěže o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění a konzultovala tento problém i se zástupci pracovní skupiny pro transparentnost veřejných zakázek. Protože zákony v této věci nedávají zcela jasné vodítko, shodly se obě pracovní skupiny na tom, že bude i nadále ponecháno na vypisovateli soutěže o návrh, zda omezí účastníky na autorizované osoby či nikoli. ČKA může nicméně u projektových soutěží vypisovatele seznámit s výše uvedenými souvislostmi, aby předešla množícím se situacím, kdy po soutěži o návrh následuje jednací řízení bez výsledku odpovídajícího výsledku soutěže o návrh. Obě skupiny se zároveň shodly na tom, že ověří, jak je tato problematika řešena v jiných zemích.

 

Ing. arch. Ludvík Grym
za pracovní skupinu pro Soutěže představenstva ČKA

Právní rozbor vztahu soutěže o návrh a jednacího řízení bez uveřejnění >>

Článek z Bulletinu 2/2012 >>